Selecteer een pagina

werkwijze heroverwegingen examencommissie

  1. OER/Studiegids
  2. |
  3. werkwijze heroverwegingen examencommissie

BIJLAGE 1 – VAN HET ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT
WERKWIJZE HEROVERWEGINGEN EXAMENCOMMISSIE


ARTIKEL 1HEROVERWEGINGEN EXAMENCOMMISSIE
1.1 – Een student of examendeelnemer kan tegen een of meerdere beslissingen of maatregelen met betrekking tot zijn examinering een schriftelijk verzoek tot heroverweging indienen bij de examencommissie.
1.2 – De examencommissie is bevoegd tot het behandelen van verzoeken van studenten of examendeelnemers tot heroverweging gericht tegen een of meerdere beslissingen of maatregelen met betrekking tot het examen.
1.3 – Het is niet mogelijk een verzoek tot heroverweging in te dienen over de (uitkomst van) centrale examens bij de examencommissie.
1.4 – De examencommissie is bevoegd samenhangende zaken te voegen en gevoegde zaken te splitsen. Zij is bevoegd verzoeken tot heroverwegingen, indien samenhangend, gelijktijdig te behandelen.

ARTIKEL 2INDIENEN VERZOEK TOT HEROVERWEGING
2.1 – De termijn voor het indienen van een verzoek tot heroverweging bedraagt 10 schooldagen, gerekend vanaf de dag waarop de beslissing of maatregel bekend is gemaakt.
2.2 – Het verzoek tot heroverweging examencommissie dient per e-mail via klachtencoordinator@glu.nl te worden ingediend.
2.3 – Het verzoek tot heroverweging examencommissie ingestuurd naar klachtencoordinator@glu.nl bevat:
– naam en e-mailadres van de student of examendeelnemer die het verzoek indient;
– omschrijving van de beslissing of maatregel;
– de datum waarop voornoemde beslissing of maatregel bekend is gemaakt;
– de gronden (motivering) van het verzoek tot heroverweging;
–datum en ondertekening van het verzoek tot heroverweging.
Als het verzoek tot heroverweging wordt ingediend door een gemachtigde dient het verzoek vergezeld te gaan van een schriftelijke machtiging. Voor indiening van het verzoek tot heroverweging door een advocaat is geen schriftelijke machtiging vereist.
2.4 – Bij het verzoek tot heroverweging wordt een kopie van de beslissing of maatregel, waarop het verzoek tot heroverweging betrekking heeft, bijgevoegd.
2.5 – Als het verzoek tot heroverweging niet voldoet aan de eisen in het derde lid, wordt de student of examendeelnemer in de gelegenheid gesteld om het verzuim binnen 5 schooldagen na de verzuimmelding te herstellen. De eerste ontvangstdatum wordt aangehouden om te beoordelen of het verzoek tot heroverweging tijdig is ingediend. Na herstel van het verzuim gaat de termijn lopen voor de behandeling van het verzoek tot heroverweging door de examencommissie.
2.6 – Een ingediend verzoek tot heroverweging heeft geen opschortende werking.
2.7 – Na afronding van het onderzoek worden de dossiers door de examencommissie bewaard. De dossiers worden maximaal zeven jaar na het genomen besluit verwijderd uit het archief van de examencommissie.
2.8 – Ten aanzien van de gegevensverzameling worden de wettelijke bepalingen in acht genomen. In geval van vragen, bezwaren of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de school, kan per e-mail contact worden opgenomen met de ‘Functionaris Gegevensbescherming’ van de school, via: ibp@glu.nl of bij de klachtencoördinator van de school, via: klachtencoordinator@glu.nl

ARTIKEL 3BEHANDELING HEROVERWEGINGEN
3.1 – De examencommissie stelt, als zij dat nodig vindt, een onderzoek in voordat zij een beslissing neemt.
3.2 – De examencommissie kan besluiten om de student of examendeelnemer en/of andere betrokkenen te horen dan wel informatie op te vragen die zij meent nodig te hebben om tot een besluit te kunnen komen.
3.3 – De leden van de examencommissie zijn gerechtigd om zo nodig relevante locaties van de school te betreden dan wel aan het (leer)bedrijf dat of de organisatie die in opdracht van de school de beroepspraktijkvorming verzorgt met instemming van dat (leer)bedrijf en/of die organisatie.
3.4 – De examencommissie kan, al dan niet op verzoek, getuigen of deskundigen horen.

ARTIKEL 4BESLUITVORMING EN BESLISSING HEROVERWEGING
4.1 – De examencommissie beslist in beslotenheid over het verzoek tot heroverweging binnen een termijn van 10 schooldagen, tenzij de examencommissie deze termijn heeft verlengd met ten hoogste 10 schooldagen. Aanvullend kan na schriftelijke toestemming van de indiener van het verzoek verder worden verlengd.
4.2 – De examencommissie beslist bij meerderheid van stemmen. Blanco stemmen is niet mogelijk.
4.3 – De schriftelijke bekendmaking van de beslissing vindt plaats binnen een termijn van 10 schooldagen na het genomen besluit, tenzij de examencommissie deze termijn heeft verlengd met ten hoogste 10 schooldagen.
4.4 – De examencommissie onderbouwt haar besluit schriftelijk.
4.5 – De examencommissie kan het bij haar ingediende verzoek tot heroverweging:
niet-ontvankelijk verklaren;
ongegrond verklaren;
gegrond verklaren.
4.6 – Een afschrift van de beslissing van de examencommissie wordt binnen een termijn van 5 schooldagen na het genomen besluit per e-mail naar de indiener, de examenleider van de opleiding, de teamleider van de opleiding en naar het hoofd van het examenbureau gestuurd.

ARTIKEL 5IN BEROEP GAAN BIJ DE ‘COBEX’
5.1 – Als de student of examendeelnemer het niet eens is met de uitkomst van zijn verzoek tot heroverweging, kan hij tegen de beslissing van de examencommissie in beroep gaan bij de Commissie van beroep voor de examens – ‘Cobex’.
5.2 – De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 2 weken. Deze termijn begint op de dag die volgt op de dag waarop de beslissing door de examencommissie bekend is gemaakt.
5.3 – De procedure voor het in beroep gaan, is vastgelegd in bijlage 2.

ARTIKEL 6SLOTBEPALINGEN
6.1 – Het verzoek tot heroverweging kan op ieder moment schriftelijk worden ingetrokken door de student of door de examendeelnemer of door de gemachtigde.
6.2 – Een student of examendeelnemer of diens gemachtigde of vertegenwoordiger die de Nederlandse taal niet machtig is, dient op eigen kosten voor een tolk te zorgen.
6.3 – De kosten voor de heroverwegingen examencommissie komen voor rekening van de school.
6.4 – De student of examendeelnemer draagt de eventuele kosten van bijstand door een gemachtigde of vertegenwoordiger of advocaat.
error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–