Selecteer een pagina

Documenten en bijlagen

  1. |
  2. OER/Studiegidsen
  3. |
  4. Documenten en bijlagen
OPLEIDINGSBLAD ONDERWIJSOVEREENKOMST

Met elke student wordt vóór de inschrijving in de opleiding een onderwijsovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst staan de algemene rechten en plichten van partijen. Het Opleidingsblad onderwijsovereenkomst vormt samen met de Algemene voorwaarden onderwijsovereenkomst de overeenkomst tussen jou en de school. Ben je nog minderjarig, dan ondertekenen je ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) ook het Opleidingsblad.

Opleidingsblad Algemene voorwaarden

EXAMENOVEREENKOMST

De Examencommissie van de school adviseert het College van Bestuur over het wel of niet aangaan van een examenovereenkomst. Als examendeelnemer met een examenovereenkomst betaal je geen lesgeld, maar het door het College van Bestuur vastgestelde examengeld.

Inschrijvingsblad Algemene voorwaarden

AANGEPASTE ONDERWIJS- EN EXAMENVOORZIENINGEN

De aangepaste onderwijs- en examenvoorzieningen in het Stappenplan (functie)beperkingen gelden voor alle studenten en examendeelnemers met een geregistreerd begeleidingsprofiel. Dit document beschrijft welke stappen (de werkwijze) die je moet volgen bij het aanvragen of indienen van een zo passend mogelijke ondersteuning.

Stappenplan aangepaste voorzieningen

PASSEND ONDERWIJS

Indien van toepassing worden voor individuele studenten aanvullende afspraken gemaakt over extra begeleiding in het kader van Passend Onderwijs. Afspraken over de ondersteuning worden in principe voor aanvang van de opleiding gemaakt, maar kunnen ook tijdens de looptijd van de onderwijsovereenkomst worden gemaakt of worden aangepast. De nadere invulling van deze afspraken wordt in een Bijlage bij de onderwijsovereenkomst neergelegd. De Bijlage maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de onderwijsovereenkomst.

Bijlage Passend onderwijs
BRUIKLEEN BOEKENPAKKET

De Algemene voorwaarden bruikleen boekenpakket zijn van toepassing op het door het Grafisch Lyceum Utrecht verstrekte boekenpakket ten aanzien waarvan de student door ondertekening van het opleidingsblad van de onderwijsovereenkomst heeft verklaard kennis te hebben genomen van deze Algemene voorwaarden bruikleen boekenpakket en met deze algemene voorwaarden heeft ingestemd.

Overzicht boekenpakket

HET STUDENTENSTATUUT

In het onderwijsovereenkomst wordt verwezen naar het studentenstatuut van de school. Het studentenstatuut beschrijft de rechten en plichten en de wijze waarop hiermee wordt omgegaan. Het studentenstatuut kan een hulpmiddel zijn bij het voorkomen en het oplossen van conflicten.

Studentenstatuut

HET ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT

In het Algemeen Examenreglement staan de regels die van toepassing zijn voor alle centraal en schoolexamens: taal en reken, keuzedelen en de beroepsgerichte examens.

Het Algemeen Examenreglement

DE KLACHTENREGELING

Als er een klacht is over zaken op onze school, dan zien we graag dat deze zo snel mogelijk wordt opgelost. De school vertrouwt erop met deze klachtenregeling studenten, aspirant-studenten, voormalige studenten en examendeelnemers zorgvuldigheid te bieden in de omgang met klachten.

Klachtenregeling Download klachtenformulier
error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–