Selecteer een pagina

Examenplan communicatie en marketing

  1. |
  2. OER/Studiegidsen
  3. |
  4. Startjaar 2021 – 2022
  5. |
  6. Examenplan communicatie en marketing

COHORT 2021-2022

DISCLAIMER
De OER/Studiegids en het examenplan van de opleiding communicatie en marketing zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. De opleiding behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie tussentijds aan te passen. Zodra er een aanpassing, wijziging of een update nodig is, zal de opleiding op of via deze website je informeren wat de aanpassing is, de wijzigingen of updates zijn, voor wie deze gelden en wanneer ze in werking treden. De opleiding adviseert om zélf regelmatig na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie is aangepast, gewijzigd of geüpdatet.
STARTJAAR 2021-2022 | DIPLOMAJAAR: 2023-2024
In het examenplan van de opleiding communicatie en marketing staan alle examenonderdelen en diploma-eisen die meetellen voor het niveau 4 diploma “Medewerker marketing en communicatie”.
Taal en rekenen
Loopbaan en burgerschap
Beroepspraktijkvorming
Keuzedelen
Praktijkexamen
Slaag-/zakbeslissingen

Updates, aanpassingen en aanvullingen
Cum laude regeling
Administratieve kenmerken van de opleiding

 

OER COHORT:
2021-2022
TAAL EN REKENEN
Taal en rekenen zijn verplichte examenonderdelen van de opleiding en tellen mee voor de cum laude regeling.
De eindwaarderingen examens Nederlands en examens Engels tellen mee voor het diploma.

Examenresultaat rekenen telt niet mee voor studenten van Cohort 2021-2022.
ExamenonderdeelExamenperiodeExamenduurAfnameResultaat examen:
Nederlands3F Lezen en luisteren
CE – Centraal examen
vóór start BPV120 minuten
digitaal
examenlokaaldeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
3F Schrijven en taalverzorging
SE – Schoolexamen
vóór start BPV60 minuten
digitaal
examenlokaaldeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
3F Spreken
SE – Schoolexamen
vóór start BPV15 minuten
mondeling
onlinedeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
3F Gesprekken voeren
SE – Schoolexamen
vóór start BPV15 minuten
mondeling
onlinedeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
+
EngelsB1 Lezen en luisteren
CE – Centraal examen
vóór start BPV90 minuten
digitaal
examenlokaaldeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
A2 Schrijven
SE – Schoolexamen
vóór start BPV60 minuten
digitaal
examenlokaaldeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
A2 Spreken
SE – Schoolexamen
vóór start BPV15 minuten
mondeling
onlinedeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
A2 Gesprekken voeren
SE – Schoolexamen
vóór start BPV15 minuten
mondeling
onlinedeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
+
Rekenen3F Alle domeinen
CE – Centraal examen
vóór start BPV120 minuten
digitaal
examenlokaalheel cijfer uit de reeks 1 – 10
3ER Alle domeinen [*]
CE – Centraal examen
vóór start BPV150 minuten
digitaal
examenlokaalheel cijfer uit de reeks 1 – 10
[*] ER-dossier vereist
Voor studenten met een (functie)beperking kan de tijdsduur van het examen of de examenonderdelen taal en rekenen worden aangepast.
| Afnamecondities
| Vrijstellingen
| Dyslexie
| Dyscalculie
| Ernstige rekenproblemen
WAARDERINGS- EN UITSLAGREGELS TAAL EN REKENEN

Voor Nederlands worden de examenresultaten van zowel het centraal examen (CE) als de schoolexamens (SE) uitgedrukt in cijfers uit de reeks 1,0 tot en met 10 met één decimaal. Het eindcijfer voor Nederlands ontstaat door het CE-cijfer te middelen met de SE-cijfers, waarbij alle taalvaardigheden even zwaar wegen. Het examenresultaat centraal examen rekenen is het definitieve eindcijfer voor rekenen op een heel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10 zonder decimalen.

Indien de uitkomst van de berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond.

 

OER COHORT:
2021-2022
L&BKWALIFICATIE-EISEN LOOPBAAN EN BURGERSCHAP
CapaciteitenreflectieloopbaanBeschouwing van de capaciteiten die van belang zijn voor de loopbaan.
MotievenreflectieloopbaanBeschouwing van de wensen en waarden van belang voor de loopbaan.
WerkexploratieloopbaanOnderzoek naar werk en mobiliteit in de loopbaan.
LoopbaanaansturingloopbaanLoopbaangerichte planning en beïnvloeding van het leer- en werkproces.
NetwerkenloopbaanContacten opbouwen en onderhouden op de arbeidsmarkt, gericht op loopbaanontwikkeling.
Politiek-juridische dimensieburgerschapDe bereidheid en het vermogen om deel te nemen aan politieke besluitvorming.
Economische dimensieburgerschapDe bereidheid en het vermogen om een bijdrage te leveren aan het arbeidsproces en aan de arbeidsgemeenschap waar men deel van uitmaakt; - de bereidheid en het vermogen om op adequate en verantwoorde wijze als consument deel te nemen aan de maatschappij.
Sociaal-maatschappelijke dimensieburgerschapDe bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.
Vitaal burgerschapburgerschapDe bereidheid en het vermogen om te reflecteren op de eigen leefstijl en zorg te dragen voor de eigen vitaliteit als burger en werknemer.
Kritisch denkenburgerschapHet kunnen voeren van een dialoog over complexe thema’s als radicalisering, racisme, discriminatie, democratische waarden, vrijheid van meningsuiting en religie.
OER COHORT:
2021-2022
LOOPBAAN
Verplichte deelname en het met goed gevolg afsluiten van loopbaan is een voorwaarde om het diploma te behalen.
Kwalificatie-eisen
Inspanningsverplichting
Opdrachten
Inleveren via het ELO-inleverloket of in TP
Examenportfolio afgerond
 Aan het eind van de opleiding 
Resultaat loopbaan:
voldaan/niet voldaan
L1: Capaciteitenreflectie
L2: Motievenreflectie
L3: Werkexploratie
L4: Loopbaansturing
Reflectie 1
Reflectie 2
Reflectie 3
Reflectie 4
Leerjaar 1 (2021-2022)
L4: Loopbaansturing
L5: Netwerken
Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)
Sollicitatiebrief
CV
Verslag eindgesprek SLB ‘Terugblikken en vooruitkijken’
Leerjaar 2 (2022-2023) en leerjaar 3 (2023-2024)
OER COHORT:
2021-2022
BURGERSCHAP
Verplichte deelname en het met goed gevolg afsluiten van burgerschap is een voorwaarde om het diploma te behalen.
Kwalificatie-eisen
Inspanningsverplichting
Opdrachten
Inleveren via het ELO-inleverloket of in TP
Examenportfolio afgerond
 Aan het eind van lessen burgerschap 
Resultaat burgerschap:
voldaan/niet voldaan
Politiek-juridische dimensie
Economische dimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Vitaal burgerschap
Kritisch denken
Opdracht sociaal-maatschappelijk: het interview
Opdracht vitaliteit: een opdracht naar keuze uit de menukaart vitaliteit
Opdracht politiek-juridisch: examenopdracht verkiezingen
Opdracht economisch: een keuze uit één van de mondiale problemen, incl. kritische denkvaardigheden
WAARDERINGS- EN UITSLAGREGELS LOOPBAAN EN BURGERSCHAP

De eindwaardering voor de inspanningsverplichting loopbaan en burgerschap wordt uitgedrukt in een tweepuntsschaal: ‘voldaan’‘niet voldaan’. In afwijking hiervan kunnen de afzonderlijk opdrachten voor loopbaan en/of de afzonderlijk opdrachten voor burgerschap gewaardeerd worden met hele cijfers uit de reeks van 1 tot en met 10 zonder decimalen.

 

OER COHORT:
2021-2022
BEROEPSPRAKTIJKVORMING (BPV)
Verplichte deelname en het met goed gevolg afsluiten van de beroepspraktijkvorming is een voorwaarde om het diploma te behalen.
PeriodeOmvang
160 Dagen
SpecificatiesAfname
Stagebedrijf
Resultaat BPV:
4 – 6 – 8 (O-V-G)
Stage lopenLeerjaar 3 (2023-2024)
Periode 9, 10, 11 en 12

Periode 9, 10, 11: 5 dagen per week
Periode 12: 4 dagen per week
Persoonlijke leerdoelen zijn van tevoren bepaald
BPV-uren moeten behaald zijn
Stageverslagen en het werkveldonderzoek worden beoordeeld door stagedocent
Beoordeling van functioneren tijdens stage door praktijkopleider en stagedocent
cijfer voor stageverslag
Voor studenten met een (functie)beperking kan de BPV worden aangepast.
WAARDERINGS- EN UITSLAGREGELS BEROEPSPRAKTIJKVORMING

De eindwaardering voor de beroepspraktijkvorming (BPV) wordt uitgedrukt in een driepuntsschaal: ‘onvoldoende’‘voldoende’‘goed’. In afwijking hiervan wordt de waardering voor het stageverslag uitgedrukt met een heel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10 zonder decimalen.

Een ‘onvoldoende’ betekent dat de beroepspraktijkvorming niet voldoet aan de BPV-standaarden en wordt geteld als het cijfer vier (4,0). Een ‘voldoende’ betekent dat de beroepspraktijkvorming is uitgevoerd op een niveau dat voldoet aan de BPV-standaarden en wordt geteld als het cijfer zes (6,0). Een ‘goed’ betekent dat de beroepspraktijkvorming is uitgevoerd op een niveau dat hoger is dan de BPV-standaarden en wordt geteld als het cijfer acht (8,0).

 

OER COHORT:
2021-2022
KEUZEDELEN 720 SBU
Examenresultaten keuzedelen van de opleiding tellen mee om het diploma te halen.
Verplichte deelname en de compensatieregeling keuzedelen is van toepassing.
ExamenperiodeExameninhoudExamenduur
Nader te bepalen
Afname
Online/school
Resultaat keuzedeel:
Cijfer uit de reeks 1 – 10
KZD K0505
Verdieping software
Leerjaar 1
(2021-2022)
Periode 4
Examenvorm: SE – Schoolexamen
Kerntaak D1-K1: Oriënteren op en verdiepen in arbeidsmarktrelevante software
Overige keuzedelenLeerjaar 2
(2022-2023)
2 keuzes
Inhoud en examenperiode overige examens keuzedelen, afhankelijk van keuze student
Examenvorm: SE – Schoolexamen
Voor studenten met een (functie)beperking kan de tijdsduur examen keuzedelen worden aangepast.
Compensatieregeling:1. Het gemiddelde van alle examenresultaten keuzedelen moet tenminste het cijfer zes zijn.
2. Voor minimaal de helft van deze keuzedelen moet het resultaat tenminste het cijfer zes zijn.
3. Een keuzedeelresultaat mag nooit lager dan het cijfer vier zijn.
WAARDERINGS- EN UITSLAGREGELS EXAMENS KEUZEDELEN

De eindwaardering examen keuzedeel wordt uitgedrukt in hele cijfers uit de reeks 1 tot en met 10 zonder decimalen. In afwijking hiervan kunnen de afzonderlijke kerntaken van betreffende keuzedeel uitgedrukt worden in een driepuntsschaal: ‘onvoldoende’ – ‘voldoende’ – ‘goed’.

Een ‘onvoldoende’ betekent in dit geval dat de uitvoering van de kerntaak van betreffende keuzedeel niet voldoet aan de standaard en wordt geteld als het cijfer vier (4,0). Een ‘voldoende’ betekent dat de kerntaak is uitgevoerd op een niveau dat voldoet aan de standaard en wordt geteld als het cijfer zes (6,0). Een ‘goed’ betekent dat de kerntaak is uitgevoerd op een niveau dat hoger is dan de standaard en wordt geteld als het cijfer acht (8,0). De kerntaken wegen allemaal even zwaar ten opzichte van elkaar. Er is géén mogelijkheid te compenseren tussen kerntaken van betreffende keuzedeel.

 

OER COHORT:
2021-2022
PRAKTIJKEXAMEN COMMUNICATIE EN MARKETING
Het praktijkexamen van de opleiding is onderdeel van het mbo-examen.
Verplichte deelname en de eindwaardering praktijkexamen telt mee voor het diploma.
Kwalificatiedossier:
Marketing, communicatie en evenementen
ExamenperiodeExameninhoud
Werkprocessen
Examenduur
Max. 40 uur
Afname
Online/school
Resultaat kerntaak:
4 – 6 – 8 (O-V-G)
Kerntaak 1
B1-K1: Assisteert bij het opstellen van operationele plannen ter uitwerking van het marketing- en communicatiebeleid
Leerjaar 3
(2023-2024)
Periode 12
SE – Schoolexamen: praktijkopdrachten

B1-K1-W1 Zoekt informatie op voor een operationeel plan en analyseert deze
B1-K1-W2 Doet voorstellen voor een operationeel plan
B1-K1-W3 Werkt een operationeel plan uit
B1-K1-W4 Becommentarieert en actualiseert operationele plannen
Kerntaak 1:
eindcijfer
Werkprocessen:
deelcijfers
 Kerntaak 2 
B1-K2: Verzorgt on- en offline marketing- en communicatieactiviteiten
 Leerjaar 2
(2022-2023)
vóór de BPV 
SE – Schoolexamen: praktijkopdrachten

B1-K2-W1 Brengt marketing- en communicatievraagstukken in kaart
B1-K2-W2 Bedenkt oplossingen voor marketing- en communicatievraagstukken
B1-K2-W3 Stelt een projectplan op voor de oplossing van marketing- en communicatievraagstukken
B1-K2-W4 Voert een projectplan uit ter oplossing van marketing- en communicatievraagstukken
B1-K2-W5 Evalueert een projectplan m.b.t. marketing- en communicatievraagstukken
B1-K2-W6 Ontwikkelt en beheert voorlichtings-, promotie- en pr- materiaal
B1-K2-W7 Verzorgt de informatie op internet en intranet en onderhoudt de website
Kerntaak 1:
eindcijfer
Werkprocessen:
deelcijfers
 Profieldeel 
P1-K1: Assisteert bij het onderzoeken van de markt
P1-K2: Assisteert bij het verzorgen van de corporate informatie
Leerjaar 3
(2023-2024)
Periode 12
SE – Schoolexamen: praktijkopdrachten

P1-K1-W1 Volgt ontwikkelingen op de markt
P1-K1-W2 Analyseert de gesignaleerde ontwikkelingen en verwerkt deze tot managementinformatie
P1-K1-W3 Zet marktonderzoeken op
P1-K1-W4 Voert marktonderzoeken uit
P1-K2-W1 Redigeert aangeleverde teksten
P1-K2-W2 Geeft voorlichting over de organisatie aan derden
Profieldeel:
eindcijfer
Werkprocessen:
deelcijfers
Voor studenten met een (functie)beperking kan de tijdsduur examenonderdelen praktijkexamen worden aangepast.
WAARDERINGS- EN UITSLAGREGELS PRAKTIJKEXAMEN

De eindwaarderingen voor kerntaak 1, kerntaak 2 én het profieldeel van het praktijkexamen van de opleiding communicatie en marketing worden uitgedrukt met een cijfer uit de reeks 1 tot en met 10 met één decimaal. Elk werkproces wordt afzonderlijk beoordeeld met een cijfer uit de reeks 1 tot en met 10 met één decimaal. Een ‘onvoldoende’ is het resultaat kleiner dan 5,5. Een ‘voldoende’ is het resultaat gelijk of groter dan 5,5. Bij de berekening van het gemiddeld cijfer van alle werkprocessen behorende bij de kerntaak, wegen de werkprocessen allemaal even zwaar ten opzichte van elkaar. Er is géén mogelijkheid te compenseren tussen kerntaken en werkprocessen.

 

OER COHORT:
2021-2022
SLAAG-/ZAKBESLISSINGEN MBO-4 OPLEIDINGEN
3F NederlandsDe afgeronde eindcijfers voor Nederlands en Engels ten minste de cijfers vijf en zes (in willekeurige volgorde)
3F/3ER RekenenEr is een examenresultaat (hoogte eindcijfer telt niet mee)
B1/A2 EngelsDe afgeronde eindcijfers voor Engels en Nederlands ten minste de cijfers vijf en zes (in willekeurige volgorde)
LoopbaanDe inspanningsverplichting voor loopbaan is ten minste "voldaan"
BurgerschapDe inspanningsverplichting voor burgerschap is ten minste "voldaan"
BeroepspraktijkvormingDe eindwaardering is ten minste het cijfer zes of ten minste "voldoende"
KeuzedelenHet gemiddelde van alle examenresultaten keuzedelen moet ten minste het cijfer zes zijn
Voor minimaal de helft van deze keuzedelen moet het resultaat ten minste het cijfer zes zijn
Examenresultaat keuzedeel mag nooit lager dan het cijfer vier zijn
PraktijkexamenDe eindwaardering is ten minste het cijfer zes of ten minste "voldoende"

 

OER COHORT:
2021-2022
COMMUNICATIE EN MARKETING
Ingangsdatum onderwijsovereenkomst:01.08.2021
Cohort:2021-2022
Naam van de opleiding:Communicatie en marketing
Nominale studieduur:3 Studiejaren
Startdatum examenplan:01.08.2021
Gepland einddatum examenplan:31.07.2024
Expiratiedatum examenplan:31.07.2026
Keuzedeelverplichting:720 SBU
Generieke onderdelen:3F Nederlands
3F Rekenen
B1/A2 Engels
Loopbaan en burgerschap
Naam van de kwalificatie (diplomanaam):MEDEWERKER MARKETING EN COMMUNICATIE
Crebonummer:25148
Mbo-niveau:Niveau 4
Soort opleiding:Middenkaderopleiding
Leerweg:BOL – Beroepsopleidende leerweg
Beroepsvereisten:Nee
Profiel van kwalificatiedossier:23067 Marketing, communicatie en evenementen
Opleidingsdomein:79090 Economie en administratie
Sector:Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid (ZDV)

 

OER COHORT:
2021-2022
TEN MINSTE BEHAALDCUM LAUDE REGELING MBO-4 OPLEIDINGEN
3F Nederlands8,0 Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
3F/3ER Rekenen7,0 Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Engels B1/A2 of hoger8,0Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
LoopbaanVoldaanGéén opdracht of onderdeel van loopbaan is afgerond met een onvoldoende.
BurgerschapVoldaanGéén opdracht of onderdeel van burgerschap is afgerond met een onvoldoende.
Beroepspraktijkvorming8,0 of "Goed"Géén opdracht of onderdeel van de beroepspraktijkvorming is afgerond met een onvoldoende.
Keuzedelen7,0 gemiddeldGéén examen keuzedeel is afgerond met een onvoldoende.
Praktijkexamen8,0 of "Goed"Géén opdracht of onderdeel van het praktijkexamen is afgerond met een onvoldoende.
Mbo-4 studenten die tijdens de opleiding of beroepspraktijkvorming ernstig verwijtbaar hebben gehandeld, zijn uitgesloten voor de aantekening ‘cum laude’ op het diploma.

 

COMMUNICATIE EN MARKETINGUPDATES, AANPASSINGEN EN AANVULLINGEN
Startjaar 2021-2022:Download het onderwijsprogramma ("de uitlijning") geldig voor cohort 2021-2022
Jaarplanning examineringen schooljaar 2021-2022
Download boekenlijst communicatie en marketing
Download verantwoording loopbaan mbo-4 cohort 2021-2022
Download verantwoording burgerschap mbo-4 cohort 2021-2022
Startjaar 2020-2021:Download aangepaste uitlijning (update onderwijsprogramma cohort 2020-2021)
Startjaar 2019-2020:Download aangepaste uitlijning (update onderwijsprogramma cohort 2019-2020)
Download regeling einduitslag BPV schooljaar 2021-2022 geldig voor Cohort 2019-2020
error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–