Selecteer een pagina

Examenplan creatief dtp’er

  1. |
  2. OER/Studiegidsen
  3. |
  4. Startjaar 2020 – 2021
  5. |
  6. Examenplan creatief dtp’er

COHORT 2020-2021

DISCLAIMER
De OER/Studiegids en het examenplan van de opleiding creatief dtp’er zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. De opleiding behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie tussentijds aan te passen. Zodra er een aanpassing, wijziging of een update nodig is, zal de opleiding op of via deze website je informeren wat de aanpassing is, de wijzigingen of updates zijn, voor wie deze gelden en wanneer ze in werking treden. De opleiding adviseert om zélf regelmatig na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie is aangepast, gewijzigd of geüpdatet.
STARTJAAR 2020-2021 | DIPLOMAJAAR: 2021-2022
In het examenplan van de opleiding creatief dtp’er staan alle examenonderdelen en diploma-eisen die meetellen voor het niveau 3 diploma “Allround mediamaker”.
Taal en rekenen
Loopbaan en burgerschap
Beroepspraktijkvorming
Keuzedelen
Praktijkexamen
Slaag-/zakbeslissingen

Updates, aanpassingen en aanvullingen
Cum laude regeling
Administratieve kenmerken van de opleiding

 

OER COHORT:
2020-2021
TAAL EN REKENEN
Taal en rekenen zijn verplichte examenonderdelen van de opleiding en tellen mee voor de cum laude regeling.
De eindwaarderingen examens Nederlands tellen mee voor het diploma.

Examenresultaat rekenen telt niet mee voor studenten van Cohort 2020-2021.
ExamenonderdeelExamenperiodeExamenduurAfnameResultaat examen:
Nederlands2F Lezen en luisteren
CE – Centraal examen
nader te bepalen90 minuten
digitaal
examenlokaaldeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
2F Schrijven en taalverzorging
SE – Schoolexamen
nader te bepalen60 minuten
digitaal
examenlokaaldeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
2F Spreken
SE – Schoolexamen
nader te bepalen15 minuten
mondeling
onlinedeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
2F Gesprekken voeren
SE – Schoolexamen
nader te bepalen15 minuten
mondeling
onlinedeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
+
Rekenen2F Alle domeinen
CE – Centraal examen
nader te bepalen90 minuten
digitaal
examenlokaalheel cijfer uit de reeks 1 – 10
2ER Alle domeinen [*]
CE – Centraal examen
nader te bepalen120 minuten
digitaal
examenlokaalheel cijfer uit de reeks 1 – 10
[*] ER-dossier vereist
Voor studenten met een (functie)beperking kan de tijdsduur van het examen of de examenonderdelen taal en rekenen worden aangepast.
| Afnamecondities
| Vrijstellingen
| Dyslexie
| Dyscalculie
| Ernstige rekenproblemen

 

OER COHORT:
2020-2021
LOOPBAAN
Verplichte deelname en het met goed gevolg afsluiten van loopbaan is een voorwaarde om het diploma te behalen.
Kwalificatie-eisen
Inspanningsverplichting
Opdrachten
Inleveren via het ELO-inleverloket of in TP
Examenportfolio afgerond
 Aan het eind van de opleiding 
Resultaat loopbaan:
voldaan/niet voldaan
L1: Capaciteitenreflectie
L2: Motievenreflectie
L3: Werkexploratie
L4: Loopbaansturing
L5: Netwerken
OER COHORT:
2020-2021
BURGERSCHAP
Verplichte deelname en het met goed gevolg afsluiten van burgerschap is een voorwaarde om het diploma te behalen.
Kwalificatie-eisen
Inspanningsverplichting
Opdrachten
Inleveren via het ELO-inleverloket of in TP
Examenportfolio afgerond
 Aan het eind van lessen burgerschap 
Resultaat burgerschap:
voldaan/niet voldaan
Politiek-juridische dimensie
Economische dimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Vitaal burgerschap
Kritisch denken
OER COHORT:
2020-2021
L&BKWALIFICATIE-EISEN LOOPBAAN EN BURGERSCHAP
CapaciteitenreflectieloopbaanBeschouwing van de capaciteiten die van belang zijn voor de loopbaan.
MotievenreflectieloopbaanBeschouwing van de wensen en waarden van belang voor de loopbaan.
WerkexploratieloopbaanOnderzoek naar werk en mobiliteit in de loopbaan.
LoopbaanaansturingloopbaanLoopbaangerichte planning en beïnvloeding van het leer- en werkproces.
NetwerkenloopbaanContacten opbouwen en onderhouden op de arbeidsmarkt, gericht op loopbaanontwikkeling.
Politiek-juridische dimensieburgerschapDe bereidheid en het vermogen om deel te nemen aan politieke besluitvorming.
Economische dimensieburgerschapDe bereidheid en het vermogen om een bijdrage te leveren aan het arbeidsproces en aan de arbeidsgemeenschap waar men deel van uitmaakt; - de bereidheid en het vermogen om op adequate en verantwoorde wijze als consument deel te nemen aan de maatschappij.
Sociaal-maatschappelijke dimensieburgerschapDe bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.
Vitaal burgerschapburgerschapDe bereidheid en het vermogen om te reflecteren op de eigen leefstijl en zorg te dragen voor de eigen vitaliteit als burger en werknemer.
Kritisch denkenburgerschapHet kunnen voeren van een dialoog over complexe thema’s als radicalisering, racisme, discriminatie, democratische waarden, vrijheid van meningsuiting en religie.

 

OER COHORT:
2020-2021
BEROEPSPRAKTIJKVORMING (BPV)
Verplichte deelname en het met goed gevolg afsluiten van de beroepspraktijkvorming is een voorwaarde om het diploma te behalen.
PeriodeOmvang
65 Dagen
SpecificatiesAfname
Stagebedrijf
Resultaat BPV:
4 – 6 – 8 (O-V-G)
Stage lopenLeerjaar 2
Periode 7 en 8 (5 dagen per week)
Persoonlijke leerdoelen zijn van tevoren bepaald
BPV-uren moeten behaald zijn
Stageverslag wordt beoordeeld door stagedocent
Beoordeling van functioneren tijdens stage door praktijkopleider en stagedocent
cijfer voor verslag
Voor studenten met een (functie)beperking kan de BPV worden aangepast.

OER COHORT:
2020-2021
KEUZEDELEN 720 SBU
Examenresultaten keuzedelen van de opleiding tellen mee om het diploma te halen.
Verplichte deelname en de compensatieregeling keuzedelen is van toepassing.
ExamenperiodeExameninhoudExamenduur
nader te bepalen
Afname
online/school
Resultaat keuzedeel:
Cijfers uit de reeks 1 – 10
KZD K0072
Ondernemend gedrag
Leerjaar 1
Periode 4
Examenvorm: SE – Schoolexamen
Kerntaak D1-K1: Toont ondernemend gedrag voor innovatie in beroepsuitoefening en werkomgeving
Overige keuzedelenLeerjaar 2Inhoud en examenperiode overige examens keuzedelen, afhankelijk van keuze student
Examenvorm: SE – Schoolexamen
Voor studenten met een (functie)beperking kan de tijdsduur examen keuzedelen worden aangepast.
Compensatieregeling:1. Het gemiddelde van alle examenresultaten keuzedelen moet tenminste het cijfer zes zijn.
2. Voor minimaal de helft van deze keuzedelen moet het resultaat tenminste het cijfer zes zijn.
3. Een keuzedeelresultaat mag nooit lager dan het cijfer vier zijn.

OER COHORT:
2020-2021
PRAKTIJKEXAMEN CREATIEF DTP'ER
Het praktijkexamen van de opleiding is onderdeel van het mbo-examen.
Verplichte deelname en de eindwaardering praktijkexamen telt mee voor het diploma.
Kwalificatiedossier:
Mediamaken
ExamenperiodeExameninhoud
Wrrkprocessen
Examenduur
Max. 40 uur
Afname
Online/school
Resultaat
Kerntaak 1
B1-K1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de media-uiting
Leerjaar 2
Periode 8
SE – Schoolexamen: praktijkopdrachten

B1-K1-W1 Bespreekt de opdracht voor de media-uiting
B1-K1-W2 Organiseert de werkzaamheden voor de media-uiting
B1-K1-W3 Maakt een voorstel voor de realisatie van de media- uiting
Kerntaak 1:
eindcijfer
Werkprocessen:
deelcijfers
Kerntaak 2
B1-K2: Realiseert de media-uiting
Leerjaar 2
Periode 8
SE – Schoolexamen: praktijkopdrachten

B1-K2-W1 Verzamelt en bewerkt content voor de media-uiting
B1-K2-W2 Maakt de media-uiting op, inclusief technische specificaties
B1-K2-W3 Rondt de opdracht voor de media-uiting af
Kerntaak 2:
eindcijfer
Werkprocessen:
deelcijfers
Voor studenten met een (functie)beperking kan de tijdsduur examenonderdelen praktijkexamen worden aangepast.

 

OER COHORT:
2020-2021
SLAAG-/ZAKBESLISSINGEN NIVEAU 3 OPLEIDINGEN
2F NederlandsHet afgeronde eindcijfer Nederlands is ten minste het cijfer vijf
2F/2ER RekenenEr is een examenresultaat (hoogte eindcijfer is niet van belang)
LoopbaanDe inspanningsverplichting voor loopbaan is ten minste "voldaan"
BurgerschapDe inspanningsverplichting voor burgerschap is ten minste "voldaan"
BeroepspraktijkvormingDe eindwaardering is ten minste het cijfer zes of ten minste "voldoende"
KeuzedelenHet gemiddelde van alle examenresultaten keuzedelen moet ten minste het cijfer zes zijn
Voor minimaal de helft van deze keuzedelen moet het resultaat ten minste het cijfer zes zijn
Examenresultaat keuzedeel mag nooit lager dan het cijfer vier zijn
PraktijkexamenDe eindwaardering is ten minste het cijfer zes of ten minste "voldoende"

 

OER COHORT:
2020-2021
CREATIEVE DTP'ER
Ingangsdatum onderwijsovereenkomst:01.08.2020
Cohort:2020-2021
Naam van de opleiding:Creatieve dtp'er
Nominale studieduur:2 Studiejaren
Startdatum examenplan:01.08.2020
Gepland einddatum examenplan:31.07.2022
Expiratiedatum examenplan:31.07.2024
Keuzedeelverplichting:720 SBU
Generieke onderdelen:2F Nederlands
2F Rekenen
Loopbaan en burgerschap
Naam van de kwalificatie (diplomanaam):ALLROUND MEDIAMAKER
Crebonummer:25592
Mbo-niveau:Niveau 3
Soort opleiding:Vakopleiding
Leerweg:BOL – Beroepsopleidende leerweg
Beroepsvereisten:Nee
Profiel van kwalificatiedossier:23237 Mediamaken
Opleidingsdomein:79040 Media en vormgeving
Sector:ICT en Creatieve Industrie (ICT en CI)

 

OER COHORT:
2020-2021
TEN MINSTE BEHAALDCUM LAUDE REGELING MBO-3 OPLEIDINGEN
2F Nederlands8,0Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
2F/2ER Rekenen7,0Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
LoopbaanVoldaanGéén opdracht of onderdeel van loopbaan is afgerond met een onvoldoende.
BurgerschapVoldaanGéén opdracht of onderdeel van burgerschap is afgerond met een onvoldoende.
Beroepspraktijkvorming8,0 of "Goed"Géén opdracht of onderdeel van de beroepspraktijkvorming is afgerond met een onvoldoende.
Keuzedelen7,0 gemiddeldGéén examen keuzedeel is afgerond met een onvoldoende.
Praktijkexamen8,0 of "Goed"Géén opdracht of onderdeel van het praktijkexamen is afgerond met een onvoldoende.
Mbo-3 studenten die tijdens de opleiding of beroepspraktijkvorming ernstig verwijtbaar hebben gehandeld, zijn uitgesloten voor de aantekening ‘cum laude’ op het diploma.

 

CREATIEF DTP'ERUPDATES, AANPASSINGEN EN AANVULLINGEN
Startjaar 2021-2022:Download het onderwijsprogramma ("de uitlijning") geldig voor cohort 2021-2022
Jaarplanning examineringen schooljaar 2021-2022
Download boekenlijst creatief dtp'er
Download verantwoording loopbaan mbo-3 cohort 2021-2022
Download verantwoording burgerschap mbo-3 cohort 2021-2022
Startjaar 2020-2021:Download aangepaste uitlijning (update onderwijsprogramma) cohort 2020-2021
Download regeling einduitslag BPV schooljaar 2021-2022 geldig voor Cohort 2020-2021
error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–