Selecteer een pagina

Studiegids cohort 2017 – 2018

  1. |
  2. OER/Studiegidsen
  3. |
  4. Studiegids cohort 2017 – 2018

Opbouw van de opleiding

VVerschillende landelijke organisaties hebben afspraken gemaakt over wat je in Nederland mag verwachten van een gediplomeerd beginnend beroepsbeoefenaar op mbo-niveau (dit noemen we kwalificaties). Elke kwalificatie (je opleiding) heeft een basisdeel, en sommige hebben ook nog een extra profieldeel. Deze afspraken zijn gebundeld in een kwalificatiedossier (afgekort: KD). Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over de keuzedelen die horen bij de opleiding en welke onderdelen geëxamineerd moeten worden.

Structuur van het onderwijs

HHet onderwijs van het Grafisch Lyceum Utrecht bevat algemene en beroepsgerichte lessen. Zo krijg je lessen om je voor te bereiden voor je beroep, lessen die gericht zijn voor het doorstromen naar een hogere vervolgopleiding en lessen die helemaal gericht zijn zodat je volwaardig kunt deelnemen aan de maatschappij. Alles wat je bij ons gaat leren en wat te maken heeft met het beroep noemen we ‘beroepsspecifiek’ en alles wat je volgens de overheid moet kennen en kunnen (welke opleiding je ook volgt), noemen we ‘generiek’. Tijdens je opleiding is de beroepspraktijkvorming (afgekort: BPV, ook wel stage genoemd) een verplicht onderdeel. Je gaat kennis maken met je toekomstige beroep door praktijkervaring op te doen in een (leer)bedrijf.

De algemene basiseisen

WWanneer je je opleiding met succes hebt afgerond, moet je in staat zijn het beroep waarvoor je bent opgeleid uit te oefenen. Ook moet je dan kunnen functioneren als een goed burger in de Nederlandse samenleving. Het onderwijs- en examenprogramma en de keuzedelen van je opleiding op het Grafisch Lyceum Utrecht zijn hier helemaal op gericht. Heb je nog twijfels of vragen over de ‘generieke eisen’ van je opleiding, maar ook als je denkt (extra) hulp nodig te hebben voor de lessen taal en rekenen of bij het uitwerken van de opdrachten voor loopbaan en burgerschap, dan kun je altijd een afspraak maken met je studieloopbaanbegeleider (slb’er). Samen met je slb’er bespreek je welke mogelijkheden er voor jou zijn.
Het Kwalificatiedossier
Het brede basisdeel van elke mbo-opleiding bestaat uit twee delen: de verplichte algemeen vormende en de beroepsgerichte basisvakken van het beroep. De verplichte onderdelen voor alle mbo-opleidingen zijn Nederlands, Rekenen en Loopbaan & burgerschap. Engels is apart: deze is standaard verplicht voor alle niveau 4 opleidingen.

De brede basis vakkennis is onderverdeeld in kerntaken en werkprocessen. Kerntaken zijn belangrijke werkzaamheden die centraal staan in dat beroep. Iedere kerntaak bestaat weer uit een aantal werkprocessen. Een werkproces beschrijft een beroepshandeling.

Welke kerntaken en werkprocessen bij jouw opleiding horen, vind je in het schema opleidingskenmerken.

In het profieldeel leer je hoe de specifieke kerntaken en werkprocessen van het door jouw gekozen beroep onder de knie kan krijgen.Of er bij jouw opleiding sprake is van een profieldeel, vind je in het schema opleidingskenmerken van je opleiding.

Opbouw-kwalificatiestructuur

In het keuzedeel kun je leren hoe je bijvoorbeeld jouw arbeidskansen kan vergroten of hoe je je voorbereidt op de doorstroom naar een vervolgstudie binnen het mbo of naar het hbo.

Tijdens jouw opleiding wordt op verschillende momenten het aanbod van de keuzedelen met je besproken, zodat je een juiste keuze kunt maken. Want sommige keuzedelen zijn namelijk specialistisch en sluiten daardoor heel erg goed aan op je opleiding, andere zijn weer breed van opzet en hebben minder met je beroep te maken en zorgen dat je meer allround kennis en vaardigheden krijgt.

Welke keuzedeel je ook gaat volgen, onthoud goed dat je voor elk keuzedeel een afsluitend examen moet afleggen.


G

Generiek en beroepsgericht

De generieke eisen worden in twee delen uitgesplitst: 1. de beheersing van (moderne vreemde) taal en rekenen en 2. Loopbaan & burgerschap. Deze generieke eisen hebben we allemaal ondergebracht in lessen AVO: Algemeen Vormend Onderwijs. De beroepsgerichte vakken hebben we ondergebracht in (school)projecten, in lessen & trainingen en een deel in de beroepspraktijk (‘stages’). Alle generieke eisen taal en rekenen en de beroepsspecifieke onderdelen sluit je af met het afleggen van het examen. Voor alle niveau 4 studenten geldt dat het generieke examenonderdeel Engels ten minste het cijfer vijf moet zijn behaald voor het minimumniveau ERK-B1 en ERK-A2 en voor 3F Nederlands en 3F rekenen ten minste het cijfer zes (6) of andersom.
De niveau 4 student is niet verplicht om het examen Engels (alle taalvaardigheden) op een hoger ERK-niveau af te leggen, maar het mag wel: zodra de niveau 4 student ten minste voldoet aan de minimumniveau ERK-B1 en ERK-A2 voor Engels dan heeft hij aan de wettelijke diploma-eisen voldaan. Naast deze generieke en beroepsgerichte lessen biedt de opleiding je ook keuzedelen aan. Het volgen van een keuzedeel is een verplicht onderwijsprogramma en neemt ongeveer 15% tijd van de gehele opleiding in beslag. Elke opleiding kent een eigen inrichting en organisatie van keuzedelen. Het aanbod keuzedelen wordt een “configuratie” genoemd. Een configuratie is een door de opleiding aangeboden combinatie van keuzedelen waarmee je aan de keuzedeelverplichting kunt voldoen. Welke configuratie de opleiding heeft, kun je lezen in het overzicht opleidingskenmerken. Het is bij ons ook mogelijk om keuzedelen bij een andere opleiding binnen het Grafisch Lyceum Utrecht te kiezen.
Nederlands

EElke mbo-student moet verplicht de Nederlandse taal beheersen. Omdat niet iedere opleiding hetzelfde niveau heeft, is door de overheid vastgesteld op welk niveau je de Nederlandse taal moet beheersen. Voor de generieke examens Nederlands leg je centrale examens (afgekort: CE) en schoolexamens (afgekort: SE) af. Nadat je ten minste op de helft van je opleiding zit, kun je al generieke examens Nederlandse taal afleggen die mee gaan tellen voor je diploma.

Voor alle studenten van niveau 2 en niveau 3 opleidingen (BOL/BBL) bestaat de mogelijkheid om het centraal examen Nederlands of rekenen af te leggen op hogere 3F niveau. Heb je als niveau 2 of niveau 3 student ten minste het cijfer zes behaald voor het centrale examen 2F, dan kun je je schriftelijk aanmelden voor deelname aan het centrale examen Nederlands en/of rekenen op hogere 3F-niveau. Je kunt je online aanmelden voor deelname. Het behaalde examencijfer voor het hogere 3F examen wordt extra op de resultatenlijst of op een aparte bijlage vermeld. Per centrale examenperiode is het niet toegestaan om examens af te leggen op verschillende referentieniveaus. Per periode mag je slechts éénmaal deelnemen aan het vooraf schriftelijk afgesproken referentieniveau. Er zijn geen centrale examens mogelijk voor het nog hogere referentieniveau 4F.

Engels

EEngels is géén verplicht examenonderdeel voor alle niveau 2 en niveau 3 studenten. Beheersing van Engels is verplicht voor elke niveau 4 student (ongeacht het beroep waar je als niveau 4 student voor wordt opgeleid). Zodra de niveau 4 student ten minste op de helft van de opleiding zit, kan hij al centrale examens Engels lezen en luisteren op het minimumniveau ERK-B1 afleggen die mee gaan tellen voor zijn mbo-4 diploma. De schoolexamens overige taalvaardigheden Engels (spreken, schrijven en gesprekken voeren) moeten standaard ten minste af gelegd zijn op het minimumniveau ERK-A2. Bij Engels heb je te maken met een Europese niveau aanduiding, bijvoorbeeld ERK-A2 of ERK-B1 (waarbij A2 lager is dan B1).

Studenten van niveau 2 en niveau 3 opleidingen kunnen na advies van de docent Engels en na schriftelijke toestemming van de Examencommissie deelnemen aan de centrale examens Engels lezen en luisteren op ERK-niveau B1 (of B2). Heb je als niveau 2 of niveau 3 student ten minste het cijfer zes heeft behaald voor centrale examen Engels lezen en luisteren op ERK-niveau B1, dan krijg je bij doorstroom naar een niveau 4 mbo-opleiding direct een vrijstelling van de Examencommissie voor dit examenonderdeel Engels lezen en luisteren.

Rekenen

NNet als bij Nederlands vindt de overheid het belangrijk dat elke mbo-student ook goed kan rekenen. Daarom is rekenen een verplicht onderdeel van je opleiding. Ook hier bestaan verschillende niveaus (referentieniveaus). Bij rekenen krijg je alléén maar te maken met centrale examens: er zijn géén schoolexamens rekenen. Zit je ten minste op de helft van je opleiding, dan kun je deelnemen aan de landelijke centrale examens rekenen, een verplicht onderdeel voor je diplomering.

Studenten met ernstige rekenproblemen of dyscalculie hebben de mogelijkheid om het ER-examen af te leggen. De student op mbo-niveau 4 kan in plaats van het standaard 3F-examen, het 3ER-examen maken en studenten op mbo-niveau 2 of 3 maken in plaats van het standaard 2F-examen, het 2ER-examen (of in bijzondere gevallen het 2A of 2A-ER-examen). Het 2ER-examen is op het referentieniveau 2F, het 3ER-examen op het referentieniveau 3F. Bij deelname aan het 2ER- of 3ER-examen wordt op de resultatenlijst vermeld dat de student heeft deelgenomen aan het aangepaste rekenexamen. Het cijfer voor het 2A-ER examen wordt extra op de resultatenlijst of op een aparte bijlage vermeld.

Loopbaan en burgerschap

OOm goed en actief te kunnen deelnemen in de Nederlandse samenleving leer je bij de lessen Loopbaan en burgerschap algemene en kritische denkvaardigheden die je daarbij kunnen helpen, zoals kennis van politiek, de rechten en plichten die je hebt, werk en inkomen, gezond & fit zijn en natuurlijk ook je persoonlijke kwaliteiten en mogelijkheden. Onder kritische denkvaardigheden wordt verstaan: informatie(-bronnen) op waarde weten te schatten (daarbij het onderscheid kunnen maken tussen argumenten, beweringen, feiten en aannames); het perspectief van anderen kunnen innemen en het kunnen nadenken over hoe eigen opvattingen, beslissingen en handelingen tot stand komen. In het eerste jaar van alle opleidingen is “studievaardigheden” een centraal onderwerp van loopbaan. Daarna staan de onderwerpen “loopbaan oriëntatie” en “stagevoorbereiding” centraal tijdens de slb-lessen en slbi-gesprekken (individuele begeleiding).

Voor alle niveau 4 opleidingen wordt voor burgerschap school breed gewerkt met de lesmethode “Kies”. Wil je informatie over de lesmethode voor niveau 2 en niveau 3 opleidingen, ga dan naar je slb’er. Hij kan je meer vertellen welke opdrachten je zult gaan maken voor burgerschap en hoe je deze verzamelt in een (digitale) portfolio. De Examencommissie zal voor elke student op basis van de geleverde prestaties bepalen of je hebt voldaan aan de generieke kwalificatie-eisen voor Loopbaan & burgerschap.


B

Beroepsgerichte onderwijsprogramma’s

De beroepsgerichte onderwijsprogramma’s zijn ondergebracht in leerlijnen, waarbij (school)projecten, trainingen en de beroepspraktijkvorming (afgekort BPV) een belangrijke rol spelen. Naast de lessen kun je door bepaalde keuzedelen te volgen net iets meer specialiseren in bepaalde onderwerpen van jouw toekomstige beroep. Naarmate je verder bent in je opleiding verwachten we meer van je en word je steeds meer gezien en beoordeeld als een beginnend beroepsbeoefenaar. Tijdens je opleiding is de BPV een verplicht onderdeel waarvoor geldt dat je voldoende stage-uren hebt en dat je BPV tenminste met een voldoende hebt afgesloten. Volg je alle geplande projecten, trainingen, keuzedelen en rond je de BPV ten minste voldoende af, dan ben je zeker goed voorbereid en kun je succesvol de beroepsgerichte examens afronden.

IIn het schema Opleidingskenmerken vind je het Examenplan van je opleiding. Een overzicht van alle lessen, keuzedelen, stages en examens uitgedrukt in klokuren staat in het document ‘de uitlijning’ van de opleiding. Elke opleiding kent zijn eigen uitlijning waarin je precies kunt zien wanneer je kunt deelnemen aan een keuzedeel of aan het examen, maar ook hoe de lessen zijn onderverdeeld in projecten, trainingen, lessen AVO-vakken, keuzedeel of beroepspraktijkvorming (stage).

OOok kun je in een uitlijning zien hoeveel lesuren je per onderdeel hebt en hoeveel onderwijsbegeleiding je daarbij krijgt en wanneer de buitenschoolse activiteiten gepland zijn zoals introductieweek, activiteitenweek of (meerdaagse) excursies in binnen- of buitenland. Je zult tijdig geïnformeerd worden zodra je kunt deelnemen aan een buitenschoolse activiteit. Het rooster is de vertaling van de uitlijning naar een lesrooster per dag, week, maand en jaar (met je mobiel kun je het actuele lesrooster bekijken).


Projecten

EEen project is een authentieke leeractiviteit, waarin je op school zelfstandig, maar meestal met klasgenoten samenwerkt aan een grotere opdracht zoals deze ook in de praktijk uitgevoerd wordt. Natuurlijk wordt het rustig opgebouwd. In projecten kun je je professionele vaardigheden goed laten zien. Soms komen de opdrachten zelfs van echte opdrachtgevers. De opdrachten zijn in het begin iets eenvoudiger en de docent helpt je daarbij. Naarmate je verder bent, zal de docent de voortgang van je project begeleiden en ‘coachen’. Net als in de praktijk heb je binnen een project verschillende mogelijkheden. Zo kun je soms in overleg met je docent, binnen een project kiezen waar je de opdracht uitvoert of wat je persoonlijk wilt leren in de samenwerking. Maar ook met welke doelgroep je gaat werken of welk soort project product je wilt opleveren met je projectgroep. Alle projecten worden gewaardeerd met een cijfer op basis van je ontwikkeling en geleverde prestaties.

Lessen en trainingen

OOm je beroep goed uit te kunnen oefenen, heb je kennis nodig, je moet dingen weten. Om sommige handelingen of vaardigheden goed te beheersen, moet je veel oefenen. Daar is in een project niet altijd tijd voor, terwijl je die vaardigheden wel nodig hebt om de projectopdracht goed uit te kunnen voeren. Daarom organiseert je opleiding vaardigheidsgerichte trainingslessen waarin je de vaardigheden leert die je in je beroep nodig hebt. Door het volgen van de trainingslessen doe je die kennis op. Maar kennis wordt pas effectief als je begrijpt waarom je die kennis nodig hebt en hem ook meteen kunt toepassen. Meestal doe je de oefeningen in een training alleen. Je oefent net zo lang tot je het kan. De (vak)docent doet de oefening voor, geeft aanwijzingen of helpt je bij het oefenen. De trainingslessen kunnen worden afgesloten met een toets of eindopdracht en worden net als de projecten gewaardeerd met een cijfer.
TIP
Heb je nog twijfels of vragen over de ‘generieke eisen’ van je opleiding, maar ook als je denkt (extra) hulp nodig te hebben voor de lessen taal en rekenen of bij het uitwerken van de opdrachten voor loopbaan en burgerschap, dan kun je altijd een afspraak maken met je studieloopbaanbegeleider (afgekort: slb’er). Samen met je slb’er bespreek je welke mogelijkheden er voor jou zijn.

 


K

Keuzedelen

De kans is groot dat je je in bepaalde onderwerpen van jouw beroep net iets meer wilt specialiseren dan wat je minimaal nodig hebt om je diploma te behalen. Of je wil juist meer weten over een ander beroep, of een specifieke vaardigheid beheersen, of doorstromen naar een hoger niveau. Elke opleiding van het Grafisch Lyceum Utrecht bied je de ruimte om hiermee zelf actief aan de slag te gaan. We noemen dit het volgen van keuzedelen. Er worden drie verschillende soorten keuzedelen aangeboden: verdiepende keuzedelen (gericht op hetzelfde beroep), verbredende keuzedelen (gericht op algemene vaardigheden) en doorstroomgerichte keuzedelen (gericht voor doorstroom naar een opvolgende opleiding in het mbo of hbo). Het keuzedeel vormt als het ware de ‘plus’ op je diploma, omdat je hebt bewezen dat je je op een bepaald onderdeel of vaardigheid hebt verbreed of verdiept.
Voordat je een keuzedeel kiest, ga je eerst in overleg met je slb’er, want je slb’er kan je actief adviseren en je helpen met je keuze. Houd er wel rekening mee dat je niet zomaar aan alle keuzedelen kunt meedoen, omdat er een maximum en minimum is aan het aantal deelnemers (het kan dus voorkomen, dat je niet geplaatst kan worden in je eerste keuze) of omdat het keuzedeel minder geschikt voor je is om deze te gaan volgen. Keuzedelen die in de configuratie zitten, staan duidelijk aangegeven in het overzicht. Keuzedelen die je bij een andere opleiding van het Grafisch Lyceum Utrecht kunt gaan volgen noemen we “cross overs keuzedelen”. Welke keuzedelen je opleiding aanbiedt en wanneer je een keuzemoment hebt, kun je vinden in  het overzicht keuzedelen .

EElke student moet ten minste één keuzedeel kiezen tijdens zijn studieduur, waarmee hij zich verrijkt, zich verbreedt of zich verdiept in een bepaald onderwerp of vaardigheid, bijvoorbeeld: “Verdieping software” of “Creatieve typografie”. De keuzedelen die je met een voldoende hebt afgerond, komen op je diploma te staan. Met je diploma in de hand kun je aan je toekomstige werkgever laten zien wat je allemaal in huis hebt.

DDe wettelijke SBU-omvang geldt zowel voor de BOL als de BBL-opleidingen. De uitvoering van de keuzedelen kan in de BOL en BBL wel van elkaar verschillen. De klokuren van de keuzedeelverplichting is dus niet aan de student gekoppeld, maar aan de soort of type opleiding, ongeacht de studieduur van de opleiding en ongeacht of je nu sneller of langer over dezelfde type of soort opleiding doet.

GGa je doorstromen of verander je naar een andere type of soort opleiding, dan zul je opnieuw moeten voldoen aan de gehele SBU-omvang van de keuzedeelverplichting van die opleiding. Tenzij je kunt aantonen dat je een bepaald keuzedeel met een positief examenresultaat hebt afgerond of als je een ander keuzedeel dat geldig voor het niveau en gekoppeld is hebt behaald: je kunt dan bij de Examencommissie vrijstelling aanvragen voor het betreffende keuzedeel. Heb je een vrijstelling voor een keuzedeel gekregen, dan hoef je dus minder keuzedelen te volgen.

 


K

Keuzedelenverplichting

Voor elke soort of type opleiding van het Grafisch Lyceum Utrecht is wettelijk vastgelegd wat de omvang (in klokuren) van de keuzedeelverplichting is. Deze klokuren worden uitgedrukt in studiebelastingsuren (afgekort: SBU) en wordt per keuzedeel verschillend samengesteld in begeleide onderwijstijd en in uren voor zelfstudie (bijv. voor het maken van opdrachten). Bijna alle keuzedelen van het Grafisch Lyceum Utrecht hebben een standaard omvang van 240 klokuren (let op: sommige keuzedelen kennen een omvang van 480 klokuren). In onderstaande tabel vind je de wettelijke verdeling per type of soort opleiding en kun je lezen hoeveel keuzedelen je ten minste moet volgen om aan de keuzedeelverplichting van je opleiding te kunnen voldoen.
Niveau opleidingType, soort opleidingNaam van de opleidingSBU van de opleiding
Niveau 2Basisberoepsopleiding
bbl2x 240 klokurenBasismedewerker printmedia480 klokuren
bol2x 240 klokurenMedewerker creatieve productie480 klokuren
Niveau 3Vakopleiding
bol3x 240 klokurenAllround dtp'er720 klokuren
bbl3x 240 klokurenDrukker720 klokuren
bbl3x 240 klokurenNabewerker720 klokuren
Niveau 4 in 3 jaarMiddenkaderopleiding
bol3x 240 klokurenCommunicatie en marketing720 klokuren
bol 4x 240 klokuren Crossmedia 960 klokuren 
bol3x 240 klokurenMediadeveloper720 klokuren
bol3x 240 klokurenMediamanagement en marketing720 klokuren
Niveau 4 in 4 jaarMiddenkaderopleiding
bol4x 240 klokurenAnimatie/audiovisuele vormgeving960 klokuren
bol4x 240 klokurenGame artist960 klokuren
bol4x 240 klokurenGamedeveloper960 klokuren
bol4x 240 klokurenGrafische vormgeving960 klokuren
bol4x 240 klokurenInteractieve vormgeving-webdesign960 klokuren

WANNEER MAG JE KIEZEN?
We streven ernaar dat je bij aanvang van lesperiode 3 van elk studiejaar een keuze maakt voor het keuzedeel(-delen) voor volgend schooljaar. Je wordt door je opleiding geïnformeerd wanneer je je definitieve keuze moet maken. Het is niet toegestaan om tweemaal hetzelfde keuzedeel te kiezen en het is organisatorisch ook niet mogelijk om een of meerdere keuzedelen te volgen buiten het vastgestelde keuzedeelaanbod om van de school.
Minimum en maximum aantal deelnemers

Per keuzedeel is een minimum aantal studenten nodig om deze uit te kunnen voeren. Het minimum én maximaal aantal staat duidelijk aangegeven in de informatie over het betreffende keuzedeel. In de ‘hand-outs’ over het keuzedeel wordt aangegeven op basis waarvan of hoe een selectie van aantal deelnemers plaatsvindt. Het kan zijn dat studenten met een bepaalde opleiding eerste keus hebben om deel te mogen nemen, maar het kan ook op volgorde van aanmelding op basis van “wie het eerst kiest, wordt als eerste toegelaten” voor het volgen van het keuzedeel. Bij te weinig deelnemers, wordt het keuzedeel sowieso niet uitgevoerd: je zult een nieuwe keuze moeten maken of je krijgt een alternatieve keuzedeel aangeboden.

Ieder door jou gevolgd keuzedeel wordt geregistreerd. Gedurende je opleiding zul je een nieuw opleidingsblad ontvangen (als bijlage van je onderwijsovereenkomst) met daarop alle actuele gegevens. Dit nieuwe opleidingsblad hoef je niet opnieuw te ondertekenen. Er is wel een reactietermijn van tien schooldagen waarbinnen jij kan reageren als er een fout staat in de wijziging van jouw opleidingsblad.

Keuzedelen in de beroepspraktijkvorming

Het kan zijn dat sommige onderdelen van het keuzedeel van BBL-opleidingen uitgevoerd kan worden in de BPV. De afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd middels een Praktijkovereenkomst (afgekort: POK) met het (leer)bedrijf en met jou. In het POK kunnen zowel de kwalificatie (het beroep – de opleiding) als één of meerder keuzedelen vermeld worden, mits het onderwijs van het keuzedeel(-delen) tijdens de BPV bij hetzelfde (leer)bedrijf plaatsvindt.

Het volgen van extra keuzedelen

Het volgen van een extra keuzedeel is op vrijwillige basis en telt nooit mee voor de slaag-/zakbeslissing en de keuzedeelverplichting van de opleiding, omdat de extra keuzedeel geen onderdeel is van het diplomagericht onderwijs (de extra keuzedelen zijn daarom niet opgenomen in het programma). Het volgen van een extra keuzedeel is een individuele en vrijwillige keuze en je kan niet verplicht worden om hieraan deel te nemen.

Certificaat keuzedelen

Bij een aantal keuzedelen kun je na afloop een certificaat ontvangen, zodra je dit keuzedeel succesvol hebt afgerond (d.w.z. je hebt ten minste voldoende behaald voor het examen van het keuzedeel). Het certificaat keuzedeel wordt alléén door de Examencommissie uitgereikt, wanneer je je opleiding zonder diploma verlaat. Welke keuzedelen in aanmerking komen voor een certificaat, wordt jaarlijks door de overheid bepaald. Behaalde certificaten worden in het diplomaregister door DUO opgenomen.

Vrijstelling keuzedelen

Stroom je door naar een (op)volgende mbo-opleiding dan zul je opnieuw moeten voldoen aan de SBU-omvang die voor die opleiding geldt, ongeacht het aantal studiejaren die je over de nieuwe opleiding doet. In het geval dat je in je vorige opleiding een (gekoppeld) keuzedeel succesvol hebt behaald, kun je in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de SBU-omvang keuzedeelverplichting in je nieuwe opleiding.


Toelichting: in het geval van een vrijstelling, wordt op de resultatenlijst bij het diploma het (eerder behaald) resultaat van het keuzedeel overgenomen. Deze resultaten worden bij diplomering of uitschrijving hernieuwd aan DUO geleverd voor registratie in het landelijke diplomaregister. Als je een keuzedeel hebt gevolgd dat niet gekoppeld is maar wel ten minste voldoende hebt behaald, dan kun je een verzoek indienen bij de Examencommissie om het keuzedeel onderdeel te (laten) maken van je opleiding.

Moeten keuzedelen geëxamineerd worden?

JA Je sluit ieder gevolgd keuzedeel af met een examen. Voordat je gaat deelnemen aan het keuzedeel examen, ontvang je een Examenwijzer Keuzedelen. In de Examenwijzer Keuzedelen staan de instructies voor je deelname, de beoordelingswijze, aantal herkansingen en waar je op moet letten om het examen te behalen. Maar ook wat de examenvorm is van het keuzedeel, waar het examen keuzedeel over gaat, wanneer het examen gepland is, welke cijfers meetellen en de wijze waarop jouw opleiding het keuzedeel examineert.

Het verwachte aanbod keuzedelen cohort 2017 – 2018
Actuele aanbod keuzedelen
Basismedewerker printmedia
CodeStudiejaarDeelnameCross oversNaam keuzedeelSBU
K0211

1-2

 Verplicht 

Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 1 en 2240
K0034

1-2

Vrije keuze

Engels in de beroepscontext A2240
K0493

1-2

Vrije keuze

Digitale voorbereiding printmediaproductie240
Medewerker creatieve productie
CodeStudiejaarDeelnameCross oversNaam keuzedeelSBU
K0211

1


 Verplicht 

Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 1 en 2240
K0495

2

Vrije keuze

Fotografie basis240
K0493

2

Vrije keuze

Digitale voorbereiding printmediaproductie240
Allround DTP'er
CodeStudiejaarDeelnameCross oversNaam keuzedeelSBU
K0072

1

 Verplicht Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 3 + 4240
K0536

2

Vrije keuzeJA

Oriëntatie op conceptontwikkeling van een media-uiting240
K0541

2

Vrije keuzeJA

Publishing for portable devices240
K0524

2

Vrije keuzeJA

Creatieve typografie240

“Cross overs”: indien “JA” is dit een ‘cross overs keuzemoment’. Studenten van de opleiding Allround DTP’er kunnen kiezen uit deze keuzedelen, maar ook uit de cross overs keuzedelen die andere opleidingen van het Grafisch Lyceum Utrecht aanbieden.

Drukker
CodeStudiejaarDeelnameCross oversNaam keuzedeelSBU
K0072

1-2

 Verplicht 

Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 3 + 4240
K0034

2-3

Vrije keuze

Engels in de beroepscontext A2240
K0071

2-3

Vrije keuze

Nederlands 3F 480 
K0089

2-3

Vrije keuze

Rekenen 3F 480 
Nabewerker
CodeStudiejaarDeelnameCross oversNaam keuzedeelSBU
K0072

1-2

 Verplicht 

Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 3 + 4240
K0493

2-3

Vrije keuze

Digitale voorbereiding printmediaproductie240
K0034

2-3

Vrije keuze

Engels in de beroepscontext A2240
K0071

2-3

Vrije keuze

Nederlands 3F 480 
Communicatie en marketing
CodeStudiejaarDeelnameCross oversNaam keuzedeelSBU
K0072

1

 Verplicht 

Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 3 + 4240
K0505

1

 Verplicht 

Verdieping software240
K0761

2

Vrije keuze

Camjo240
K0125

2

Vrije keuze

JA

Voorbereiding hbo240

“Cross overs”: indien “JA” is dit een ‘cross overs keuzemoment’. Studenten van de opleiding Communicatie en marketing kunnen kiezen uit deze keuzedelen, maar ook uit de cross overs keuzedelen die andere opleidingen van het Grafisch Lyceum Utrecht aanbieden.

Crossmedia
CodeStudiejaarDeelnameCross oversNaam keuzedeelSBU
K0072

1

 Verplicht 

Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 3 + 4240
K0125

2

Vrije keuze

JA

Voorbereiding hbo240
K0519

2

Vrije keuze

JA

Online marketing en het toepassen van e-commerce240
K0464

2

 Verplicht 

Marketing communicatie240
K0533

3

 Verplicht 

Multidisciplinair conceptontwikkeling en realisatie240

“Cross overs”: indien “JA” is dit een ‘cross overs keuzemoment’. Studenten van de opleiding Crossmedia kunnen kiezen uit deze keuzedelen, maar ook uit de cross overs keuzedelen die andere opleidingen van het Grafisch Lyceum Utrecht aanbieden.

Mediadeveloper
CodeStudiejaarDeelnameCross oversNaam keuzedeelSBU
K0072

1

 Verplicht 

Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 3 + 4240
K0497

2

Vrije keuze

JA

Mobile application development240
K0722

2

Vrije keuze

JA

Frontend development240
K0205

3

Vrije keuze

Voorbereiding hbo wiskunde voor de techniek240
K0125

3

Vrije keuze

Voorbereiding hbo240

“Cross overs”: indien “JA” is dit een ‘cross overs keuzemoment’. Studenten van de opleiding Mediadeveloper kunnen kiezen uit deze keuzedelen, maar ook uit de cross overs keuzedelen die andere opleidingen van het Grafisch Lyceum Utrecht aanbieden.

Mediamanagement en marketing
CodeStudiejaarDeelnameCross oversNaam keuzedeelSBU
K0464

1

 Verplicht 

Marketing communicatie240
K0881

2

Vrije keuze

Verdieping marketingcommunicatie240
K0361

2

Vrije keuze

Verdieping mediaproductie240
K0080

3

Vrije keuze

Oriëntatie op ondernemerschap240
K0125

3

Vrije keuze

JA

Voorbereiding HBO240

“Cross overs”: indien “JA” is dit een ‘cross overs keuzemoment’. Studenten van de opleiding Mediamanagement en marketing kunnen kiezen uit deze keuzedelen, maar ook uit de cross overs keuzedelen die andere opleidingen van het Grafisch Lyceum Utrecht aanbieden.


Keuzedelen met een code zijn formeel vastgesteld. Keuzedeel zonder code kan nog veranderen.

Animatie/audiovisuele vormgeving
CodeStudiejaarDeelnameCross oversNaam keuzedeelSBU
K0072

1

 Verplicht 

Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 3 + 4240
K0520

2 en 3

Vrije keuze

Animatie 480 
K0521

2 en 3

Vrije keuze

Audiovisuele vormgeving 480 
K0533

4

Vrije keuze

Multidisciplinair concept ontwikkeling en realisatie240
K0125

4

Vrije keuze

Voorbereiding hbo240
Game artist
CodeStudiejaarDeelnameCross oversNaam keuzedeelSBU
K0072

1

 Verplicht 

Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 3 + 4240
K0901

2 - 3

 Verplicht 

Gameplay240
K0728

3

Vrije keuze

Game environment design240
K0717

3

Vrije keuze

JA

Agile game production240
K0226

4

Vrije keuze

Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4240
K0125

4

Vrije keuze

Voorbereiding hbo240

“Cross overs”: indien “JA” is dit een ‘cross overs keuzemoment’. Studenten van de opleiding Game artist kunnen kiezen uit deze keuzedelen, maar ook uit de cross overs keuzedelen die andere opleidingen van het Grafisch Lyceum Utrecht aanbieden.


Keuzedelen met een code zijn formeel vastgesteld. Keuzedeel zonder code kan nog veranderen.

Gamedeveloper
CodeStudiejaarDeelnameCross oversNaam keuzedeelSBU
K0072

1

 Verplicht 

Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 3 + 4240
K0821

2

 Verplicht 

Minimal prototype design voor games240
K0505

3 - 4

Vrije keuze

JA

Verdieping software240

3 - 4

Vrije keuze

JA

Verdieping hardware240

4

Vrije keuze

Oriëntatie werkveld240
K0125

4

Vrije keuze

Voorbereiding hbo240

“Cross overs”: indien “JA” is dit een ‘cross overs keuzemoment’. Studenten van de opleiding Gamedeveloper kunnen kiezen uit deze keuzedelen, maar ook uit de cross overs keuzedelen die andere opleidingen van het Grafisch Lyceum Utrecht aanbieden.


Keuzedelen met een code zijn formeel vastgesteld. Keuzedelen zonder code kunnen nog veranderen.

Grafische vormgeving
CodeStudiejaarDeelnameCross oversNaam keuzedeelSBU
K0072

1

 Verplicht 

Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 3 + 4240
K0726

2

 Verplicht 

3D Modellen en graphics in verschillende media-uitingen240
K0533

3

Vrije keuze

JA

Multidisciplinair conceptontwikkeling en realisatie240
K0539

3

Vrije keuze

JA

Packaging design240
K0391

3 en 4

Vrije keuze

Illustreren 480 
K0727

4

Vrije keuze

Creatief profileren240
K0125

3 of 4

Vrije keuze

JA

Voorbereiding hbo240

“Cross overs”: indien “JA” is dit een ‘cross overs keuzemoment’. Studenten van de opleiding Grafische vormgeving kunnen kiezen uit deze keuzedelen, maar ook uit de cross overs keuzedelen die andere opleidingen van het Grafisch Lyceum Utrecht aanbieden.

Interactieve vormgeving-webdesign
CodeStudiejaarDeelnameCross oversNaam keuzedeelSBU
K0072

1

 Verplicht 

Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 3 + 4240
K0519

2

 Verplicht 

Online marketing en het toepassen van e-commerce240
K0729

3

Vrije keuze

JA

Mobile application design240
K0497

3

Vrije keuze

JA

Mobile application development240
K0226

4

Vrije keuze

Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4240
K0125

4

Vrije keuze

Voorbereiding hbo240

“Cross overs”: indien “JA” is dit een ‘cross overs keuzemoment’. Studenten van de opleiding Interactieve vormgeving-webdesign kunnen kiezen uit deze keuzedelen, maar ook uit de cross overs keuzedelen die andere opleidingen van het Grafisch Lyceum Utrecht aanbieden.

 


K

Kennis maken met je toekomstige beroep

Kennis maken met je toekomstige beroep doe je door praktijkervaring op te doen in een bedrijf: de beroepspraktijkvorming (afgekort: BPV – ook wel stage genoemd). Ruim voor je stage begint, kun je je voorkeur voor een bepaalde werkomgeving kenbaar maken. En voordat je op stage mag gaan, is er een ‘go/no-go’ moment. Dit wordt bepaald aan de hand van je studieresultaten. Het ‘go/no-go’ wordt afgegeven door het onderwijsteam van je opleiding. Je uiteindelijke plaatsing is niet alleen afhankelijk van jouw voorkeur en die van het Bureau BedrijfsContacten (afgekort: BBC). Ook het leer- of stagebedrijf heeft invloed op de keuze van de stagiair en mogelijkheden van de stage. Het BBC is je aanspreekpunt voor alle zaken rondom je verschillende stages. Het BBC zorgt, samen met het onderwijsteam, voor een passende stageplaats. Tijdens de BPV-periode sta je er niet alleen voor. Bij het bedrijf waar je de stage loopt, heb je een praktijkopleider die je begeleidt. Vanuit school heb je een stagebegeleider waar je tijdens je stage contact mee houdt. Je stagebegeleider zoekt je minimaal twee keer op bij het bedrijf waar je stageloopt en belt tussendoor om te vragen hoe het gaat. Je komt zelf ook een aantal keer terug naar school voor de terugkomdagen. Tijdens die dagen staat het uitwisselen van ervaringen centraal. Daarnaast ben je die dag bezig met stagegerelateerde zaken.

 


S

Studievoortgang

Je krijgt gedurende de hele opleiding studieloopbaanbegeleiding (afgekort: slb). In groepslessen krijg je bijvoorbeeld informatie over de opbouw van je opleiding, over het verschil in toetsen voor je studievoortgang (formatief) en examens die je moet afleggen om je diploma te kunnen halen (summatief). Maar ook over wat je moet laten zien tijdens je opleiding en wanneer je examens kunt afleggen. Daarnaast heb je persoonlijke slb-gesprekken met je studieloopbaanbegeleider (afgekort: slb’er) waarin je jouw leerresultaten bespreekt. De slb’er is de link tussen jou en het onderwijsteam en probeert je zo goed mogelijk te informeren en te begeleiden bij je studievoortgang en loopbaanvraagstukken. Daarom zal de slb’er je soms coachen, zodat jij erin slaagt om de opleiding positief en binnen de afgesproken studieduur af te ronden.

HHet onderwijsteam bespreekt regelmatig je voortgang. Krijg je een positief studieadvies, dan kan dit aanleiding zijn om je de mogelijkheid te bieden dat je je apart gaat verdiepen of verbreden in een bepaald lesonderdeel of dat je misschien wel in aanmerking kunt komen voor een versneld onderwijsprogramma. Wanneer je onvoldoende hebt ingezet of je dreigt achter te lopen, dan zul je een ernstig adviesgesprek moeten gaan voeren met je slb’er om de ontstane situatie te bespreken. Tijdens dit adviesgesprek zul je samen met je slb’er afspraken maken en een termijn hiervoor gaan bepalen, zodat je weer helemaal ‘op diploma schema’ kunt zijn. Je krijgt dus een advies, dat mogelijk voorwaardelijk voor je kan zijn. De adviezen kunnen gaan over het (extra) maken van (huis)opdrachten, het volgen van bijlessen, over je aanwezigheid en motivatie in de les, tijdens het examen of tijdens je BPV, maar kunnen ook gaan over je gedrag en inzet in het algemeen. Alle afgegeven adviezen worden schriftelijk vastgelegd en bewaard in jouw dossier.

DDoor overleg met je slb’er wordt het voor jou duidelijk of je je volgens verwachting ontwikkelt, waar je een extra stap kunt zetten en waar je boven verwachting scoort (dit noemen we reflectie). Op bepaalde momenten in de opleiding wordt de totale balans opgemaakt: hoe sta je er na een bepaalde periode voor? Op basis hiervan kunnen we uiteindelijk antwoord geven op de vraag of je voldoende voorbereid bent om met goed vertrouwen te kunnen beginnen aan je stage, aan de examens voor de generieke vakken en aan de proeve van bekwaamheid (afgekort: pvb). De volgende situaties van studievoortgang kunnen zich voordoen:

Onvertraagde voortgang

Alle generieke en beroepsgerichte (vak)vaardigheden zijn in voldoende mate ontwikkeld. Er is sprake van voortgang naar verwachting.

Vertraagde voortgang

Sommige generieke en/of beroepsgerichte (vak)vaardigheden zijn onvoldoende ontwikkeld. Er is sprake van vertraagde voortgang. Het onderwijsteam geeft aan welk programma je zou moeten volgen om de (vak)vaardigheden verder te ontwikkelen. Het is waarschijnlijk dat je hierdoor studievertraging oploopt.

Onvoldoende voortgang

Er is onvoldoende ontwikkeling geconstateerd voor verschillende generieke en/of beroepsgerichte (vak)vaardigheden. Er is sprake van een zorgwekkende situatie en het onderwijsteam bepaalt welke maatregelen passend zijn. Bij vertraagde en onvoldoende voortgang wordt jouw “Opleidingsblad” gewijzigd.

ZZodra de opleiding constateert dat je voortdurend niet aan de gemaakte afspraken houdt of dat je nog steeds onvoldoende presteert (er is geen verbetering geconstateerd) binnen de afgesproken termijn, dan kan dit leiden tot een negatief studieadvies. De teamleider van jouw opleiding kan hierna besluiten dat jij de opleiding moet verlaten of dat je te maken kunt krijgen met (grote) studievertraging. In het geval van een negatief studieadvies, kun je een brief van de teamleider van je opleiding thuisgestuurd krijgen, waarin staat op welke gronden de opleiding, na zorgvuldige evaluatie, heeft vastgesteld dat je (helaas) nog achterblijft in je studie of dat je je niet gehouden hebt om binnen de afgesproken termijn een aantal zaken weer op orde te krijgen. Ben je minderjarig, dan kan de teamleider je ouders of verzorgers schriftelijk ook op de hoogte brengen van jouw achterstand.

Opleidingsblad
Als er wijzigingen of veranderingen in je opleidingstraject plaatsvinden, dan ontvang je géén nieuwe overeenkomst. Wijzigingen of veranderingen worden administratief geregeld door het uitgeven van een nieuw ‘Opleidingsblad’ met daarop alle actuele inschrijfgegevens inclusief de wijzigingen (als bijlage van je Onderwijsovereenkomst). Dit nieuwe Opleidingsblad hoef je niet opnieuw te ondertekenen. Er is wel een reactietermijn van tien schooldagen waarbinnen jij kan reageren als er een fout in de wijziging staat van jouw opleidingsblad. Je opleidingsgegevens kunnen alleen worden gewijzigd op jouw eigen verzoek en/of met jouw instemming. Je hebt altijd recht op inzage in je studentendossier. Als je vindt dat gemaakte afspraken onjuist of onzorgvuldig zijn toegepast, dan kun je in eerste instantie wenden tot de teamleider van je opleiding. Als jullie er samen niet uitkomen, kun je een klacht indienen volgens de geldende klachtenprocedure.

Klachtenregeling

STUDEREN MET EEN (FUNCTIE)BEPERKING

HHet is mogelijk dat je te maken hebt met een (functie)beperking. Als school doen we al het mogelijke om de student met een (functie)beperking te ondersteunen. Hulp kan komen van je studieloopbaanbegeleider, docent SAC (Studentbegeleiding, -advies en coaching) of het Buurtteam mbo. Binnen ieder onderwijsteam is een docent SAC die extra taken heeft om de studentbegeleiding goed te organiseren binnen zijn team. De docent SAC kan je helpen met het “Stappenplan (functie)beperking” (de werkwijze) voor het aanvragen van een passende ondersteuning, binnen de mogelijkheden van de school.


Download het Stappenplan

AAls je met een (functie)beperking op onze school gaat studeren, dan zijn we verplicht het ondersteuningsaanbod te beschrijven en bekend te maken aan relevante partijen binnen de school. Jouw ondersteuningsbehoeften zijn in de leerbehoeftecheck tijdens de studiekeuzecheck bepaald. Indien een modelovereenkomst is opgemaakt, dan wordt deze aan je onderwijsovereenkomst toegevoegd.


Toelichting: na registratie zijn de aangepaste voorzieningen in het onderwijs en bij de examens beschikbaar. Van jou wordt verwacht dat je gaat oefenen met de aangeboden voorzieningen, want studeren met een (functie)beperking vraagt ook vooral van jou extra inzet en inspanning zodat je je opleiding met succes kunt afronden.

WWanneer de (functie)beperking gedurende je opleiding wordt geconstateerd, dan neem je in eerste instantie contact op met je slb’er. Deze bespreekt samen met jou wat de beperking betekent voor jouw functioneren binnen de school en tijdens de beroepspraktijkvorming, maar ook jouw kansen om de opleiding te verlaten met een diploma, wat je zelf kan doen en waar ondersteuning vanuit de opleiding gewenst of nodig is. De slb’er kan je, wanneer dat nodig is, doorverwijzen naar de docent SAC van je opleiding.


PERSOONLIJKE GEGEVENS

De school verwerkt en bewaart uitsluitend (persoons)gegevens die wettelijk bepaald zijn om jouw onderwijsovereenkomst (en indien van toepassing: praktijk- of examenovereenkomst) goed uit te voeren. Bij inschrijving verwerkt het Servicepunt van de school je voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, het persoonsgebonden nummer, (eerder) behaalde diploma’s of bewijsstukken en cijferlijsten. Daarom moet die informatie gegarandeerd juist, nauwkeurig, volledig en actueel zijn.

De bijzondere persoonsgegevens van jou worden niet verwerkt: je godsdienst of levensovertuiging, etniciteit en medische gegevens, tenzij dat noodzakelijk is voor de speciale begeleiding of het treffen van voorzieningen. De school vernietigt je persoonsgegevens zodra die niet meer nodig zijn. Dat is twee jaar nadat je je diploma hebt behaald of nadat je bent uitgeschreven. Uitzonderingen hierop zijn die (persoons)gegevens waarvoor een wettelijk verplichte bewaartermijn geldt.

Toelichting: het recht op inzage betreft alleen inzage van je eigen (persoons)gegevens. Je hebt dus geen recht op informatie over anderen. Ben je jonger dan 16 jaar, dan hebben je ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) ook recht op inzage van jouw eigen (persoons)gegevens.


WAT JE NOG MEER MOET WETEN

De school vindt dat alle studenten en examendeelnemers recht hebben op goed onderwijs en examinering in een prettige sfeer en op een veilige school. Daarom maken we duidelijke afspraken met elkaar. Deze afspraken en je rechten en plichten, hebben we vastgelegd in het Studentenstatuut. Het is belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de documenten en bijlagen die bij je onderwijsovereenkomst horen. Ben je een minderjarige student dan is het Studentenstatuut ook van belang voor je ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s).

Studentenraad

D

De school stimuleert je om actief betrokken te zijn bij de menings- en besluitvorming over kwesties binnen de school, waarmee je direct te maken hebt. Je hebt recht op medezeggenschap. Op school is daarom een Studentenraad ingesteld die de belangen van alle ingeschreven studenten en examendeelnemers behartigt. De leden van de Studentenraad kunnen door jou gekozen worden, en je kunt ook solliciteren om lid te worden. De Studentenraad heeft advies- en instemmingsrecht, vergadert regelmatig over zaken die studenten aangaan en geeft adviezen over belangrijke aangelegenheden en voorgenomen besluiten van het Bevoegd gezag. In het huishoudelijk reglement van de Studentenraad zijn de onderwerpen vastgelegd waarop de Studentenraad, advies- en instemmingsrecht heeft.

Klassenvertegenwoordiger

E

Elke lesgroep heeft een klassenvertegenwoordiger. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de klas bij vragen aan het onderwijsteam of de teamleider en andersom. Is er in de klas een gemeenschappelijk probleem of klacht, dan bespreek je dit in eerste instantie met de klassenvertegenwoordiger zodat deze het aan de betreffende docent of de slb’er kan voorleggen. Blijft het probleem of klacht dan nog bestaan, bespreek het dan met de teamleider van je opleiding.

Vertrouwenspersonen

A

Als je klachten of meldingen hebt over gedragingen of handelingen die volgens jou niet gepast zijn, kun je terecht bij onze vertrouwenspersonen. Afhankelijk van je voorkeur kun je kiezen voor een man of een vrouw. De vertrouwenspersoon is er voor je als je het idee hebt dat iemand je grens over gegaan is. Waar die grens ligt, is voor iedereen natuurlijk verschillend: jij bepaalt zelf waar de grens ligt. De vertrouwenspersoon kan je opvangen, je (emotionele) ondersteuning geven, samen met jouw mogelijke oplossingen of vervolgstappen onderzoeken, je informatie geven over externe hulpverlening of je doorverwijzen naar andere hulpinstanties.


ONDERWIJSTIJD

Elk studiejaar van je opleiding omvat tenminste 1600 studiebelastingsuren (afgekort: SBU). Een studiejaar is een normatief tijdvak dat begint op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het daaropvolgend jaar. Voor elk studiejaar bepaalt het bevoegd gezag hoeveel lesweken er geprogrammeerd worden en hoeveel weken voor andere onderwijszaken ingezet worden (rekening houdend met de landelijke vakantiespreiding).

Elk studiejaar is verdeeld in lesperioden. Het perioderooster wordt gepubliceerd via de Elektronische Leeromgeving (afgekort: ELO) van de school. De studiebelastingsuren van je opleiding zijn opgebouwd uit begeleide en onbegeleide onderwijstijd uitgedrukt in hele klokuren. De begeleide uren zijn uren die je vooral op school besteedt voor het volgen van de lessen of keuzedeel onder begeleiding van een (vak)docent of van een praktijkopleider tijdens de beroepspraktijkvorming. De onbegeleide uren zijn uren die je besteed aan het maken van bijvoorbeeld je huiswerk of zelfstudie.


Studiebenodigdheden

A Alle studenten krijgen hun boekenpakket gratis in bruikleen van school. Je moet wel rekening houden met extra kosten (deze verschillen per opleiding) voor de aanschaf van andere (school)materialen zoals tekenmateriaal, een koptelefoon of een tekentablet. Als je een opleiding op niveau 4 volgt, dan heb je een laptop nodig en zul je een licentie-abonnement op de software van Adobe erbij moeten aanschaffen. De school betaalt de kosten voor de introductieweek van alle opleidingen. Voor de (meerdaagse) excursies verderop in je opleiding, betaalt de school de helft van de kosten. De andere helft betaal je zelf als vrijwillige bijdrage. Wil of kun je de vrijwillige bijdrage niet betalen of ga je om andere redenen niet mee, dan volg je op die dagen een aangepast lesprogramma.


Toelichting: niet deelnemen aan de door school georganiseerde excursies heeft geen gevolgen voor het afronden van je opleiding.


Regeling auteursrechten

Z Zodra je op onze school gaat studeren, zul je in kader van je opleiding schoolwerkstukken gaan maken die gericht zijn of als doel hebben om je op te leiden voor je toekomstige beroep. Deze schoolwerkstukken kunnen worden gemaakt tijdens de lessen, tijdens de afstudeeropdrachten, tijdens de beroepspraktijkvorming of tijdens andere door de school georganiseerde onderwijsactiviteiten. De school doet geen aanspraak op het eigendoms- en het auteursrecht van schoolwerkstukken die door jou alleen of samen met anderen zijn gemaakt. De school is vrijgesteld van alle verplichtingen die uit dat eigendoms- of auteursrecht voortvloeien.


Toelichting: hoofdregel van het auteursrecht is dat degene die iets ontwerpt of maakt het auteursrecht heeft: de maker is de eigenaar van het werk. Ontwerp of maak je werkstukken tijdens je beroepspraktijkvorming, dan komen de auteurs- en eigendomsrechten daarvan toe aan het leerbedrijf.


Klachtenregeling

H Heb je een probleem, dan verwachten wij dat je het eerst probeert om deze zelf op te lossen. Kom je met de betrokkene(n) er niet uit, vraag dan een gesprek aan met een docent die je vertrouwt of de studieloopbaanbegeleider.

Mocht dit niet lukken, dan kun je ook naar de vertrouwenspersoon gaan. Hopelijk wordt het probleem naar ieders tevredenheid opgelost.

Heb je een klacht, dan kun je de klacht per e-mail indienen bij de klachtencoördinator van de school via: klachtencoordinator@glu.nl.

Heb je een klacht mondeling geuit, dan moet je dit ook per mail bevestigen.

Vanaf het moment dat je schriftelijk een klacht hebt ingediend, start officieel de voorgeschreven termijnen en procedures voor het afhandelen van de klacht door de klachtenadviescommissie conform de klachtenregeling van de school.

Een daartoe aangewezen klachtentussenpersoon kan een afspraak met je maken voor een gesprek. Hij of zij kan de ingediende klacht met je bespreken en bezien of en hoe tot een oplossing kan worden gekomen, eventueel door bemiddeling.

Wordt de ingediende klacht naar ieders tevredenheid opgelost, dan volgt hierna geen formele afhandeling van de klacht door de klachtenadviescommissie. Hoe de procedure verloopt, kun je lezen in de klachtenregeling van de school.

Download de Klachtenregeling

 


H

HET EXAMEN

Op alle examineringen van het Grafisch Lyceum Utrecht zijn het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB en de regels van het Algemeen Examenreglement van het Grafisch Lyceum Utrecht van toepassing. Als de overheid toch nog wijzigingen aanbrengt aan de slaag-/zakbeslissingen, zullen deze per direct door de Examencommissie worden doorgevoerd. Zodra er een aanpassing of wijziging nodig is, zal de Examencommissie alle betrokkenen (onderwijsteams, examenleiders, beoordelaars, studenten, examendeelnemers) informeren over wat de aanpassing is of de wijzigingen zijn, voor wie deze gelden en wanneer ze in werking treden.
V

Voor elke opleiding is een examenplan gemaakt waarin je precies kunt zien welke examenonderdelen er zijn, wat de examenvorm is, waar het examen over gaat, wanneer het examen gepland is en welke cijfers meetellen voor je diploma. Om je diploma te behalen, moet je verschillende examens afleggen, waarbij de vorm en de uitvoering van de examens van elkaar verschillen. Zo worden de Nederlandse en Engelse taalvaardigheden ‘lezen en luisteren’ centraal en digitaal afgenomen. Dit geldt ook voor het examen Rekenen. De overige taalvaardigheden Nederlands en Engels zijn schoolexamens. Bij alle centrale examens is het Examenprotocol van het College voor Toetsen en Examens van toepassing.

O

Ook elk keuzedeel dat je hebt gevolgd, sluit je af met een examen. Dit kan een taak, een praktijkopdracht, het uitvoeren van een vaardigheid of een schriftelijk of mondeling examen zijn. Welke examenvorm wordt ingezet, is afhankelijk van het soort keuzedeel en de inhoud van het keuzedeel. In het examenplan vind je de globale planning van alle examens van je opleiding. Voor de centrale examens (afgekort: CE) en de schoolexamens (SE) kun je de afnameplanning vinden op intranet.

J

Je opleiding wordt altijd afgesloten met een examen van de beroepsgerichte onderdelen van je opleiding: de proeve van bekwaamheid (afgekort: pvb). Tijdens de pvb zul je meestal binnen de school praktijkgerichte examens afleggen, waarin je laat zien dat je vakbekwaam bent op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Over de beroepsgerichte pvb-examen en de examens van de keuzedelen, word je tijdig geïnformeerd door de Examenleider van je opleiding.

Wanneer je fraudeert of iets doet wat niet mag tijdens een school- en/of pvb-examen, dan beslist de Examencommissie over de te treffen maatregelen. Meer informatie hierover vind je in het Algemeen Examenreglement. Pleeg je fraude of doe je iets dat niet mag bij de centrale examens, dan beslist de Examencommissie over de treffen maatregelen, zoals deze zijn opgesteld in het Examenprotocol van het CvTE.

 


H

Het aangepaste examen

Voor studenten of examendeelnemers met een beperking, een specifieke handicap en/of ernstige rekenproblemen of dyscalculie staat de Examencommissie aangepaste examen en -voorzieningen toe. De aangepaste afnamecondities en/of extra hulpmiddelen zijn van toepassing bij de examineringen van de centrale examens (afgekort: CE), de schoolexamens (afgekort: SE), examinering keuzedeel en de proeve van bekwaamheid (afgekort: pvb). De aanpassing kan betrekking hebben op de opgaven, de wijze van aanbieding, de afnamecondities waaronder tijdsduur en toegestane hulpmiddelen, en correctie en beoordeling. De aangepaste examenvoorzieningen gelden alléén voor studenten en examendeelnemers na schriftelijke toestemming van de Examencommissie en mét een geregistreerd begeleidingsprofiel. Na toestemming en registratie zijn de aangepaste voorzieningen ook van toepassing in het onderwijs. Studenten of examendeelnemers hebben de plicht om voor aanvang van het examen te oefenen met de aangepaste voorzieningen. De oefenexamens worden aangeboden door het College voor Toetsen en Examens en ze zijn online voor iedereen te bereiken.
Nederlands en rekenen
V

Voor alle studenten van niveau 2 en niveau 3 opleidingen (BOL en BBL) bestaat de mogelijkheid om het centraal examen Nederlands of rekenen af te leggen op hogere 3F niveau. Heb je als niveau 2 of niveau 3 student ten minste het cijfer zes behaald voor het centrale examen 2F, dan kun je je schriftelijk aanmelden voor deelname aan het centrale examen Nederlands en/of rekenen op hogere 3F-niveau. Je kunt je online aanmelden voor deelname. Het behaalde examencijfer voor het hogere 3F examen wordt extra op de resultatenlijst of op een aparte bijlage vermeld. Per centrale examenperiode is het niet toegestaan om examens af te leggen op verschillende referentieniveaus. Per periode mag je slechts éénmaal deelnemen aan het vooraf schriftelijk afgesproken referentieniveau. Er zijn geen centrale examens mogelijk voor het nog hogere referentieniveau 4F.

ER Examens rekenen
S

Studenten met ernstige rekenproblemen of dyscalculie hebben de mogelijkheid om het ER-examen af te leggen. De student op mbo-niveau 4 kan in plaats van het standaard 3F-examen, het 3ER-examen maken en studenten op mbo-niveau 2 of 3 maken in plaats van het standaard 2F-examen, het 2ER-examen (of in bijzondere gevallen het 2A of 2A-ER-examen). Het 2ER-examen is op het referentieniveau 2F, het 3ER-examen op het referentieniveau 3F. Bij deelname aan het 2ER- of 3ER-examen wordt op de resultatenlijst vermeld dat de student heeft deelgenomen aan het aangepaste rekenexamen. Het cijfer voor het 2A-ER examen wordt extra op de resultatenlijst of op een aparte bijlage vermeld.

Engels op hoger niveau
N

Naast het centraal examen Engels lezen en luisteren op ERK-niveau B1, bestaat voor alle studenten (ongeacht niveau van je opleiding) de mogelijkheid om dit centraal examen Engels af te leggen op ERK-niveau B2. Per centrale examenperiode is het niet toegestaan om examens af te leggen op verschillende ERK-niveaus. Per periode mag je slechts éénmaal deelnemen aan de vooraf schriftelijk afgesproken ERK-niveau. De Examencommissie bepaalt vooraf en schriftelijk welk cijfer op de resultatenlijst wordt vermeld, als voor het centraal examen op beide niveaus een 6 is behaald en hoeveel pogingen je kunt krijgen. Er zijn géén centrale examens mogelijk voor de nog hogere ERK-niveau C1 of C2. Bij deelname aan het hogere ERK-niveau Engels wordt op de resultatenlijst vermeld dat de student heeft deelgenomen aan het centrale examen hogere ERK-niveau. Naast het cijfer wordt ook het behaald ERK-niveau op de resultatenlijst vermeld of op een aparte bijlage vermeld.

VRIJSTELLINGEN
Gewijzigd beleid vrijstelling taal en rekenen per 1 augustus 2019
De examencommissie heeft op 1 januari 2020 de voorwaarden voor het toekennen van vrijstelling verruimd: er is een vrijstelling op examenonderdelen mogelijk voor taal en rekenen én de geldigheidsduur van resultaten waar vrijstelling op toegekend wordt, is aangepast.
Met terugwerkende kracht en geldig vanaf 1 augustus 2019, kun je naast de al bestaande algehele vrijstelling (op grond van eerder behaald diploma), ook gedeeltelijke vrijstelling aanvragen voor examenonderdelen taal en rekenen, omdat je kunt aantonen dat je elders of eerder een examenresultaat of een keuzedeel taal en rekenen hebt behaald op hetzelfde of op hogere mbo-referentieniveau. Een gedeeltelijke vrijstelling voor taal en rekenen aanvragen, wordt “pakket vrijstelling” genoemd.
Een student die een eerder verkregen vrijstelling wil intrekken kan een verzoek doen aan de examencommissie. Dit verzoek dient uiterlijk zes maanden voor het examen te worden ingediend. Het is na een verleende intrekking niet mogelijk opnieuw een vrijstelling voor het betreffende examenonderdeel aan te vragen. Het resultaat uit het afgelegde examen telt vervolgens mee voor het bepalen van de uitslag.
Online vrijstelling aanvragen

 

E

Examens afleggen met een (functie)beperking

De Examencommissie kan toestaan dat je met een (functie)beperking het examen geheel of gedeeltelijk op aangepaste wijze kunt afleggen. Of een aangepast examen voor jou nodig is, wordt meestal al in het intakegesprek duidelijk besproken. Als later tijdens jouw opleiding blijkt dat aanpassingen nodig zijn, kun je alsnog in aanmerking komen voor het aangepaste examen. De Examencommissie neemt het besluit hiertoe. Let op: het aangepaste examen zal nooit anders zijn dan het niveau en het doel van het eigenlijke examen. Als je een (functie)beperking hebt, dan kun je om een aanpassing van het examen vragen. Je hebt dan een verklaring nodig van een erkende indicatie-instantie, een bevoegd arts of een andere deskundige, waarin vermeld staat welke beperking je hebt en welke adviezen worden gegeven voor het organiseren van jouw examen. De docent SAC van je opleiding helpt je bij je aanvraag.

M

Moment van deelname examens

Het landelijk College voor Toetsen en Examens (afgekort: CvTE) bepaalt jaarlijks de afnameperiode voor de centrale examens Nederlands, Engels en rekenen. De Examencommissie bepaalt de afnameperiode voor de schoolexamens voor de overige taalvaardigheden, examens van de keuzedelen en de proeve van bekwaamheid (pvb). Deelname aan de centrale examens taal en rekenen kan pas als je ten minste op de helft van je opleiding zit (zoals afgesproken in jouw onderwijsovereenkomst). Examens voor keuzedelen worden gepland aan het eind van de lesperiode van betreffende keuzedeel. Hierover word je tijdig geïnformeerd door je opleiding. De pvb is standaard aan het eind van je onderwijsprogramma geprogrammeerd. Het is de bedoeling dat je eerst je BPV (stage) ten minste met een voldoende hebt afgerond, voordat je gaat deelnemen aan de pvb van je opleiding.


WAARDERINGS- EN UITSLAGREGELS

AFRONDINGSREGELS VOOR HET EINDCIJFER OP EEN HEEL GETAL
1. Naar beneden afronden als het eerste cijfer achter de komma het cijfer vier (4) of lager is.
2. Naar boven afronden als het eerste cijfer achter de komma het cijfer vijf (5) of hoger is.

NEDERLANDS EN ENGELS
Voor Nederlands en Engels worden de examenresultaten voor zowel centrale examen (CE) als schoolexamens (SE) uitgedrukt in cijfers uit de reeks 1,0 tot en met 10 met één decimaal. Het eindcijfer voor Nederlands en Engels ontstaat door het CE-cijfer te middelen met de SE-cijfers, waarbij alle onderdelen even zwaar wegen. Indien de uitkomst van de berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond. Nadat dat gemiddelde berekend is, wordt pas afgerond op een heel getal uit de reeks 1 tot en met 10 volgens de gangbare afrondingsregels.

REKENEN
Het examenresultaat centraal examen rekenen is het definitieve eindcijfer voor rekenen op een heel getal uit de reeks 1,0 tot en met 10. Indien de uitkomst van de berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond op een heel getal uit de reeks 1 tot en met 10 volgens de gangbare afrondingsregels.
KEUZEDELEN
Examenresultaten keuzedelen worden de eindwaarderingen uitgedrukt in cijfers uit de reeks 1,0 tot en met 10, zonder decimalen. Indien de uitkomst van de berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond op een heel getal uit de reeks 1 tot en met 10 volgens de gangbare afrondingsregels. In afwijking hiervan kunnen de afzonderlijke kerntaken van het keuzedeel uitgedrukt worden in een driepuntsschaal: ‘onvoldoende’ – ‘voldoende’ – ‘goed’. Een ‘onvoldoende’ wordt in dit geval geteld als het cijfer vier (4,0). Een ‘voldoende’ wordt geteld als het cijfer zes (6,0). Een ‘goed’ wordt geteld als het cijfer acht (8,0).
LOOPBAAN EN BURGERSCHAP
De eindwaardering voor loopbaan en burgerschap wordt uitgedrukt in een tweepuntsschaal: ‘voldaan’ of ‘niet voldaan’. In afwijking hiervan kunnen de afzonderlijk opdrachten gewaardeerd worden met cijfers uit de reeks van 1 tot en met 10, zonder decimalen.
BEROEPSPRAKTIJKVORMING
De eindwaardering voor de beroepspraktijkvorming (BPV) wordt uitgedrukt in een driepuntsschaal: ‘onvoldoende’ – ‘voldoende’ – ‘goed’. Een ‘onvoldoende’ wordt geteld als het cijfer vier (4,0). Een ‘voldoende’ het cijfer zes (6,0) en een ‘goed’ het cijfer acht (8,0). In afwijking hiervan wordt het stageverslag uitgedrukt met een cijfer uit de reeks 1 tot en met 10, zonder decimalen.
PRAKTIJKEXAMEN
De eindwaardering voor de kerntaak of kerntaken van het praktijkexamen wordt uitgedrukt in een driepuntsschaal: ‘onvoldoende’ – ‘voldoende’ – ‘goed’. Een ‘onvoldoende’ wordt geteld als het cijfer vier (4,0). Een ‘voldoende’ het cijfer zes (6,0) en een ‘goed’ het cijfer acht (8,0). In afwijking hiervan worden de afzonderlijke werkprocessen telkens uitgedrukt in een tweepuntschaal: ‘voldoende’ en ‘onvoldoende’. Een ‘onvoldoende’ wordt in dit geval geteld als het cijfer vier (4) en een ‘voldoende’ als het cijfer zes (6). Bij de berekening van het gemiddeld cijfer van alle werkprocessen behorende bij de kerntaken, wegen de werkprocessen allemaal even zwaar te opzichte van elkaar. Er is géén mogelijkheid te compenseren tussen kerntaken en werkprocessen.CUM LAUDE REGELING
Zeer goed presterende studenten of toptalenten worden door de school extra gewaardeerd met de aantekening ‘cum laude’ op hun diploma. Hiermee krijgen toptalenten en zeer goed presterende studenten meer erkenning voor hun uitstekende prestaties op onze school.

De voorwaarden voor de aantekening ‘cum laude’ kunnen per cohort van elkaar verschillen. Het College van Bestuur stelt de voorwaarden vast per cohort. Tijdens het diplomabesluit, stelt de examencommissie vast of voldaan is aan de gestelde voorwaarden voor de aantekening ‘cum laude’ op het diploma.

De aantekening ‘cum laude’ wordt bij de titel van het diploma door de volgende toevoeging vermeldt: “Het judicium cum laude is toegekend op grond van het Algemeen Examenreglement van het Grafisch Lyceum Utrecht.”

OER1718
Starjaar 2017-2018
TEN MINSTE BEHAALDCUM LAUDE REGELING MBO-2 EN MBO-3 OPLEIDINGEN
2F Nederlands8,0 Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
LoopbaanVoldaanInspanningsverplichting
BurgerschapVoldaanInspanningsverplichting
Beroepspraktijkvorming6,0 of "Voldoende"Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Praktijkexamen8,0 of "Goed"Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Studenten mbo-2/mbo-3 die ernstig verwijtbaar hebben gehandeld, zijn uitgesloten voor de aantekening ‘cum laude’ op het diploma.
OER1718
Startjaar 2017-2018
TEN MINSTE BEHAALDCUM LAUDE REGELING MBO-4 OPLEIDINGEN
3F Nederlands8,0 Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Engels B1/A2 of hoger8,0 Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
LoopbaanVoldaanInspanningsverplichting
BurgerschapVoldaanInspanningsverplichting
Beroepspraktijkvorming6,0 of "Voldoende"Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Praktijkexamen8,0 of "Goed"Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Mbo-4 studenten die ernstig verwijtbaar hebben gehandeld, zijn uitgesloten voor de aantekening ‘cum laude’ op het diploma.


AANTAL POGINGEN (HERKANSINGEN)


Voor taal en rekenen geldt dat je recht hebt op één herkansing (we noemen dit ‘tweede poging’) van het examen of de examenonderdelen. Je hebt recht op een tweede poging, nadat je eerst een examenresultaat hebt behaald in de eerste poging van het examen of de examenonderdelen taal en rekenen.

  • Je krijgt maximaal 1x herkansing (= de 2e poging) voor het examen of de examenonderdelen taal en rekenen.
  • De 2e poging mag je gebruiken om een hoger cijfer te halen. Na de herkansing telt hoogst behaald resultaat bij het bepalen van de eindwaardering.
  • Heb je voor de 1e poging het cijfer zes behaald, dan mag je de 2e poging gebruiken om 1x op hoger niveau het examen af te leggen, indien de mogelijkheden hiertoe aanleiding geven.
  • Je hebt géén automatisch recht op een 3e poging. De examencommissie beslist.
Uitzonderingen
  • De examencommissie kan op verzoek besluiten om meerdere pogingen toe te kennen en zo ja, wanneer deze extra examengelegenheid door het examenbureau wordt georganiseerd.
  • In de examenwijzer van de opleiding staat hoe en op welke wijze de herkansingen van examens keuzedelen en het afsluitende praktijkexamen worden georganiseerd.

SLAAG–/ZAKBESLISSINGEN

 COHORT 2017-2018: MBO-2 EN MBO-3 OPLEIDINGEN
2F Nederlandse taalVerplichte deelname en het afgeronde eindcijfer 2F Nederlandse taal is ten minste het cijfer vijf (5,0)
2F/2ER RekenenVerplichte deelname en er is een examenresultaat – de hoogte van het cijfer telt NIET mee
LoopbaanVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BurgerschapVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BeroepspraktijkvormingVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of ten minste "voldoende"
KeuzedeelverplichtingVerplichte deelname en examenresultaten keuzedelen – de hoogte van de cijfers of eindwaarderingen tellen NIET mee
Beroepsgericht examenVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of ten minste "voldoende"
 COHORT 2017-2018: MBO-4 OPLEIDINGEN
3F Nederlandse taalVerplichte deelname en de afgeronde eindcijfers voor Nederlands en Engels ten minste de cijfers 5,0 – 6,0 in willekeurige volgorde
3F/3ER RekenenVerplichte deelname en er is een examenresultaat – de hoogte van het cijfer telt NIET mee
B1/A2 EngelsVerplichte deelname en de afgeronde eindcijfers voor Engels en Nederlands ten minste de cijfers 5,0 – 6,0 in willekeurige volgorde
LoopbaanVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BurgerschapVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BeroepspraktijkvormingVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of ten minste "voldoende"
KeuzedeelverplichtingVerplichte deelname en examenresultaten keuzedelen – de hoogte van de cijfers of eindwaarderingen tellen NIET mee
Beroepsgericht examenVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of ten minste "voldoende"

UITREIKING DIPLOMA

Voldoe je aan de wettelijke slaag-/zakbeslissingen (incl. de eventuele verkregen vrijstellingen) van je beroepsopleiding, dan krijg je van de examencommissie een mbo-diploma met resultatenlijst uitgereikt.

Beide waardepapieren worden eenmalig door de examencommissie verstrekt. Bewaar deze documenten zorgvuldig.

Diploma behaald? Wat moet je dan zélf bij DUO regelen

Op de dag van officiële vaststelling diplomabesluit door de examencommissie, komt jouw onderwijsovereenkomst formeel te vervallen, omdat je de opleiding met succes hebt afgerond.

Dit is meestal een andere dag, dan de dag waarop je het mbo-diploma met resultatenlijst (feestelijk) krijgt uitgereikt.

Instellingsverklaring

Wanneer je ongediplomeerd of voortijdig de school verlaat, dan ontvang je een instellingsverklaring (voorheen schoolverklaring genoemd) van de examencommissie, met een overzicht van behaalde resultaten.

 


KLACHTEN OVER DE EXAMENS
Klachten over de examens worden –in eerste instantie– in behandeling genomen door de examencommissie van de school.

Heb je een klacht over de gang van zaken voor, tijdens of na de examinering of ben je het niet eens met een examencijfer, een examenbeoordeling of met het diplomabesluit, dan kun je de klacht per e-mail indienen bij de klachtencoördinator van de school via: klachtencoordinator@glu.nl.

Heb je een klacht mondeling geuit, dan moet je dit ook per mail bevestigen.

Vanaf het moment dat je schriftelijk een klacht hebt ingediend, start officieel de voorgeschreven termijnen en procedures voor het afhandelen van de klacht door de examencommissie conform de klachtenregeling van de school.

Een daartoe aangewezen klachtentussenpersoon kan hierna een afspraak met je maken voor een gesprek. Hij of zij kan de ingediende klacht met je bespreken en bezien of en hoe tot een oplossing kan worden gekomen, eventueel door bemiddeling.

Wordt de ingediende klacht naar ieders tevredenheid opgelost, dan volgt hierna geen formele afhandeling van de klacht door de examencommissie.

Als je het niet eens bent met een beslissing, maatregel of uitspraak van de examencommissie, dan kun je in beroep gaan. Deze beroepszaken worden behandeld door de externe Commissie van Beroep voor de Examens.

error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–