Selecteer een pagina

Startjaar 2014 – 2015

  1. |
  2. OER/Studiegidsen
  3. |
  4. Startjaar 2014 – 2015

De OER/Studiegids van Cohort 2014 – 2015 kun je vinden op onze studentenintranet. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Studentenintranet

TOEVOEGING (ADDENDUM) COHORT 2014 – 2015


KLACHTENREGELING

H Heb je een probleem, dan verwachten wij dat je het eerst probeert om deze zelf op te lossen. Kom je met de betrokkene(n) er niet uit, vraag dan een gesprek aan met een docent die je vertrouwt of de studieloopbaanbegeleider. Mocht dit niet lukken, dan kun je ook naar de vertrouwenspersoon gaan of als je dat liever wilt naar de klachtentussenpersoon. Hopelijk wordt het probleem naar ieders tevredenheid opgelost.

Als je voornemens bent om een klacht in te dienen, dan kun je per e-mail een afspraak maken met de klachtentussenpersoon via: klachtentussenpersoon@glu.nl. Tijdens een of meerdere gesprekken wordt samen met jou bekeken of en hoe het opgelost kan worden. De gesprekken vinden op school plaats en er zijn hier geen kosten aan verbonden.

Je hebt het recht om op elk moment een klacht per e-mail in te dienen bij de klachtencoördinator van de school via: klachtencoordinator@glu.nl. Heb je een klacht mondeling geuit, dan moet je dit schriftelijke bevestigen bij de klachtencoördinator. Vanaf het moment dat je schriftelijk een klacht hebt ingediend, start officieel de termijnen en procedures voor het afhandelen van de klacht conform de Klachtenregeling van de school.

Nadat je een klacht hebt ingediend, kan een klachtentussenpersoon een afspraak met je maken voor een gesprek. Hij of zij kan de ingediende klacht met je bespreken en bezien of en hoe tot een oplossing kan worden gekomen, eventueel door bemiddeling. Wordt de ingediende klacht naar tevredenheid opgelost, dan volgt hierna geen formele afhandeling van de klacht door de Klachtenadviescommissie.

Je kunt in dit gesprek ook aangeven dat je wilt dat de klacht verder wordt afgehandeld conform de Klachtenregeling. Hoe de procedure verloopt, kun je lezen in de Klachtenregeling van de school.


Klachtenregeling

VRIJSTELLINGEN
Gewijzigd beleid vrijstelling taal en rekenen per 1 augustus 2019
De examencommissie heeft op 1 januari 2020 de voorwaarden voor het toekennen van vrijstelling verruimd: er is een vrijstelling op examenonderdelen mogelijk voor taal en rekenen én de geldigheidsduur van resultaten waar vrijstelling op toegekend wordt, is aangepast.

Met terugwerkende kracht en geldig vanaf 1 augustus 2019, kun je naast de al bestaande algehele vrijstelling (op grond van eerder behaald diploma), ook gedeeltelijke vrijstelling aanvragen voor examenonderdelen taal en rekenen, omdat je kunt aantonen dat je elders of eerder een examenresultaat of een keuzedeel taal en rekenen hebt behaald op hetzelfde of op hogere mbo-referentieniveau. Een gedeeltelijke vrijstelling voor taal en rekenen aanvragen, wordt “pakket vrijstelling” genoemd.

Vrijstelling aanvragen


PERSOONLIJKE GEGEVENS
D De school verwerkt en bewaart uitsluitend (persoons)gegevens die wettelijk bepaald zijn om jouw onderwijsovereenkomst (en indien van toepassing: praktijk- of examenovereenkomst) goed uit te voeren. Bij inschrijving verwerkt het Studenten Servicepunt van de school je voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, het persoonsgebonden nummer, (eerder) behaalde diploma’s of bewijsstukken en cijferlijsten. Daarom moet die informatie gegarandeerd juist, nauwkeurig, volledig en actueel zijn.

De bijzondere persoonsgegevens van jou worden niet verwerkt: je godsdienst of levensovertuiging, etniciteit en medische gegevens, tenzij dat noodzakelijk is voor de speciale begeleiding of het treffen van voorzieningen. De school vernietigt je persoonsgegevens zodra die niet meer nodig zijn. Dat is twee jaar nadat je je diploma hebt behaald of nadat je bent uitgeschreven. Uitzonderingen hierop zijn die (persoons)gegevens waarvoor een wettelijk verplichte bewaartermijn geldt.

Toelichting: het recht op inzage betreft alleen inzage van je eigen (persoons)gegevens. Je hebt dus geen recht op informatie over anderen. Ben je jonger dan 16 jaar, dan hebben je ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) ook recht op inzage van jouw eigen (persoons)gegevens.

Privacyverklaring van de school

HET GEBRUIK VAN BEELDMATERIAAL
I In en rond het schoolgebouw van het Grafisch Lyceum Utrecht kunnen in opdracht van de school foto’s en video’s worden gemaakt. De foto’s en/of video’s kunnen worden gemaakt tijdens onderwijsactiviteiten van de school of buitenschoolse activiteiten. Soms gebruiken we deze beelden als illustratiemateriaal in de (off- en online) publicaties van de school, te weten studiegidsen, (digitale) nieuwsbrieven, aankondigingen, diplomaboeken, jaarverslagen, voorlichtingsmateriaal en de websites of social media-accounts van de school. Het is mogelijk dat jij zichtbaar in beeld bent op één of meerdere beeldmaterialen. Als we beeldmateriaal willen laten maken waar jij op komt te staan, dan zullen we contact met je opnemen om je hierover te informeren. Want we vinden het belangrijk dat je vooraf de gelegenheid krijgt om je toestemming te geven.

EXAMENBESLUITEN

Examenbesluit mbo-2 en mbo-3 opleidingen:
Voor Nederlands een eindresultaat van ten minste het cijfer vijf (5,0) en de hoogte van het resultaat centrale examen rekenen telt niet mee voor behalen van het diploma.

Examenbesluit mbo-4 opleidingen:
Voor Nederlands en Engels in willekeurige volgorde een eindresultaat van ten minste het cijfer vijf (5,0) en ten minste het cijfer zes (6,0) en de hoogte van het resultaat centrale examen rekenen telt niet mee voor het behalen van het diploma.


UITREIKING DIPLOMA

Voldoet jouw examendossier (incl. de eventuele verkregen vrijstellingen) aan de wettelijke slaag-/zakbeslissingen, dan krijg je een diploma uitgereikt door de Examencommissie. Bij je diploma ontvang je een resultatenlijst. Wanneer je niet aan alle diplomavoorwaarden en exameneisen voldoet of je verlaat voortijdig de school, dan ontvang je een instellingsverklaring (ook wel schoolverklaring genoemd), met een overzicht van behaalde examenresultaten. Op de dag van officiële diplomauitreiking door de examencommissie, komt jouw onderwijsovereenkomst formeel te vervallen, omdat je de opleiding met succes hebt afgerond. Dit is meestal een andere dag, dan de dag waarop de examencommissie heeft vastgesteld dat je geslaagd bent voor je mbo-beroepsopleiding.


KLACHTEN OVER DE EXAMENS
K Klachten over examens en diplomeringen worden niet door de Klachtenadviescommissie behandeld. Klachten over de examinering of diplomering, worden in behandeling door de examencommissie van de school.

Heb je een klacht over de gang van zaken voor, tijdens of na de examinering of ben je het niet eens zijn met een examencijfer of een examenbeoordeling, dan kun je de klacht per e-mail in te dienen bij de klachtencoördinator van de school via: klachtencoordinator@glu.nl. Heb je een klacht mondeling geuit, dan moet je dit ook per e-mail bevestigen.

Vanaf het moment dat je schriftelijk een klacht hebt ingediend, start officieel de voorgeschreven termijnen en procedures voor het afhandelen van de klacht door de examencommissie conform de Bezwaar- en beroepsprocedure examinering van de school.

Nadat je een klacht hebt ingediend bij de examencommissie, zal de klachtentussenpersoon een afspraak met je maken voor een gesprek. Hij of zij zal de ingediende klacht met je bespreken en bezien of en hoe tot een oplossing kan worden gekomen, eventueel door bemiddeling. Wordt de ingediende klacht naar ieders tevredenheid opgelost, dan volgt hierna geen formele afhandeling van de klacht door de examencommissie.

Je kunt in dit gesprek ook aangeven dat je wilt dat de klacht rechtstreeks in behandeling wordt genomen door de examencommissie. Hoe de klacht door de examencommissie verder wordt afgehandeld, kun je lezen in de Bezwaar- en beroepsprocedure examinering. Als je het niet eens bent met een beslissing of uitspraak van de examencommissie, dan kun je in beroep gaan. Deze beroepszaken worden behandeld door de Commissie van Beroep voor de Examens en niet door de Klachtenadviescommissie of door de examencommissie.

error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–