Selecteer een pagina

examenovereenkomst

  1. OER/Studiegids
  2. |
  3. examenovereenkomst

Artikel 1 – Inschrijvingsblad examenovereenkomst
Artikel 2 – Ondertekening overeenkomst
Artikel 3 – Aard van de overeenkomst
Artikel 4 – Examendeelnemer
Artikel 5 – Inhoud van de examinering
Artikel 6 – Wederzijdse inspanningsverplichting
Artikel 7 – Examenvoorzieningen
Artikel 8 – Klachten en geschillen
Artikel 9 – Duur en beëindiging
Artikel 10 – Verlenging examenovereenkomst
Artikel 11 – Toepasselijke regelingen


Je kunt alleen als ‘uitsluitend examendeelnemer’ worden ingeschreven, nadat de examencommissie van de school een positief advies hiertoe heeft uitgebracht aan het bevoegd gezag. De examenovereenkomst vervangt in dit geval jouw onderwijsovereenkomst wegens uitschrijving van je beroepsopleiding. De examenovereenkomst wordt schriftelijk met je aangegaan. Als één van de partijen zich niet aan de afspraken houdt, dan kunnen de partijen op basis van deze overeenkomst elkaar daarop aanspreken. Om de leesbaarheid te vergroten, is gekozen voor de mannelijke vorm: waar “hij” staat, kun je ook “zij” lezen.
ARTIKEL 1 – INSCHRIJVINGSBLAD EXAMENOVEREENKOMST
ONDERGETEKENDEN:
Het Grafisch Lyceum Utrecht, gevestigd in Utrecht, hierna te noemen “de school”, in dit geval vertegenwoordigd door Sandra Beentjes, in haar functie van voorzitter College van Bestuur, en
Achternaam:

Voorletters:

Studentnummer:
HIERNA TE NOEMEN “DE EXAMENDEELNEMER” KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:
1.1 – Dit inschrijvingsblad examenovereenkomst vormt samen met de algemene voorwaarden de tussen de examendeelnemer en de school gesloten examenovereenkomst. Voor zover daarvan in dit inschrijvingsblad of in een bijlage bij de examenovereenkomst niet wordt afgeweken, zijn de algemene voorwaarden examenovereenkomst van toepassing.
1.2 – De school schrijft de examendeelnemer in voor deelname aan het examen/de examens van zijn opleiding:

Naam van de opleiding:

Naam kwalificatie:

Crebocode kwalificatie:

Crebocode kwalificatiedossier:

Niveau:

Startdatum examenovereenkomst:

Verwachte einddatum:

Praktijkexamen of onderdelen daarvan – Euro 150,00

Nederlandse taal – Euro 75,00

Engels – Euro 75,00

Rekenen – Euro 75,00

Keuzedeel – 75,00
Let op (dit geldt voor de examendeelnemer): als jouw bovenstaande persoons- en/of opleidingsgegevens niet kloppen, neem dan binnen tien werkdagen contact op met het Studenten Servicepunt van de school.
Wijzigingen van het opleidingstraject kunnen gevolgen hebben voor het recht op studiefinanciering en het studentenreisproduct. Kijk voor meer informatie op: duo.nl/particulier/
ARTIKEL 2 – ONDERTEKENING EXAMENOVEREENKOMST
De examendeelnemer verklaart door ondertekening kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de algemene voorwaarden die deel uitmaken van deze examenovereenkomst. De school verklaart door ondertekening van deze overeenkomst de in deze examenovereenkomst en de algemene voorwaarden examenovereenkomst opgenomen verplichtingen te zullen nakomen.
2.1 – De examendeelnemer verklaart door ondertekening kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de documenten waarnaar in deze overeenkomst en in de algemene voorwaarden wordt verwezen.
2.2 – De examendeelnemer verklaart de documenten die onderdeel uitmaken van deze overeenkomst of als bijlage(n) bij deze overeenkomst worden gevoegd te hebben ingezien.
2.3 – Als de examendeelnemer minderjarig is, ondertekent zijn ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) deze overeenkomst ook.
2.4 – De examendeelnemer verklaart zich bekend met de verplichting tot het betalen van examengelden.
2.5 – De examengelden dienen uiterlijk 14 werkdagen na ondertekening van deze examenovereenkomst te zijn voldaan.
ALDUS OVEREENGEKOMEN EN ONDERTEKEND DOOR:
GRAFISCH LYCEUM UTRECHT
Vertegenwoordigd door Sandra Beentjes, voorzitter College van Bestuur
Handtekening bevoegd gezag
Utrecht, | Datum:
NAAM EXAMENDEELNEMER:
Handtekening examendeelnemer
Datum: | Plaats:
Mede ondertekening in het geval van minderjarigheid examendeelnemer, naam ouder/wettelijk vertegenwoordiger:
Handtekening ouder/wettelijk vertegenwoordiger
Datum: | Plaats:

DIT IS EEN OFFICIEEL DOCUMENT. HET ZELF AANBRENGEN VAN WIJZIGINGEN MAAKT DEZE EXAMENOVEREENKOMST ONGELDIG. DOCUMENTEN DIE ONDERDEEL UITMAKEN VAN DEZE OVEREENKOMST OF ALS BIJLAGE(N) BIJ DEZE OVEREENKOMST WORDEN GEVOEGD ZIJN TE DOWNLOADEN VIA DE WEBSITES VAN DE SCHOOL.

ARTIKEL 3 – AARD VAN DE EXAMENOVEREENKOMST

3.1 – De algemene voorwaarden examenovereenkomst vormen samen met het inschrijvingssblad en eventuele bijlage(n) de examenovereenkomst als bedoeld in Artikel 8.1.3 Onderwijsovereenkomst van de wet educatie en beroepsonderwijs (afgekort: WEB).
3.2 – In deze overeenkomst staan de algemene rechten en plichten van partijen. Bepalingen die specifiek gaan over de door de examendeelnemer af te leggen examen of examens staan op het inschrijvingsblad. Het inschrijvingssblad examenovereenkomst is een onlosmakelijk onderdeel van de onderwijsovereenkomst. Overal waar in deze overeenkomst ‘examen’ staat, wordt het examen/de examens bedoeld zoals vermeld op het inschrijvingsblad examenovereenkomst.
3.3 – Als de examendeelnemer of in geval van een minderjarige examendeelnemer zijn ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s), niet akkoord gaat met de inhoud van het inschrijvingssblad examenovereenkomst al dan niet omdat de exameninschrijving en/of de examengegevens niet correct zijn weergegeven, dan moet hij dit binnen tien schooldagen schriftelijk aan het Studenten Servicepunt van de school doorgeven. De gegevens worden in dergelijk geval gecorrigeerd.
3.4 – De examendeelnemer en in het geval van minderjarigheid de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) heeft recht op inzage in het eigen dossier.

ARTIKEL 4 – EXAMENDEELNEMER

4.1 – Een examendeelnemer is een student met een onderwijsovereenkomst met de school die zich heeft laten uitschrijven voor zijn opleiding. Het inschrijvingsblad examenovereenkomst vervangt het voorgaande opleidingsblad onderwijsovereenkomst.
4.2 – Het nieuwe inschrijvingsblad examenovereenkomst dient door de examendeelnemer te worden ondertekend. De school is niet aansprakelijk voor (terug)vorderingen voortvloeiende uit de Wet studiefinanciering 2000 wegens niet (tijdige) uitschrijving van de opleiding door de examendeelnemer.
4.3 – De inschrijving als examendeelnemer is pas mogelijk, nadat de student zijn beroepspraktijkvorming tenminste met een “voldoende” (of het cijfer 6) heeft afgerond en heeft voldaan aan de kwalificatie-eisen voor loopbaan en burgerschap tijdens zijn inschrijving voor zijn opleiding.
4.4 – De examendeelnemer wordt ingeschreven om in volgend examentermijn deel te nemen aan het examen/de examens van zijn opleiding op de school.
4.5 – De examendeelnemer heeft na aanmelding geen recht meer op onderwijsbegeleiding. Wijzigingen van het opleidingstraject zoals vermeld op het oorspronkelijke opleidingsblad kunnen gevolgen hebben voor het recht op studiefinanciering en het gebruik van het studentenreisproduct.
4.6 – De examendeelnemer die geen startkwalificatie heeft en jonger is dan 18 jaar, kan wegens de Leerplichtwet alleen een examenovereenkomst afsluiten als hij tevens ingeschreven staat op een andere opleiding van de school.
4.7 – De examendeelnemer komt niet in aanmerking voor de het judicium “cum laude” op het diploma, tenzij het bevoegd gezag in samenspraak met de examencommissie anders beslist.

ARTIKEL 5 – INHOUD VAN DE EXAMINERING

5.1 – De inhoud en niveau van de examinering zijn gebaseerd op de voor de opleiding geldende landelijke kwalificaties en de daarbij behorende examinering van de opleiding zoals beschreven in de OER/Studiegids van zijn opleiding.
5.2 – Voor diplomering dient de examendeelnemer volledig te voldoen aan de eisen van het Examen- en kwalificatiebesluit WEB.
5.3 – Het algemeen examenreglement van de school is van toepassing. In geval van centrale examens Nederlands, Engels of rekenen is het ‘Examenprotocol’ van het College voor Toetsen en Examens van toepassing.

ARTIKEL 6 – WEDERZIJDSE INSPANNINGSVERPLICHTING

6.1 – De school organiseert de examinering op zo’n manier dat de examendeelnemer het examen/de examens redelijkerwijs binnen de gestelde termijn met succes af kan ronden. De school draagt zorg voor het realiseren van de ingeroosterde examen(s) en zorgt in het geval van examenuitval binnen haar mogelijkheden voor een passend alternatief. In uitzonderlijke gevallen, kan het bevoegd gezag een alternatieve termijn voor de examinering vaststellen.
6.2 – De examendeelnemer spant zich zo goed mogelijk in om het examen/de examens binnen de gestelde termijn met succes af te ronden. Dat is voor of uiterlijk op de verwachte einddatum die onder artikel 1 staat op het inschrijvingsblad examenovereenkomst.
6.3 – De examendeelnemer moet het examen/de examens volgens het geldende examenrooster afleggen. De examendeelnemer dient zich te kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.
6.4 – De school maakt het examenrooster en locatie op tijd en ruim voor het begin van de examinering aan de examendeelnemer bekend. De school mag het rooster en locatie om organisatorische redenen wijzigen. De school maakt het examenrooster bekend via de website de school.
6.5 – De school verwacht van de examendeelnemer dat hij op tijd, dat wil zeggen voor het begin van de examinering op de locatie of examenruimte aanwezig is.
6.6 – Als de examendeelnemer wegens ziekte of andere zwaarwegende persoonlijke omstandigheden het examen/de examens niet kan afleggen, moet hij dit zo snel mogelijk melden aan de school. Eventuele extra kosten die in dit geval worden gemaakt zijn voor rekening en risico van de examendeelnemer.

ARTIKEL 7 – EXAMENVOORZIENINGEN

7.1 – Voor examendeelnemers met een eerder door de school geregistreerde (functie)beperking kan gebruik blijven maken van afwijkende afnamecondities, hulpmiddelen of aangepaste wijze of vorm van examens. Het aangepaste wijze of vorm van het examen zal nooit anders zijn dan het niveau en het doel van het eigenlijke examen.
7.2 – Ten minste vijf schooldagen voor aanvang van het examen, ontvangt de examendeelnemer informatie over: de locatie van betreffende afname, de dag, het tijdstip en de duur van het examen.
7.3 – De examendeelnemer kan een verzoek indienen bij de examencommissie voor inzage gemaakt examenwerk. Indien de examencommissie daarin toestemt, bepaalt de commissie op welke wijze en wanneer inzage wordt geboden.
7.4 – De examencommissie bepaalt vóór aanvang van het examen/de examens of de examendeelnemer de (standaard) examenvoorzieningen zelf meeneemt, of dat deze beschikbaar worden gesteld.
7.5 – Als daarvoor aanleiding bestaat, kan het bevoegd gezag de examenvoorzieningen van de school wijzigen.

ARTIKEL 8 – PROCEDURE VOOR KLACHTEN EN GESCHILLEN

8.1 – De examendeelnemer heeft het recht een klacht in te dienen via de klachtenregeling van de school. De klachtenregeling is te vinden op de website van de school.
8.2 – De examendeelnemer die het niet eens met een beslissing van een examinator, beoordelaar of van de examencommissie met betrekking tot het examen, kan een verzoek tot heroverweging indienen (voorheen ‘bezwaar aantekenen’ genoemd) bij de examencommissie. De examendeelnemer die dat wil, kan ook –zonder tussenkomst van de examencommissie– rechtstreeks beroep aantekenen bij de Commissie van beroep voor de examens – ‘Cobex’ volgens de procedure die daarvoor is vastgelegd in artikel 7.5.1. – 7.5.4. van de wet educatie en beroepsonderwijs. De procedure daarvan staat beschreven in de klachtenregeling van de school.
8.3 – Eventuele geschillen naar aanleiding van deze examenovereenkomst worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de school.

ARTIKEL 9 – DUUR EN BEËINDIGING EXAMENOVEREENKOMST

9.1 – Deze examenovereenkomst treedt na ondertekening in werking en wordt aangegaan voor de duur van de overeengekomen examentermijn zoals vermeld op het inschrijvingsblad examenovereenkomst.
9.2 – Als de examengelden niet binnen 14 dagen is voldaan én de examenovereenkomst niet is ondertekend door de examendeelnemer, en in het geval van minderjarigheid ook door de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s), komt de inschrijving automatisch te vervallen.
9.3 – De examenovereenkomst eindigt:

a. als de examendeelnemer zijn examen/examens vermeld op het inschrijvingsblad examenovereenkomst onder artikel 2 met succes heeft afgerond;

a. door het verstrijken van de overeengekomen examentermijn onder artikel 1 op het inschrijvingsblad examenovereenkomst;

b. als de examendeelnemer zich laat uitschrijven of de school op eigen initiatief definitief heeft verlaten;

c. als de school de student in een geval als opgenomen in het studentenstatuut van de opleiding verwijdert;

e. als volgens artikel 8.1.1 van de wet educatie en beroepsonderwijs niet ingeschreven had mogen worden als examendeelnemer;

f. met wederzijds goedvinden;

g. bij overlijden van de examendeelnemer.

ARTIKEL 10 – VERLENGING EXAMENOVEREENKOMST

10.1 – Als een examendeelnemer niet binnen de afgesproken termijn het examen/de examens succesvol heeft afgerond, kunnen de examendeelnemer en de school onder voorwaarden overeenkomen dat de examenovereenkomst wordt verlengd, tenzij een van deze twee partijen aangeeft hier niet toe over te willen gaan.
10.2 – Tenzij het bevoegd gezag in samenspraak met de examencommissie anders besluit, kan de examendeelnemer ten hoogste tweemaal achter elkaar door de school worden ingeschreven als examendeelnemer.

ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJKE REGELINGEN

11.1 – Naast de bepalingen in deze overeenkomst en voor zover niet in strijd met deze overeenkomst zijn de ‘Regelingen & Bijlagen’ van toepassing, zoals luidend en aan de examendeelnemer bekend gemaakt op de datum van ondertekening van de examenovereenkomst.
11.2 – De toepasselijke regelingen zijn te raadplegen via de website van de school.
error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–