Selecteer een pagina

commissie van beroep voor de examens

  1. OER/Studiegids
  2. |
  3. commissie van beroep voor de examens

BIJLAGE 2 – VAN HET ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT
REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS


ARTIKEL 1COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS
1.1 – Aan het Grafisch Lyceum Utrecht (“de school”) is een Commissie van beroep voor de examens verbonden, hierna te noemen: “de Cobex”.
1.2 – De Cobex is op grond van artikel 8.1.7a lid 5 wet educatie en beroepsonderwijs ook de beroepsinstantie voor een gegeven bindend studieadvies.
1.3 – De Cobex bestaat uit een externe voorzitter, twee leden (onder wie de plaatsvervangend voorzitter) en maximaal drie plaatsvervangende leden; de leden worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bevoegd gezag.
1.4 – Examinatoren, beoordelaars tegen wiens beslissing beroep kan worden ingesteld, leden van de examencommissie, leden van het bevoegd gezag, personen betrokken bij de beoordeling van de beroepspraktijkvorming en personen werkzaam bij de Inspectie maken geen deel uit van de Cobex.
1.5 – De voorzitter, leden en hun plaatsvervangers worden benoemd voor een periode van 3 en ten hoogste 5 jaar en zijn onmiddellijk herbenoembaar.
1.6 – Het lidmaatschap eindigt:
bij het einde van de zittingstermijn;
bij ontslag door het bevoegd gezag op eigen verzoek;
bij het verlenen van ontslag wegens het bereiken van de leeftijd van zeventig jaar met ingang van de daaropvolgende maand;
bij ontslag door het bevoegd gezag als uit hoofde van ziekte of gebreken ongeschiktheid voor het vervullen van de functie blijkt, en ook bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld;
bij overlijden.
1.7 – Ten behoeve van de ambtelijke ondersteuning van de Cobex kan het bevoegd gezag een secretaris aanwijzen. Deze maakt geen deel uit van de Cobex.
1.8 – De leden van de Cobex en de aangewezen secretaris van de Cobex zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in die hoedanigheid vernemen. Deze verplichting blijft ook bestaan nadat betrokkene zijn taak als lid of als secretaris van de Cobex heeft beëindigd.
1.9 – De Cobex heeft geen apart huishoudelijk reglement opgesteld, maar de werkwijze van de Cobex opgenomen in dit reglement.
1.10 – De Cobex brengt jaarlijks geanonimiseerd verslag uit aan het bevoegd gezag over haar werkzaamheden in het afgelopen jaar.

ARTIKEL 2BEVOEGDHEDEN COBEX
2.1 – De Cobex is bevoegd kennis te nemen van beroepschriften van studenten en examendeelnemers over beslissingen van examinatoren, beoordelaars en de examencommissie van de school.
2.2 – De Cobex is ook bevoegd kennis te nemen van een door een student ingesteld beroep dat zich richt tegen een bindend studieadvies als bedoeld in artikel 8.1.7a lid 1 wet educatie en beroepsonderwijs.
2.3 – Het is niet mogelijk over de (uitkomst van) centrale examens in beroep te gaan bij de Cobex.
2.4 – De Cobex is bevoegd samenhangende zaken te voegen en gevoegde zaken te splitsen. Zij is bevoegd beroepschriften, indien samenhangend, gelijktijdig te behandelen.

ARTIKEL 3INDIENEN VAN HET BEROEPSCHRIFT COBEX
3.1 – De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 2 weken. Deze termijn begint op de dag die volgt op de dag waarop de beslissing van de examinator, beoordelaar of de examencommissie dan wel het gegeven bindend studieadvies bekend is gemaakt.
3.2 – De student of examendeelnemer dient per e-mail via cobex@glu.nl zijn beroepschrift schriftelijk in.
3.3 – Het beroepschrift ingestuurd naar cobex@glu.nl bevat:
– naam en e-mailadres van indiener;
– omschrijving van de beslissing van de examinator, beoordelaar of de examencommissie waartegen in beroep wordt gegaan;
– of het gegeven bindend studieadvies waartegen in beroep wordt gegaan;
– de datum waarop voornoemde beslissing bekend is gemaakt;
– de gronden van het beroep;
– datum en ondertekening van het beroepschrift.
Als het beroepschrift wordt ingediend door een gemachtigde dient het beroepschrift vergezeld te gaan van een schriftelijke machtiging. Voor indiening door een advocaat is geen schriftelijke machtiging vereist.
3.4 – Bij het beroepschrift wordt zo mogelijk een kopie van de beslissing of het gegeven bindend studieadvies, waarop het beroep betrekking heeft, bijgevoegd.
3.5 – Na ontvangst van het beroepschrift deelt de secretaris van de Cobex de indiener binnen 5 werkdagen schriftelijk mee dat het beroepschrift is ontvangen, onder vermelding van datum ontvangst beroepschrift en contactgegevens. De indiener op wiens beslissing het beroepschrift betrekking heeft (“verweerder”) ontvangt een afschrift van het beroepschrift, tenzij de inhoud van het beroepschrift zich daartegen verzet.
3.6 – Een ingediend beroepschrift heeft geen opschortende werking.
3.7 – De secretaris van de Cobex informeert de voorzitter van de Cobex over het beroepschrift met het verzoek –al dan niet via tussenkomst van een daartoe aangewezen ‘tussenpersoon cobex’ – om te bezien of een oplossing mogelijk is. Hiermee wordt bij het bepalen van de hoorzitting rekening mee gehouden. De tussenpersoon kan zowel van binnen als van buiten de school komen.
3.8 – De ‘tussenpersoon cobex’ kan contact opnemen met de indiener om het geschil met hem bespreken en bezien of en hoe tot een oplossing kan worden gekomen, eventueel door bemiddeling. Hieraan zijn geen kosten aan verbonden voor de indiener. Wordt het geschil hierbij naar tevredenheid opgelost, dan volgt hierna geen formele behandeling van het beroepschrift door de Cobex en wordt het beroepschrift door de indiener ingetrokken.

ARTIKEL 4ONDERZOEK COBEX
4.1 – De Cobex stelt een onderzoek in alvorens te beslissen. De Cobex is bevoegd informatie in te winnen die zij meent nodig te hebben om tot een uitspraak te kunnen komen.
4.2 – De examinator, beoordelaar en de examencommissie verstrekken aan de Cobex de inlichtingen die nodig zijn voor de uitvoering van haar taak.
4.3 – De leden van de Cobex zijn gerechtigd om zo nodig relevante locaties van de school te betreden dan wel aan het (leer)bedrijf dat of de organisatie die in opdracht van de school de beroepspraktijkvorming verzorgt met instemming van dat (leer)bedrijf en/of die organisatie.
4.4 – De Cobex kan de indiener van het beroep en verweerder schriftelijk oproepen voor een hoorzitting. Ingeval van minderjarigheid van de indiener zal de wettelijke vertegenwoordiger eveneens de oproeping ontvangen. De voorzitter bepaalt de plaats, datum en tijdstip van de zitting. De hoorzitting kan online plaatsvinden.
4.5 – De zitting is niet openbaar tenzij de Cobex anders beslist.
4.6 – Van het horen kan worden afgezien als:
het beroepschrift niet-ontvankelijk is;
het beroepschrift kennelijk (on)gegrond is;
partijen hebben verklaard géén gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
4.7 – Partijen worden geacht gehoor te geven aan een schriftelijke uitnodiging van de Cobex om gehoord te worden. Bij afwezigheid van één der partijen gaat de hoorzitting door. Als partijen beiden niet verschijnen beslist de Cobex op basis van de ingediende stukken.
4.8 – De student of examendeelnemer kan zich laten bijstaan en/of laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Deze persoon dient een schriftelijke machtiging te overleggen, tenzij het een advocaat is.
4.9 – Als partijen nog nadere stukken wensen over te leggen, dienen zij daarvan uiterlijk 5 dagen voor de hoorzitting afschriften te zenden aan de Cobex en aan de andere partij. In het geval deze termijn wordt overschreden zal de Cobex oordelen over het in behandeling nemen van deze stukken.
4.10 – De voorzitter Cobex bepaalt de gang van zaken op de zitting.
4.11 – Beide partijen kunnen uiterlijk 2 dagen voor de hoorzitting aan de Cobex per e-mail laten weten dat hij door hemzelf mee te brengen getuigen, informanten en/of deskundigen door de Cobex willen laten horen onder opgave van de naam en hoedanigheid van deze persoon/personen. De Cobex beslist voorafgaand of tijdens de hoorzitting over het horen van deze persoon/personen.
4.12 – De Cobex kan zelf getuigen, informanten en/of deskundigen voor de hoorzitting uitnodigen. De naam en hoedanigheid van deze persoon/personen wordt 2 dagen voor de hoorzitting aan indiener en verweerder per e-mail medegedeeld.
4.13 – Door (een van) de partijen kan een verzoek tot wraking worden ingediend op grond van feiten of omstandigheden die het vormen van een onpartijdig oordeel door het desbetreffende lid zouden kunnen bemoeilijken. Het verzoek wordt schriftelijk en onder opgave van redenen gedaan zodra de feiten en omstandigheden aan de verzoekende partij bekend zijn geworden maar niet na afloop van de hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kan het verzoek ook mondeling worden gedaan. Als een verzoek om wraking tijdens de hoorzitting wordt gedaan, wordt de hoorzitting geschorst. Ook kan op grond van zodanige feiten of omstandigheden een lid zich verschonen. De andere zittende leden van de Cobex beslissen zo spoedig mogelijk of de wraking dan wel verschoning wordt toegestaan. Bij staking van de stemming wordt het verzoek geacht te zijn toegewezen. De beslissing wordt zo spoedig mogelijk aan partijen en het commissielid meegedeeld.
4.14 – Van de hoorzitting wordt een verslag, in het Nederlands, gemaakt.
4.15 – Eenieder die bij het beroepschrift betrokken wordt, is verplicht tot geheimhouding over hetgeen in de hoorzitting aan de orde komt.

ARTIKEL 5BESLUITVORMING EN BESLISSING COBEX
5.1 – De Cobex beraadslaagt en beslist in beslotenheid. De Cobex besluit bij meerderheid van stemmen. Blanco stemmen is niet mogelijk.
5.2 – Beslissingen kunnen slechts unaniem worden genomen.
5.3 – De schriftelijke bekendmaking van de uitspraak vindt plaats binnen 2 weken vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het beroepschrift is verstreken, tenzij de Cobex deze termijn heeft verlengd met ten hoogste 2 weken.
5.4 – Als de Cobex het beroep gegrond acht, vernietigt zij de beslissing geheel of gedeeltelijk. In afwijking van artikel 7:25 van de Algemene Wet Bestuursrecht is de Cobex niet bevoegd, in de plaats van de geheel of gedeeltelijk vernietigde beslissing, een nieuwe beslissing te nemen.
5.5 – De Cobex kan bepalen dat opnieuw of (indien de beslissing is geweigerd) als in de zaak wordt beslist, dan wel dat het examen of enig onderdeel daarvan opnieuw wordt afgenomen onder door de Cobex te stellen voorwaarden.
5.6 – De examinator, beoordelaar, examencommissie of het bevoegd gezag van wie de beslissing met betrekking tot een gegeven bindend studieadvies is vernietigd, voorziet voor zover nodig opnieuw in de zaak met inachtneming van de uitspraak van de Cobex. De Cobex kan daarvoor in haar uitspraak een termijn stellen.
5.7 – Een afschrift van de beslissing van de Cobex wordt per e-mail, binnen een termijn van 5 dagen naar de indiener en degene(n) tegen wiens beslissing het beroep zich richt. Ook maakt de Cobex haar beslissing bekend aan het bevoegd gezag, aan het bedrijf of de organisatie die de beroepspraktijkvorming verzorgt.
5.8 – De beslissing worden toegevoegd aan het dossier van de betrokken student of examendeelnemer.

ARTIKEL 6VOORLOPIGE VOORZIENING
In zaken waarin het belang van de degene die in beroep gaat een onmiddellijke voorziening bij voorraad vordert, kan deze in een met redenen omkleed verzoekschrift, in afwachting van de beslissing van de Cobex, aan de voorzitter van de Cobex een voorlopige voorziening vragen. De voorzitter Cobex beslist op dat verzoek na de desbetreffende examencommissie dan wel de desbetreffende examinator, beoordelaar dan wel het bevoegd gezag althans een door het bevoegd gezag aangewezen persoon te hebben gehoord, althans te hebben opgeroepen.
ARTIKEL 7HERZIENING
Herziening van een uitspraak van de Cobex kan op verzoek van elk van beide partijen plaatsvinden op grond van nader gebleken feiten of omstandigheden die als deze eerder bekend waren geweest tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden.
ARTIKEL 8INTREKKING VAN HET BEROEPSCHRIFT
Het beroepschrift kan op ieder moment schriftelijk worden ingetrokken, of mondeling tijdens de hoorzitting door de indiener of diens gemachtigde.

ARTIKEL 9KOSTEN COBEX
9.1 – De kosten voor de Cobex komen voor rekening van de school.
9.2 – Partijen dragen elk de eigen kosten, waaronder begrepen de kosten van bijstand door een gemachtigde of vertegenwoordiger of advocaat en eventuele aangedragen getuigen, informanten en/of deskundigen.
9.3 – Een student of examendeelnemer of diens gemachtigde of vertegenwoordiger die de Nederlandse taal niet machtig is, dient op eigen kosten voor een tolk te zorgen.
ARTIKEL 10SLOTBEPALINGEN REGLEMENT COBEX
10.1 – Dit reglement Cobex wordt aangeduid als “Reglement Commissie van beroep voor de examens Grafisch Lyceum Utrecht”.
10.2 – Op dit reglement is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.3 – Het bevoegd gezag publiceert dit reglement op de website van de school.
10.4 – In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bevoegd gezag, gehoord hebbende de voorzitter van de Cobex.
10.5 – Het bevoegd gezag kan, gehoord hebbende de Cobex, het reglement wijzigen met inachtneming van de ter zake geldende wet- en regelgeving.
10.6 – Dit reglement vervangt alle voorgaande regelingen c.q. reglementen van de school over beroepschriften met betrekking tot beslissingen van examinatoren en de examencommissie van de school dan wel beroepschriften met betrekking tot een gegeven bindend studieadvies (BSA).
10.7 – Na afronding van het onderzoek worden de dossiers door de Cobex bewaard. De dossiers worden maximaal zeven jaar na het besluit verwijderd uit het archief van de Cobex.
10.8 – Ten aanzien van de gegevensverzameling worden de wettelijke bepalingen in acht genomen. In geval van vragen, bezwaren of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de school, kan per e-mail contact worden opgenomen met de ‘Functionaris Gegevensbescherming’ van de school, via: ibp@glu.nl of bij de klachtencoördinator van de school, via: klachtencoordinator@glu.nl
error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–