Selecteer een pagina

extended reality developer


NEDERLANDS

Vanaf 01.08.2022 geldt voor alle mbo-4 opleidingen met startjaar 2022-2023 van de opleiding: Nederlands, Engels én rekenen ten minste de eindcijfers 5–6–6 (in willekeurige volgorde).
NederlandsExamenperiodeExamenduurAfnameScore Nederlands
3F Lezen en luisteren flexibel  vóór bpv
1x centraal examen
120 minuten
digitaal
examenlokaaldeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
3F Schrijven en taalverzorging flexibel  vóór bpv
1x schoolexamen
60 minuten
digitaal
examenlokaaldeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
3F Spreken flexibel  vóór bpv
1x schoolexamen
15 minuten
mondeling
online
of op school
deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
3F Gesprekken voeren flexibel  vóór bpv
1x schoolexamen
15 minuten
mondeling
online
of op school
deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
Deelnemen aan het examen Nederlands is verplicht, tenzij vooraf een vrijstelling is toegekend of toestemming voor geoorloofd afwezigheid is afgegeven door de examencommissie. Nederlands telt mee voor het diplomabesluit (‘de slaag-/zakbeslissingen’) van je opleiding. Nederlandse taalvaardigheden worden centraal én door de school geëxamineerd.
Het minimale cijfer dat je moet halen voor 3F Nederlands hangt af van het cijfer dat je hebt behaald voor Engels B1/A2 én het rekenexamen mbo-rekenniveau 4.
Je mag –bijvoorbeeld– voor 3F Nederlands het cijfer 5,0 halen, als je voor Engels B1/A2 én het rekenexamen mbo-rekenniveau 4 minimaal het cijfer 6,0 hebt behaald.
Voor Nederlands worden de examenresultaten van zowel het centraal examen (CE) als de schoolexamens (SE) uitgedrukt in cijfers uit de reeks 1 tot en met 10 met één decimaal. Het eindcijfer voor Nederlands ontstaat door het cijfer van het centraal examen te middelen met de cijfers van de schoolexamens, waarbij alle taalvaardigheden even zwaar wegen.
Als de uitkomst van de berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal als het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en als dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond.

ENGELS

Vanaf 01.08.2022 geldt voor alle mbo-4 opleidingen met startjaar 2022-2023 van de opleiding: Nederlands, Engels én rekenen ten minste de eindcijfers 5–6–6 (in willekeurige volgorde).
EngelsExamenperiodeExamenduurAfnameScore Engels
B1 Lezen en luisteren flexibel  vóór bpv
1x centraal examen
90 minuten
digitaal
examenlokaaldeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
A2 Schrijven flexibel  vóór bpv
1x schoolexamen
60 minuten
digitaal
examenlokaaldeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
A2 Spreken flexibel  vóór bpv
1x schoolexamen
15 minuten
mondeling
online
of op school
deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
A2 Gesprekken voeren flexibel  vóór bpv
1x schoolexamen
15 minuten
mondeling
online
of op school
deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
Deelnemen aan het examen Engels is verplicht, tenzij vooraf een vrijstelling is toegekend of toestemming voor geoorloofd afwezigheid is afgegeven door de examencommissie. Engels telt mee voor het diplomabesluit (‘de slaag-/zakbeslissingen’) van elke niveau 4 opleidingen.
Het minimale cijfer dat je moet halen voor Engels B1/A2hangt af van het cijfer dat je hebt behaald voor de examenonderdelen 3F Nederlands én voor het rekenexamen mbo-4 rekenniveau.
Je mag –bijvoorbeeld– voor Engels B1/A2 het cijfer 5,0 halen, als je voor 3F Nederlands én het rekenexamen mbo-4 rekenniveau voor beide examenonderdelen minimaal het cijfer 6,0 hebt behaald.
Voor Engels worden de examenresultaten van zowel het centraal examen (CE) als de schoolexamens (SE) uitgedrukt in cijfers uit de reeks 1 tot en met 10 met één decimaal. Het eindcijfer voor Engels ontstaat door het cijfer van het centraal examen te middelen met de cijfers van de schoolexamens, waarbij alle taalvaardigheden even zwaar wegen.
Als de uitkomst van de berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal als het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en als dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond.

REKENEN

Vanaf 01.08.2022 geldt voor alle mbo-4 opleidingen met startjaar 2022-2023 van de opleiding: Nederlands, Engels én rekenen ten minste de eindcijfers 5–6–6 (in willekeurige volgorde).
RekenenExamenperiodeExamenduurAfnameScore rekenen
 Mbo-rekenniveau 4  flexibel  vóór bpv
1x schoolexamen
150 minuten
digitaal
examenlokaalcijfer uit de reeks 1 – 10
weging: 1x
Mbo-rekenniveau 4: grootheden en eenheden
Mbo-rekenniveau 4: oriëntatie in de twee- en driedimensionale wereld
Mbo-rekenniveau 4: verhoudingen herkennen en gebruiken
Mbo-rekenniveau 4: procenten gebruiken
Mbo-rekenniveau 4: omgaan met kwantitatieve informatie
Deelnemen aan het rekenexamen mbo-rekenniveau 4 is verplicht, tenzij vooraf een vrijstelling is toegekend of toestemming voor geoorloofd afwezigheid is afgegeven door de examencommissie. Rekenen telt mee voor het diplomabesluit (‘de slaag-/zakbeslissingen’) van je opleiding.
Het minimale cijfer dat je moet halen voor het rekenexamen mbo-4 rekenniveau hangt af van het cijfer dat je hebt behaald voor de examenonderdelen Nederlands en Engels van je opleiding.
Je mag –bijvoorbeeld– voor het rekenexamen mbo-rekenniveau 4 het cijfer 5,0 halen, als je voor Nederlands én voor Engels voor beide examenonderdelen minimaal het cijfer 6,0 hebt behaald.
Het rekenexamen mbo-rekenniveau 4 wordt door de school 1x digitaal geëxamineerd. Het resultaat van het rekenexamen mbo-rekenniveau 4 is een heel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10 zonder decimalen.

DIPLOMA-EISEN LOOPBAAN

LoopbaanOpdrachten loopbaan
inleveren in de 'examenkluis' van de school
Score examenportfolio loopbaan
L1 – Capaciteitenreflectie"Wie ben ik en wat kan ik?"voldaan/niet voldaan – weging: 1x
L2 – Motievenreflectie"Wat wil ik met en binnen mijn studie?"voldaan/niet voldaan – weging: 1x
L3 – Werkexploratie"Welk beroep wil ik in de toekomst?"voldaan/niet voldaan – weging: 1x
L4 – Loopbaansturing"Hoe bereik ik wat ik wil?"voldaan/niet voldaan – weging: 1x
L5 – Netwerken"Wie heb ik nodig om te bereiken wat ik wil?"voldaan/niet voldaan – weging: 1x
Gedurende je (bol/bbl) opleiding werk je aan je examenportfolio voor loopbaan. Het maken van de opdrachten en het inleveren van het examenportfolio loopbaan zijn diploma-eisen en tellen mee voor het diplomabesluit (‘de slaag-/zakbeslissingen’) van je opleiding. Deelnemen aan de lessen loopbaan is verplicht, tenzij vooraf een vrijstelling is toegekend of toestemming voor geoorloofd afwezigheid is afgegeven door de examencommissie.
Er zijn 5 verschillende examenopdrachten voor het generieke examenonderdeel loopbaan. Deze 5 examenopdrachten zijn opgenomen het studentinformatiesysteem van de school.
Je levert de examenopdrachten loopbaan in via de het ELO-inleverloket (de ‘examenkluis’) van de school. Zodra een examenopdracht door de docent is nagekeken en akkoord is bevonden, staat in het studentinformatiesysteem bij de opdracht ‘voldaan’.
Wanneer alle 5 examenopdrachten loopbaan op ‘voldaan’ staan, is je examenportfolio loopbaan compleet en heb je het examenonderdeel loopbaan met goed gevolg afgerond.
Gediplomeerde niveau 2 en niveau 3 bol/bbl-studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht die binnen de school doorstromen naar een niveau 4 opleiding, krijgen van de examencommissie vrijstelling voor het aanleveren van een nieuwe examenportfolio loopbaan. De gediplomeerde niveau 2 en niveau 3 bol/bbl-studenten volgen bij doorstroom wél (verplicht) de lessen loopbaan van de niveau 4 opleiding, omdat loopbaan gericht is op het verder ontwikkelen van de niveau 2 of niveau 3 competenties ‘werkplekexploratie’ en ‘netwerken’ naar de niveau 4 competenties ‘werkplekexploratie’ en ‘netwerken’.

DIPLOMA-EISEN BURGERSCHAP

BurgerschapOpdrachten burgerschap
inleveren in de 'examenkluis' van de school
Score examenportfolio burgerschap
Sociaal-maatschappelijk"Het interview"voldaan/niet voldaan – weging: 1x
Vitaliteit"Vitaliteit"voldaan/niet voldaan – weging: 1x
Politiek-juridisch"Verkiezingen"voldaan/niet voldaan – weging: 1x
Economisch"Mondiaal probleem"voldaan/niet voldaan – weging: 1x
Net als voor het onderdeel loopbaan, werk je gedurende je (bol/bbl) opleiding aan je examenportfolio voor burgerschap. Het maken van de opdrachten en het inleveren van het examenportfolio burgerschap zijn diploma-eisen en tellen mee voor het diplomabesluit (‘de slaag-/zakbeslissingen’) van je opleiding. Deelnemen aan de lessen burgerschap is verplicht, tenzij vooraf een vrijstelling is toegekend of toestemming voor geoorloofd afwezigheid is afgegeven door de examencommissie.
Er zijn 4 verschillende examenopdrachten voor het generieke examenonderdeel burgerschap. Deze 4 examenopdrachten burgerschap zijn opgenomen het studentinformatiesysteem van de school.
Je levert de 4 examenopdrachten burgerschap in via de het ELO-inleverloket (de ‘examenkluis’) van de school. Zodra een examenopdracht burgerschap door de docent is nagekeken en akkoord is bevonden, staat in het studentinformatiesysteem bij de opdracht ‘voldaan’.
Wanneer alle 4 examenopdrachten burgerschap op ‘voldaan’ staan, is je examenportfolio burgerschap compleet en heb je het examenonderdeel burgerschap met goed gevolg afgerond.

DIPLOMA-EISEN BEROEPSPRAKTIJKVORMING

BeroepspraktijkvormingPeriodeOmvang
Score BPV
Extended reality developerleerjaar 3: periode 11 en 12 – 5 dagen per week
leerjaar 4: periode 13 en 14 – 5 dagen per week
188 dagen
1500 klokuren
onvoldoende/voldoende/goed
weging: 1x
1x BPV-dag telt voor 8 klokuren
Deelnemen aan de beroepspraktijkvorming is verplicht, tenzij vooraf een vrijstelling is toegekend of toestemming voor geoorloofd afwezigheid is afgegeven door de examencommissie. De beroepspraktijkvorming is een wettelijke diploma-eis voor alle (bol/bbl) studenten van alle opleidingen van het Grafisch Lyceum Utrecht.
De eindwaardering voor de beroepspraktijkvorming telt mee voor het diplomabesluit (‘de slaag-/zakbeslissingen’) van je (bol/bbl) opleiding.
1. De persoonlijke leerdoelen zijn van tevoren bepaald.
2. De geplande bpv-uren moeten behaald zijn én de geregistreerde bpv-uren zijn met een ‘voldoende’ beoordeeld.
3. De stageverslagen worden beoordeeld door stagedocent én de verslagen moeten ten minste met een ‘voldoende’ beoordeeld zijn.
4. De beoordelingen van het functioneren tijdens je bpv/stage worden gedaan door praktijkopleider en stagedocent én de beoordelingen moeten ten minste ‘voldoende’ zijn.

KEUZEDELEN

 720 Sbu  Keuzedelenverplichting
Extended reality developer
ExamenduurAfnameScore keuzedelen
Keuzedeel #1 Examenperiode 
leerjaar 2 – na einde les keuzedeel
nader te bepalen flexibel deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
Keuzedeel #2 Examenperiode 
leerjaar 3 – na einde leskeuzedeel
nader te bepalen flexibel deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
Keuzedeel #3 Examenperiode 
leerjaar 4 – na einde les keuzedeel
nader te bepalen flexibel deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
Deelnemen aan het examen keuzedelen is verplicht, tenzij vooraf een vrijstelling is toegekend of toestemming voor geoorloofd afwezigheid is afgegeven door de examencommissie. Examenresultaten keuzedelen tellen mee voor het diplomabesluit (‘de slaag-/zakbeslissingen’) van je opleiding.
Alle gevolgde keuzedelen worden door de school geëxamineerd. Examenresultaten keuzedelen worden uitgedrukt in cijfers uit de reeks 1 tot en met 10 met één decimaal.
compensatieregeling keuzedelen is van toepassing

PRAKTIJKEXAMEN

Kwalificatiedossier
Software developer
Exameninhoud
praktijkopdrachten
Examenduur
max. 80 uur
Afname
online/school
Score
praktijkexamen
Basisdeel kerntaak 1Examenperiode:
leerjaar 3
B1-K1: Realiseert softwareeindcijfer 1,0 – 10
weging: 1x
B1-K1-W1 Plant werkzaamheden en bewaakt de voortgang
B1-K1-W2 Ontwerpt software
B1-K1-W3 Realiseert (onderdelen van) software
B1-K1-W4 Test software
B1-K1-W5 Doet verbetervoorstellen voor de software
per werkproces deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
Basisdeel kerntaak 2Examenperiode:
leerjaar 3
B1-K2: Werkt in een ontwikkelteameindcijfer 1,0 – 10
weging: 1x
B1-K2-W1 Voert overleg
B1-K2-W2 Presenteert het opgeleverde werk
B1-K2-W3 Reflecteert op het werk
per werkproces deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
De opleiding wordt afgesloten met een praktijkexamen van de beroepsgerichte onderdelen van het kwalificatiedossier. Het praktijkexamen kan op school of online worden afgenomen en kan in voorkomende gevallen ook op onderdelen afgenomen worden in het leerbedrijf, waarin je laat zien dat je vakbekwaam bent op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar.
Examenresultaten van het praktijkexamen tellen mee voor het diplomabesluit (‘de slaag-/zakbeslissingen’) van je opleiding. Je wordt tijdig door de examenleider geïnformeerd over de afname en de eventuele herkansingen, zoals deze zijn opgenomen in de “Examenwijzer van de opleiding”.
Het resultaat van het praktijkexamen is een heel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10 zonder decimalen. Deelnemen aan het praktijkexamen van je opleiding is verplicht, tenzij vooraf een vrijstelling (op onderdelen) is toegekend of toestemming voor geoorloofd afwezigheid is afgegeven door de examencommissie.

UPDATES, AANPASSINGEN EN AANVULLINGEN

Omdat niet alles op hetzelfde moment voor je belangrijk zal zijn tijdens je beroepsopleiding op onze school, is het handig dat je de informatie van de oer/studiegids én het examenplan van je opleiding kent.
Neem daarom regelmatig een kijkje in de oer/studiegids én in het examenplan van je opleiding op wat er allemaal voor je geregeld is en/of er updates, aanpassingen of aanvullingen zijn.
Zodra er een aanpassing, wijziging of een update nodig is, zal de school op of via deze website je informeren wat de aanpassing is, de wijzigingen of updates zijn, voor wie deze gelden en wanneer ze in werking treden.
handige links
inhoudsopgave examenplan
oer/studiegids
DISCLAIMER
Het examenplan van de opleiding is in samenwerking met het onderwijsteam met grote zorgvuldigheid samengesteld door het examenbureau van de school. Ondanks deze zorg en aandacht, kan het nodig zijn om het examenplan van de opleiding aan te passen. Bijvoorbeeld omdat de overheid een aantal zaken heeft gewijzigd. Zodra er een aanpassing nodig is, zal het onderwijsteam en/of het examenbureau je op of via deze website informeren. De school adviseert om zélf regelmatig na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie is aangepast, gewijzigd of geüpdatet.
error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–