Selecteer een pagina

creatief dtp’er

EXAMENPLAN VAN DE OPLEIDING

taal en rekenen
loopbaan en burgerschap
beroepspraktijkvorming
keuzedelen
praktijkexamen
diplomabesluit van de opleiding
updates, aanpassingen en aanvullingen
administratieve kenmerken van de opleiding
examenplannen cohort 2021–2022
uitreiking diploma
overzicht alle examenplannen
overzicht alle diplomabesluiten
DISCLAIMER
Het examenplan van de opleiding is in samenwerking met het onderwijsteam met grote zorgvuldigheid samengesteld door het examenbureau van de school. Ondanks deze zorg en aandacht, kan het nodig zijn om het examenplan van de opleiding aan te passen. Bijvoorbeeld omdat de overheid een aantal zaken heeft gewijzigd. Zodra er een aanpassing nodig is, zal het onderwijsteam en/of het examenbureau je op of via deze website informeren. De school adviseert om zélf regelmatig na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie is aangepast, gewijzigd of geüpdatet.

 

OER COHORT:
2021-2022
TAAL EN REKENEN
Taal en rekenen zijn verplichte examenonderdelen van de opleiding en tellen mee voor de cum laude regeling.
De eindwaarderingen examens Nederlands tellen mee voor het diploma.

Examenresultaat rekenen telt niet mee voor studenten van Cohort 2021-2022.
ExamenonderdeelExamenperiodeExamenduurAfnameResultaat examen:
Nederlands2F Lezen en luisteren
CE – Centraal examen
nader te bepalen90 minuten
digitaal
examenlokaaldeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
2F Schrijven en taalverzorging
SE – Schoolexamen
nader te bepalen60 minuten
digitaal
examenlokaaldeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
2F Spreken
SE – Schoolexamen
nader te bepalen15 minuten
mondeling
onlinedeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
2F Gesprekken voeren
SE – Schoolexamen
nader te bepalen15 minuten
SE – mondeling
onlinedeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
+
Rekenen2F Alle domeinen
CE – Centraal examen
nader te bepalen90 minuten
digitaal
examenlokaalheel cijfer uit de reeks 1 – 10
2ER Alle domeinen [*]
CE – Centraal examen
nader te bepalen120 minuten
digitaal
examenlokaalheel cijfer uit de reeks 1 – 10
[*] ER-dossier vereist
Voor studenten met een (functie)beperking kan de tijdsduur van het examen of de examenonderdelen taal en rekenen worden aangepast.
| Afnamecondities
| Vrijstellingen
| Dyslexie
| Dyscalculie
| Ernstige rekenproblemen
WAARDERINGS- EN UITSLAGREGELS TAAL EN REKENEN

Voor Nederlands worden de examenresultaten van zowel het centraal examen (CE) als de schoolexamens (SE) uitgedrukt in cijfers uit de reeks 1,0 tot en met 10 met één decimaal. Het eindcijfer voor Nederlands ontstaat door het CE-cijfer te middelen met de SE-cijfers, waarbij alle taalvaardigheden even zwaar wegen. Het examenresultaat centraal examen rekenen is het definitieve eindcijfer voor rekenen op een heel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10 zonder decimalen.

Indien de uitkomst van de berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond.

ERNSTIGE REKENPROBLEMEN MBO–3 OPLEIDINGEN

Mbo-3 studenten met ernstige rekenproblemen hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan een aangepaste centrale examen rekenen (het zgn. “ER-examen rekenen”).

Je maakt, in plaats van het standaard examen, het aangepast 2ER-examen rekenen. Het 2ER-examen rekenen is gebaseerd op het referentieniveau 2F.

Neem je deel aan het 2ER-examen rekenen, dan krijg je hulpmiddelen ter ondersteuning aangeboden, zoals bijv.: je mag bij elke opgave een rekenmachine gebruiken, de tijdsduur is ruimer en mag je de vastgestelde rekenkaarten gebruiken.

Bij deelname aan het 2ER-examen rekenen wordt op de resultatenlijst vermeld dat je hebt deelgenomen aan het aangepaste rekenexamen.
Voor alle varianten centrale examens rekenen geldt, dat zolang de hoogte van het resultaat niet meetelt voor het behalen van het diploma er geen beperkingen zijn voor doorstroom op grond van dit resultaat.

Bespreek met je slb’er of jouw ernstige rekenproblematiek bekend is op school. Dit is te zien bij je eigen begeleidingsprofiel in het studentvolgsysteem. Een dyscalculieverklaring is niet verplicht voor deelname aan het examen 2ER-examen rekenen.

Nadat je je aanvraag bij de examencommissie voor deelname 2ER-examen zélf hebt geregeld, zijn de aangepaste voorzieningen ook van toepassing tijdens de rekenlessen van je opleiding.
Bespreek met je rekendocent of de docent ‘sac’ welke aangepaste voorzieningen in het onderwijs wenselijk voor je zijn.

 

OER COHORT:
2021-2022
L&BKWALIFICATIE-EISEN LOOPBAAN EN BURGERSCHAP
CapaciteitenreflectieloopbaanBeschouwing van de capaciteiten die van belang zijn voor de loopbaan.
MotievenreflectieloopbaanBeschouwing van de wensen en waarden van belang voor de loopbaan.
WerkexploratieloopbaanOnderzoek naar werk en mobiliteit in de loopbaan.
LoopbaanaansturingloopbaanLoopbaangerichte planning en beïnvloeding van het leer- en werkproces.
NetwerkenloopbaanContacten opbouwen en onderhouden op de arbeidsmarkt, gericht op loopbaanontwikkeling.
Politiek-juridische dimensieburgerschapDe bereidheid en het vermogen om deel te nemen aan politieke besluitvorming.
Economische dimensieburgerschapDe bereidheid en het vermogen om een bijdrage te leveren aan het arbeidsproces en aan de arbeidsgemeenschap waar men deel van uitmaakt; - de bereidheid en het vermogen om op adequate en verantwoorde wijze als consument deel te nemen aan de maatschappij.
Sociaal-maatschappelijke dimensieburgerschapDe bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.
Vitaal burgerschapburgerschapDe bereidheid en het vermogen om te reflecteren op de eigen leefstijl en zorg te dragen voor de eigen vitaliteit als burger en werknemer.
Kritisch denkenburgerschapHet kunnen voeren van een dialoog over complexe thema’s als radicalisering, racisme, discriminatie, democratische waarden, vrijheid van meningsuiting en religie.
OER COHORT:
2021-2022
LOOPBAAN
Verplichte deelname en het met goed gevolg afsluiten van loopbaan is een voorwaarde om het diploma te behalen.
Kwalificatie-eisen
Inspanningsverplichting
Opdrachten
Inleveren via het ELO-inleverloket of in TP
Examenportfolio afgerond
 Aan het eind van de opleiding 
Resultaat loopbaan:
voldaan/niet voldaan
L1: Capaciteitenreflectie
L2: Motievenreflectie
L3: Werkexploratie
L4: Loopbaansturing
L5: Netwerken
Reflectie 1
Reflectie 2
Reflectie 3
Reflectie 4
Creatief CV
Digitaal portfolio
Leerjaar 1 (2021-2022)
L4: Loopbaansturing
L5: Netwerken
Onderzoek doorstroom
Bedrijfsbezoek/interview oud studenten
Leerjaar 2 (2022-2023)
OER COHORT:
2021-2022
BURGERSCHAP
Verplichte deelname en het met goed gevolg afsluiten van burgerschap is een voorwaarde om het diploma te behalen.
Kwalificatie-eisen
Inspanningsverplichting
Opdrachten
Inleveren via het ELO-inleverloket of in TP
Examenportfolio afgerond
 Aan het eind van lessen burgerschap 
Resultaat burgerschap:
voldaan/niet voldaan
Politiek-juridische dimensie
Economische dimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Vitaal burgerschap
Kritisch denken
Opdrachten sociaal-maatschappelijk: actualiteitentoets, 1 minuut presentatie
Opdrachten vitaliteit: actualiteitentoets 2, verslag film
Opdrachten politiek-Juridisch: actualiteitentoets 3, verslag bezoek Rechtbank
Opdrachten economisch: actualiteitentoets 4, verslag bedrijfsbezoek
Kritische denkvaardigheden zijn ondergebracht in de actualiteitentoetsen
WAARDERINGS- EN UITSLAGREGELS LOOPBAAN EN BURGERSCHAP

De eindwaardering voor de inspanningsverplichting loopbaan en burgerschap wordt uitgedrukt in een tweepuntsschaal: ‘voldaan’‘niet voldaan’. In afwijking hiervan kunnen de afzonderlijk opdrachten voor loopbaan en/of de afzonderlijk opdrachten voor burgerschap gewaardeerd worden met hele cijfers uit de reeks van 1 tot en met 10 zonder decimalen.

 

OER COHORT:
2021-2022
BEROEPSPRAKTIJKVORMING (BPV)
Verplichte deelname en het met goed gevolg afsluiten van de beroepspraktijkvorming is een voorwaarde om het diploma te behalen.
PeriodeOmvang
65 Dagen
Afname
Stagebedrijf
Resultaat BPV:
4 – 6 – 8 (O-V-G)
Stage lopenLeerjaar 2 (2022-2023)
Periode 7 en 8 (5 dagen per week)
cijfer voor stageverslag
Voor studenten met een (functie)beperking kan de BPV worden aangepast.
De eindwaardering voor de beroepspraktijkvorming telt mee voor het diplomabesluit (‘de slaag-/zakbeslissingen’) van je (bol/bbl) opleiding.
1. De persoonlijke leerdoelen zijn van tevoren bepaald.
2. De geplande bpv-uren moeten behaald zijn én de geregistreerde bpv-uren zijn met een ‘voldoende’ beoordeeld.
3. Het stageverslag wordt beoordeeld door stagedocent én het stageverslag moet ten minste met een ‘voldoende’ beoordeeld zijn.
4. De beoordelingen van het functioneren tijdens je bpv/stage worden gedaan door praktijkopleider en stagedocent én de beoordelingen moeten ten minste ‘voldoende’ zijn.
WAARDERINGS- EN UITSLAGREGELS BEROEPSPRAKTIJKVORMING

De eindwaardering voor de beroepspraktijkvorming (BPV) wordt uitgedrukt in een driepuntsschaal: ‘onvoldoende’‘voldoende’‘goed’. In afwijking hiervan wordt de waardering voor het stageverslag uitgedrukt met een heel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10 zonder decimalen.

Een ‘onvoldoende’ betekent dat de beroepspraktijkvorming niet voldoet aan de BPV-standaarden en wordt geteld als het cijfer vier (4,0). Een ‘voldoende’ betekent dat de beroepspraktijkvorming is uitgevoerd op een niveau dat voldoet aan de BPV-standaarden en wordt geteld als het cijfer zes (6,0). Een ‘goed’ betekent dat de beroepspraktijkvorming is uitgevoerd op een niveau dat hoger is dan de BPV-standaarden en wordt geteld als het cijfer acht (8,0).

 

OER COHORT:
2021-2022
KEUZEDELEN 720 SBU
Examenresultaten keuzedelen van de opleiding tellen mee om het diploma te halen.
Verplichte deelname en de compensatieregeling keuzedelen is van toepassing.
ExamenperiodeExameninhoudExamenduur
nader te bepalen
Afname
online/school
Resultaat keuzedeel:
Cijfer uit de reeks 1 – 10
KZD K0072
Ondernemend gedrag
Leerjaar 1
(2021-2022)
Periode 4
Examenvorm: SE – Schoolexamen
Kerntaak D1-K1: Toont ondernemend gedrag voor innovatie in beroepsuitoefening en werkomgeving
Overige keuzedelenLeerjaar 2
(2022-2023)
Inhoud en examenperiode overige examens keuzedelen, afhankelijk van keuze student
Examenvorm: SE – Schoolexamen
Voor studenten met een (functie)beperking kan de tijdsduur examen keuzedelen worden aangepast.
Compensatieregeling:1. Het gemiddelde van alle examenresultaten keuzedelen moet tenminste het cijfer zes zijn.
2. Voor minimaal de helft van deze keuzedelen moet het resultaat tenminste het cijfer zes zijn.
3. Een keuzedeelresultaat mag nooit lager dan het cijfer vier zijn.
WAARDERINGS- EN UITSLAGREGELS EXAMENS KEUZEDELEN

De eindwaardering examen keuzedeel wordt uitgedrukt in hele cijfers uit de reeks 1 tot en met 10 zonder decimalen. In afwijking hiervan kunnen de afzonderlijke kerntaken van betreffende keuzedeel uitgedrukt worden in een driepuntsschaal: ‘onvoldoende’ – ‘voldoende’ – ‘goed’.

Een ‘onvoldoende’ betekent in dit geval dat de uitvoering van de kerntaak van betreffende keuzedeel niet voldoet aan de standaard en wordt geteld als het cijfer vier (4,0). Een ‘voldoende’ betekent dat de kerntaak is uitgevoerd op een niveau dat voldoet aan de standaard en wordt geteld als het cijfer zes (6,0). Een ‘goed’ betekent dat de kerntaak is uitgevoerd op een niveau dat hoger is dan de standaard en wordt geteld als het cijfer acht (8,0). De kerntaken wegen allemaal even zwaar ten opzichte van elkaar. Er is géén mogelijkheid te compenseren tussen kerntaken van betreffende keuzedeel.

 

OER COHORT:
2021-2022
PRAKTIJKEXAMEN CREATIEF DTP'ER
Het praktijkexamen van de opleiding is onderdeel van het mbo-examen.
Verplichte deelname en de eindwaardering praktijkexamen telt mee voor het diploma.
Kwalificatiedossier:
Mediamaken
ExamenperiodeExameninhoud
Wrrkprocessen
Examenduur
Max. 40 uur
Afname
Online/school
Resultaat
Kerntaak 1
B1-K1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de media-uiting
Leerjaar 2
(2022-2023)
Periode 8
SE – Schoolexamen: praktijkopdrachten

B1-K1-W1 Bespreekt de opdracht voor de media-uiting
B1-K1-W2 Organiseert de werkzaamheden voor de media-uiting
B1-K1-W3 Maakt een voorstel voor de realisatie van de media- uiting
Kerntaak 1:
eindcijfer
Werkprocessen:
deelcijfers
Kerntaak 2
B1-K2: Realiseert de media-uiting
Leerjaar 2
(2022-2023)
Periode 8
SE – Schoolexamen: praktijkopdrachten

B1-K2-W1 Verzamelt en bewerkt content voor de media-uiting
B1-K2-W2 Maakt de media-uiting op, inclusief technische specificaties
B1-K2-W3 Rondt de opdracht voor de media-uiting af
Kerntaak 2:
eindcijfer
Werkprocessen:
deelcijfers
Voor studenten met een (functie)beperking kan de tijdsduur examenonderdelen praktijkexamen worden aangepast.
WAARDERINGS- EN UITSLAGREGELS PRAKTIJKEXAMEN

De eindwaarderingen voor kerntaak 1 en kerntaak 2 van het praktijkexamen van de opleiding creatief dtp’er worden uitgedrukt met een cijfer uit de reeks 1 tot en met 10 met één decimaal. Elk werkproces wordt afzonderlijk beoordeeld met een cijfer uit de reeks 1 tot en met 10 met één decimaal. Een ‘onvoldoende’ is het resultaat kleiner dan 5,5. Een ‘voldoende’ is het resultaat gelijk of groter dan 5,5. Bij de berekening van het gemiddeld cijfer van alle werkprocessen behorende bij de kerntaak, wegen de werkprocessen allemaal even zwaar ten opzichte van elkaar. Er is géén mogelijkheid te compenseren tussen kerntaken en werkprocessen.

 

OER COHORT:
2021-2022
CREATIEVE DTP'ER
Ingangsdatum onderwijsovereenkomst:01.08.2021
Cohort:2021-2022
Naam van de opleiding:Creatieve dtp'er
Nominale studieduur:2 Studiejaren
Startdatum examenplan:01.08.2021
Gepland einddatum examenplan:31.07.2023
Expiratiedatum examenplan:31.07.2025
Keuzedeelverplichting:720 SBU
Generieke onderdelen:2F Nederlands
2F Rekenen
Loopbaan en burgerschap
Naam van de kwalificatie (diplomanaam):ALLROUND MEDIAMAKER
Crebonummer:25592
Mbo-niveau:Niveau 3
Soort opleiding:Vakopleiding
Leerweg:BOL – Beroepsopleidende leerweg
Beroepsvereisten:Nee
Profiel van kwalificatiedossier:23237 Mediamaken
Opleidingsdomein:79040 Media en vormgeving
Sector:ICT en Creatieve Industrie (ICT en CI)

 

CREATIEF DTP'ERUPDATES, AANPASSINGEN EN AANVULLINGEN
Startjaar 2021-2022:Download het onderwijsprogramma ("de uitlijning") geldig voor cohort 2021-2022
Jaarplanning examineringen schooljaar 2021-2022
Download boekenlijst creatief dtp'er
Download verantwoording loopbaan mbo-3 cohort 2021-2022
Download verantwoording burgerschap mbo-3 cohort 2021-2022
Startjaar 2020-2021:Download aangepaste uitlijning (update onderwijsprogramma) cohort 2020-2021
Download regeling einduitslag BPV schooljaar 2021-2022 geldig voor Cohort 2020-2021
error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–