Selecteer een pagina

medewerker creatieve productie

Het examenplan van de opleiding is in samenwerking met het onderwijsteam met grote zorgvuldigheid samengesteld door het examenbureau van de school.
Ondanks deze zorg en aandacht, kan het nodig zijn om het examenplan van de opleiding aan te passen. Bijvoorbeeld omdat de overheid een aantal zaken heeft gewijzigd. Zodra er een aanpassing nodig is, zal het onderwijsteam en/of het examenbureau je op of via deze website informeren.
De school adviseert om zélf regelmatig na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie is aangepast, gewijzigd of geüpdatet.

 

OER COHORT:
2020-2021
TAAL EN REKENEN
Taal en rekenen zijn verplichte examenonderdelen van de opleiding en tellen mee voor de cum laude regeling.
De eindwaarderingen examens Nederlands tellen mee voor het diploma.

Examenresultaat rekenen telt niet mee voor studenten van Cohort 2020-2021.
ExamenonderdeelExamenperiodeExamenduurAfnameResultaat examen:
Nederlands2F Lezen en luisteren
CE – Centraal examen
nader te bepalen90 minuten
digitaal
examenlokaaldeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
2F Schrijven en taalverzorging
SE – Schoolexamen
nader te bepalen60 minuten
digitaal
examenlokaaldeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
2F Spreken
SE – Schoolexamen
nader te bepalen15 minuten
mondeling
onlinedeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
2F Gesprekken voeren
SE – Schoolexamen
nader te bepalen15 minuten
mondeling
onlinedeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
+
Rekenen2F Alle domeinen
CE – Centraal examen
nader te bepalen90 minuten
digitaal
examenlokaalheel cijfer uit de reeks 1 – 10
2ER Alle domeinen [*]
CE – Centraal examen
nader te bepalen120 minuten
digitaal
examenlokaalheel cijfer uit de reeks 1 – 10
[*] ER-dossier vereist
Voor studenten met een (functie)beperking kan de tijdsduur van het examen of de examenonderdelen taal en rekenen worden aangepast.
| Afnamecondities
| Vrijstellingen
| Dyslexie
| Dyscalculie
| Ernstige rekenproblemen

ERNSTIGE REKENPROBLEMEN MBO–2 OPLEIDINGEN

Mbo-2 studenten met ernstige rekenproblemen hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan een aangepaste centrale examen rekenen (het zgn. “ER-examen rekenen”).

Je maakt, in plaats van het standaard examen, het aangepast 2ER-examen rekenen. Het 2ER-examen rekenen is gebaseerd op het referentieniveau 2F.

Neem je deel aan het 2ER-examen rekenen, dan krijg je hulpmiddelen ter ondersteuning aangeboden, zoals bijv.: je mag bij elke opgave een rekenmachine gebruiken, de tijdsduur is ruimer en mag je de vastgestelde rekenkaarten gebruiken.

Bij deelname aan het 2ER-examen rekenen wordt op de resultatenlijst vermeld dat je hebt deelgenomen aan het aangepaste rekenexamen.
Voor alle varianten centrale examens rekenen geldt, dat zolang de hoogte van het resultaat niet meetelt voor het behalen van het diploma er geen beperkingen zijn voor doorstroom op grond van dit resultaat.

Het 2A-examen rekenen is uitsluitend bedoeld als het standaard 2F of 2ER rekenexamen niet haalbaar voor je is.

Dit 2A-examen dekt het referentieniveau 2F niet helemaal en is daardoor eenvoudiger dan het rekenexamen 2F en het rekenexamen 2ER.

Op dit moment is het 2A examen nog een pilot, dus is dit examen een extra kans voor je, naast het standaard 2F of het 2ER-examen.

Wil je het examen rekenen op 2A afleggen, dan moet je wel verplicht eerst een examenresultaat hebben behaald voor 2F of voor 2ER.
Het behaalde 2A cijfer komt op de resultatenlijst of op een aparte bijlage te staan.

Bespreek met je slb’er of jouw ernstige rekenproblematiek bekend is op school. Dit is te zien bij je eigen begeleidingsprofiel in het studentvolgsysteem. Een dyscalculieverklaring is niet verplicht voor deelname aan het examen 2ER-examen of 2A-examen rekenen.

Nadat je je aanvraag bij de examencommissie voor deelname 2ER-examen óf 2A-examen zélf hebt geregeld, zijn de aangepaste voorzieningen ook van toepassing tijdens de rekenlessen van je opleiding.
Bespreek met je rekendocent of de docent ‘sac’ welke aangepaste voorzieningen in het onderwijs wenselijk voor je zijn.

 

OER COHORT:
2020-2021
LOOPBAAN
Verplichte deelname en het met goed gevolg afsluiten van loopbaan is een voorwaarde om het diploma te behalen.
Kwalificatie-eisen
Inspanningsverplichting
Opdrachten
Inleveren via het ELO-inleverloket of in TP
Examenportfolio afgerond
 Aan het eind van de opleiding 
Resultaat loopbaan:
voldaan/niet voldaan
L1: Capaciteitenreflectie
L2: Motievenreflectie
L3: Werkexploratie
L4: Loopbaansturing
L5: Netwerken
OER COHORT:
2020-2021
BURGERSCHAP
Verplichte deelname en het met goed gevolg afsluiten van burgerschap is een voorwaarde om het diploma te behalen.
Kwalificatie-eisen
Inspanningsverplichting
Opdrachten
Inleveren via het ELO-inleverloket of in TP
Examenportfolio afgerond
 Aan het eind van lessen burgerschap 
Resultaat burgerschap:
voldaan/niet voldaan
Politiek-juridische dimensie
Economische dimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Vitaal burgerschap
Kritisch denken
OER COHORT:
2020-2021
L&BKWALIFICATIE-EISEN LOOPBAAN EN BURGERSCHAP
CapaciteitenreflectieloopbaanBeschouwing van de capaciteiten die van belang zijn voor de loopbaan.
MotievenreflectieloopbaanBeschouwing van de wensen en waarden van belang voor de loopbaan.
WerkexploratieloopbaanOnderzoek naar werk en mobiliteit in de loopbaan.
LoopbaanaansturingloopbaanLoopbaangerichte planning en beïnvloeding van het leer- en werkproces.
NetwerkenloopbaanContacten opbouwen en onderhouden op de arbeidsmarkt, gericht op loopbaanontwikkeling.
Politiek-juridische dimensieburgerschapDe bereidheid en het vermogen om deel te nemen aan politieke besluitvorming.
Economische dimensieburgerschapDe bereidheid en het vermogen om een bijdrage te leveren aan het arbeidsproces en aan de arbeidsgemeenschap waar men deel van uitmaakt; - de bereidheid en het vermogen om op adequate en verantwoorde wijze als consument deel te nemen aan de maatschappij.
Sociaal-maatschappelijke dimensieburgerschapDe bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.
Vitaal burgerschapburgerschapDe bereidheid en het vermogen om te reflecteren op de eigen leefstijl en zorg te dragen voor de eigen vitaliteit als burger en werknemer.
Kritisch denkenburgerschapHet kunnen voeren van een dialoog over complexe thema’s als radicalisering, racisme, discriminatie, democratische waarden, vrijheid van meningsuiting en religie.

 

OER COHORT:
2020-2021
BEROEPSPRAKTIJKVORMING (BPV)
Verplichte deelname en het met goed gevolg afsluiten van de beroepspraktijkvorming (BPV) is een voorwaarde om het diploma te behalen.
PeriodeOmvang
80 Dagen
Afname
Stagebedrijf
Resultaat
O–V–G
Stage lopenLeerjaar 2
Periode 7 en 8 (5 dagen per week)
cijfer voor verslag
Voor studenten met een (functie)beperking kan de BPV worden aangepast.
De eindwaardering voor de beroepspraktijkvorming telt mee voor het diplomabesluit (‘de slaag-/zakbeslissingen’) van je (bol) opleiding.
1. De persoonlijke leerdoelen zijn van tevoren bepaald.
2. De geplande bpv-uren moeten behaald zijn én de geregistreerde bpv-uren zijn met een ‘voldoende’ beoordeeld.
3. Het stageverslag wordt beoordeeld door stagedocent én het stageverslag moet ten minste met een ‘voldoende’ beoordeeld zijn.
4. De beoordelingen van het functioneren tijdens je bpv/stage worden gedaan door praktijkopleider en stagedocent én de beoordelingen moeten ten minste ‘voldoende’ zijn.
 
OER COHORT:
2020-2021
KEUZEDELEN 480 SBU
Examenresultaten keuzedelen van de opleiding tellen mee om het diploma te halen.
Verplichte deelname en de compensatieregeling keuzedelen is van toepassing.
ExamenperiodeExameninhoudExamenduur
Nader te bepalen
Afname
Online/school
Resultaat keuzedeel:
Cijfers uit de reeks 1 – 10
KZD K0211
Ondernemend gedrag
Leerjaar 1
Periode 4
Examenvorm: SE – Schoolexamen
Kerntaak D1-K1: Toont ondernemend gedrag in beroepsuitoefening en werkomgeving
Overige keuzedelenLeerjaar 2
Inhoud en examenperiode overige examens keuzedelen, afhankelijk van keuze student
Examenvorm: SE – Schoolexamen
Voor studenten met een (functie)beperking kan de tijdsduur examen keuzedelen worden aangepast.
Compensatieregeling:1. Het gemiddelde van alle examenresultaten keuzedelen moet tenminste het cijfer zes zijn.
2. Voor minimaal de helft van deze keuzedelen moet het resultaat tenminste het cijfer zes zijn.
3. Een keuzedeelresultaat mag nooit lager dan het cijfer vier zijn.

 

OER COHORT:
2020-2021
PRAKTIJKEXAMEN MEDEWERKER CREATIEVE PRODUCTIE
Het praktijkexamen van de opleiding is onderdeel van het mbo-examen.
Verplichte deelname en de eindwaardering praktijkexamen telt mee voor het diploma.
Kwalificatiedossier:
Mediamaken
ExamenperiodeExameninhoud
Werkprocessen
Examenduur
Max. 40 uur
Afname
Online/school
Resultaat
Kerntaak 1
B1-K1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de media-uiting
Leerjaar 2
Periode 8
SE – Schoolexamen: praktijkopdrachten

B1-K1-W1 Bespreekt de opdracht voor de media-uiting
B1-K1-W2 Organiseert de werkzaamheden voor de media-uiting
B1-K1-W3 Maakt een voorstel voor de realisatie van de media- uiting
Kerntaak 1:
eindcijfer
Werkprocessen:
deelcijfers
Kerntaak 2
B1-K2: Realiseert de media-uiting
Leerjaar 2
Periode 8
SE – Schoolexamen: praktijkopdrachten

B1-K2-W1 Verzamelt en bewerkt content voor de media-uiting
B1-K2-W2 Maakt de media-uiting op, inclusief technische specificaties
B1-K2-W3 Rondt de opdracht voor de media-uiting af
Kerntaak 2:
eindcijfer
Werkprocessen:
deelcijfers
Voor studenten met een (functie)beperking kan de tijdsduur examenonderdelen praktijkexamen worden aangepast.

 

OER COHORT:
2020-2021
MEDEWERKER CREATIEVE PRODUCTIE
Ingangsdatum onderwijsovereenkomst:01.08.2020
Cohort:2020-2021
Naam van de opleiding:Medewerker creatieve productie
Nominale studieduur:2 Studiejaren
Startdatum examenplan:01.08.2020
Gepland einddatum examenplan:31.07.2022
Expiratiedatum examenplan:31.07.2024
Keuzedeelverplichting:480 SBU
Generieke onderdelen:2F Nederlands
2F Rekenen
Loopbaan en burgerschap
Naam van de kwalificatie (diplomanaam):MEDIAMAKER
Crebonummer:25591
Mbo-niveau:Niveau 2
Soort opleiding:Basisberoepsopleiding
Leerweg:BOL – Beroepsopleidende leerweg
Beroepsvereisten:Nee
Profiel van kwalificatiedossier:23237 Mediamaken
Opleidingsdomein:79040 Media en vormgeving
Sector:ICT en Creatieve Industrie (ICT en CI)

 

MEDEWERKER CREATIEVE PRODUCTIEUPDATES, AANPASSINGEN EN AANVULLINGEN
Startjaar 2021-2022:Download het onderwijsprogramma geldig voor cohort 2021-2022
Download studievoortgangsnormen cohort 2021-2022
Jaarplanning examineringen schooljaar 2021-2022
Download boekenlijst medewerker creatieve productie
Download verantwoording loopbaan mbo-2 cohort 2021-2022
Download verantwoording burgerschap mbo-2 cohort 2021-2022
Startjaar 2020-2021:Download aangepaste onderwijsprogramma cohort 2020-2021
Download studievoortgangsnormen cohort 2020-2021
Download regeling einduitslag BPV schooljaar 2021-2022 geldig voor cohort 2020-2021
Startjaar 2019-2020:Download studievoortgangsnormen cohort 2019-2020
Startjaar 2018-2019:Download studievoortgangsnormen cohort 2018-2019
error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–