Selecteer een pagina

communicatie en marketing

Het examenplan van de opleiding is in samenwerking met het onderwijsteam met grote zorgvuldigheid samengesteld door het examenbureau van de school.
Ondanks deze zorg en aandacht, kan het nodig zijn om het examenplan van de opleiding aan te passen. Bijvoorbeeld omdat de overheid een aantal zaken heeft gewijzigd. Zodra er een aanpassing nodig is, zal het onderwijsteam en/of het examenbureau je op of via deze website informeren.
De school adviseert om zélf regelmatig na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie is aangepast, gewijzigd of geüpdatet.

 

OER COHORT:
2020-2021
TAAL EN REKENEN
Taal en rekenen zijn verplichte examenonderdelen van de opleiding en tellen mee voor de cum laude regeling.
De eindwaarderingen examens Nederlands en examens Engels tellen mee voor het diploma.

Examenresultaat rekenen telt niet mee voor studenten van Cohort 2020-2021.
ExamenonderdeelExamenperiodeExamenduurAfnameResultaat examen:
Nederlands3F Lezen en luisteren
CE – Centraal examen
vóór start BPV120 minuten
digitaal
examenlokaaldeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
3F Schrijven en taalverzorging
SE – Schoolexamen
vóór start BPV60 minuten
digitaal
examenlokaaldeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
3F Spreken
SE – Schoolexamen
vóór start BPV15 minuten
mondeling
onlinedeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
3F Gesprekken voeren
SE – Schoolexamen
vóór start BPV15 minuten
mondeling
onlinedeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
+
EngelsB1 Lezen en luisteren
CE – Centraal examen
vóór start BPV90 minuten
digitaal
examenlokaaldeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
A2 Schrijven
SE – Schoolexamen
vóór start BPV60 minuten
digitaal
examenlokaaldeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
A2 Spreken
SE – Schoolexamen
vóór start BPV15 minuten
mondeling
onlinedeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
A2 Gesprekken voeren
SE – Schoolexamen
vóór start BPV15 minuten
mondeling
onlinedeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
+
Rekenen3F Alle domeinen
CE – Centraal examen
vóór start BPV120 minuten
digitaal
examenlokaalheel cijfer uit de reeks 1 – 10
3ER Alle domeinen [*]
CE – Centraal examen
vóór start BPV150 minuten
digitaal
examenlokaalheel cijfer uit de reeks 1 – 10
[*] ER-dossier vereist
Voor studenten met een (functie)beperking kan de tijdsduur van het examen of de examenonderdelen taal en rekenen worden aangepast.
| Afnamecondities
| Vrijstellingen
| Dyslexie
| Dyscalculie
| Ernstige rekenproblemen

ERNSTIGE REKENPROBLEMEN MBO–4 OPLEIDINGEN

Mbo-4 studenten met ernstige rekenproblemen hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan een aangepaste centrale examen rekenen (het zgn. “ER-examen rekenen”).

Je maakt, in plaats van het standaard examen, het aangepast 3ER-examen rekenen. Het 3ER-examen rekenen is gebaseerd op het referentieniveau 3F.

Neem je deel aan het 3ER-examen rekenen, dan krijg je hulpmiddelen ter ondersteuning aangeboden, zoals bijv.: je mag bij elke opgave een rekenmachine gebruiken, de tijdsduur is ruimer en mag je de vastgestelde rekenkaarten gebruiken.

Bij deelname aan het 3ER-examen rekenen wordt op de resultatenlijst vermeld dat je hebt deelgenomen aan het aangepaste rekenexamen.
Voor alle varianten centrale examens rekenen geldt, dat zolang de hoogte van het resultaat niet meetelt voor het behalen van het diploma er geen beperkingen zijn voor doorstroom op grond van dit resultaat.

Bespreek met je slb’er of jouw ernstige rekenproblematiek bekend is op school. Dit is te zien bij je eigen begeleidingsprofiel in het studentvolgsysteem. Een dyscalculieverklaring is niet verplicht voor deelname aan het examen 3ER-examen rekenen.

Nadat je je aanvraag bij de examencommissie voor deelname 3ER-examen zélf hebt geregeld, zijn de aangepaste voorzieningen ook van toepassing tijdens de rekenlessen van je opleiding.
Bespreek met je rekendocent of de docent ‘sac’ welke aangepaste voorzieningen in het onderwijs wenselijk voor je zijn.

 

OER COHORT:
2020-2021
LOOPBAAN
Verplichte deelname en het met goed gevolg afsluiten van loopbaan is een voorwaarde om het diploma te behalen.
Kwalificatie-eisen
Inspanningsverplichting
Opdrachten
Inleveren via het ELO-inleverloket of in TP
Examenportfolio afgerond
 Aan het eind van de opleiding 
Resultaat loopbaan:
voldaan/niet voldaan
L1: Capaciteitenreflectie
L2: Motievenreflectie
L3: Werkexploratie
L4: Loopbaansturing
L5: Netwerken
OER COHORT:
2020-2021
BURGERSCHAP
Verplichte deelname en het met goed gevolg afsluiten van burgerschap is een voorwaarde om het diploma te behalen.
Kwalificatie-eisen
Inspanningsverplichting
Opdrachten
Inleveren via het ELO-inleverloket of in TP
Examenportfolio afgerond
 Aan het eind van lessen burgerschap 
Resultaat burgerschap:
voldaan/niet voldaan
Politiek-juridische dimensie
Economische dimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Vitaal burgerschap
Kritisch denken
OER COHORT:
2020-2021
L&BKWALIFICATIE-EISEN LOOPBAAN EN BURGERSCHAP
CapaciteitenreflectieloopbaanBeschouwing van de capaciteiten die van belang zijn voor de loopbaan.
MotievenreflectieloopbaanBeschouwing van de wensen en waarden van belang voor de loopbaan.
WerkexploratieloopbaanOnderzoek naar werk en mobiliteit in de loopbaan.
LoopbaanaansturingloopbaanLoopbaangerichte planning en beïnvloeding van het leer- en werkproces.
NetwerkenloopbaanContacten opbouwen en onderhouden op de arbeidsmarkt, gericht op loopbaanontwikkeling.
Politiek-juridische dimensieburgerschapDe bereidheid en het vermogen om deel te nemen aan politieke besluitvorming.
Economische dimensieburgerschapDe bereidheid en het vermogen om een bijdrage te leveren aan het arbeidsproces en aan de arbeidsgemeenschap waar men deel van uitmaakt; - de bereidheid en het vermogen om op adequate en verantwoorde wijze als consument deel te nemen aan de maatschappij.
Sociaal-maatschappelijke dimensieburgerschapDe bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.
Vitaal burgerschapburgerschapDe bereidheid en het vermogen om te reflecteren op de eigen leefstijl en zorg te dragen voor de eigen vitaliteit als burger en werknemer.
Kritisch denkenburgerschapHet kunnen voeren van een dialoog over complexe thema’s als radicalisering, racisme, discriminatie, democratische waarden, vrijheid van meningsuiting en religie.

 

OER COHORT:
2020-2021
BEROEPSPRAKTIJKVORMING (BPV)
Verplichte deelname en het met goed gevolg afsluiten van de beroepspraktijkvorming is een voorwaarde om het diploma te behalen.
PeriodeOmvang
160 Dagen
Afname
Stagebedrijf
Resultaat BPV:
4 – 6 – 8 (O-V-G)
Stage lopenLeerjaar 3
Periode 9, 10, 11 en 12

Periode 9, 10, 11: 5 dagen per week
Periode 12: 4 dagen per week
cijfer voor verslag
Voor studenten met een (functie)beperking kan de BPV worden aangepast.
De eindwaardering voor de beroepspraktijkvorming telt mee voor het diplomabesluit (‘de slaag-/zakbeslissingen’) van je (bol) opleiding.
1. De persoonlijke leerdoelen zijn van tevoren bepaald.
2. De geplande bpv-uren moeten behaald zijn én de geregistreerde bpv-uren zijn met een ‘voldoende’ beoordeeld.
3. De stageverslagen worden beoordeeld door stagedocent én de verslagen moeten ten minste met een ‘voldoende’ beoordeeld zijn.
4. De beoordelingen van het functioneren tijdens je bpv/stage worden gedaan door praktijkopleider en stagedocent én de beoordelingen moeten ten minste ‘voldoende’ zijn.
 
OER COHORT:
2020-2021
KEUZEDELEN 720 SBU
Examenresultaten keuzedelen van de opleiding tellen mee om het diploma te halen.
Verplichte deelname en de compensatieregeling keuzedelen is van toepassing.
ExamenperiodeExameninhoudExamenduur
Nader te bepalen
Afname
Online/school
Resultaat keuzedeel:
Cijfers uit de reeks 1 – 10
KZD K0505
Verdieping software
Leerjaar 1
Periode 4
Examenvorm: SE – Schoolexamen
Kerntaak D1-K1: Oriënteren op en verdiepen in arbeidsmarktrelevante software
Overige keuzedelenLeerjaar 2Inhoud en examenperiode overige examens keuzedelen, afhankelijk van keuze student
Examenvorm: SE – Schoolexamen
Voor studenten met een (functie)beperking kan de tijdsduur examen keuzedelen worden aangepast.
Compensatieregeling:1. Het gemiddelde van alle examenresultaten keuzedelen moet tenminste het cijfer zes zijn.
2. Voor minimaal de helft van deze keuzedelen moet het resultaat tenminste het cijfer zes zijn.
3. Een keuzedeelresultaat mag nooit lager dan het cijfer vier zijn.

 

OER COHORT:
2020-2021
PRAKTIJKEXAMEN COMMUNICATIE EN MARKETING
Het praktijkexamen van de opleiding is onderdeel van het mbo-examen.
Verplichte deelname en de eindwaardering praktijkexamen telt mee voor het diploma.
Kwalificatiedossier:
Marketing, communicatie en evenementen
ExamenperiodeExameninhoud
Werkprocessen
Examenduur
Max. 40 uur
Afname
Online/school
Resultaat
Kerntaak 1
B1-K1: Assisteert bij het opstellen van operationele plannen ter uitwerking van het marketing- en communicatiebeleid
Leerjaar 3
Periode 12
SE – Schoolexamen: praktijkopdrachten

B1-K1-W1 Zoekt informatie op voor een operationeel plan en analyseert deze
B1-K1-W2 Doet voorstellen voor een operationeel plan
B1-K1-W3 Werkt een operationeel plan uit
B1-K1-W4 Becommentarieert en actualiseert operationele plannen
Kerntaak 1:
eindcijfer
Werkprocessen:
deelcijfers
 Kerntaak 2 
B1-K2: Verzorgt on- en offline marketing- en communicatieactiviteiten
 Leerjaar 2 vóór de BPV SE – Schoolexamen: praktijkopdrachten

B1-K2-W1 Brengt marketing- en communicatievraagstukken in kaart
B1-K2-W2 Bedenkt oplossingen voor marketing- en communicatievraagstukken
B1-K2-W3 Stelt een projectplan op voor de oplossing van marketing- en communicatievraagstukken
B1-K2-W4 Voert een projectplan uit ter oplossing van marketing- en communicatievraagstukken
B1-K2-W5 Evalueert een projectplan m.b.t. marketing- en communicatievraagstukken
B1-K2-W6 Ontwikkelt en beheert voorlichtings-, promotie- en pr- materiaal
B1-K2-W7 Verzorgt de informatie op internet en intranet en onderhoudt de website
Kerntaak 2:
eindcijfer
Werkprocessen:
deelcijfers
 Profieldeel 
P1-K1: Assisteert bij het onderzoeken van de markt
P1-K2: Assisteert bij het verzorgen van de corporate informatie
Leerjaar 3
Periode 12
SE – Schoolexamen: praktijkopdrachten

P1-K1-W1 Volgt ontwikkelingen op de markt
P1-K1-W2 Analyseert de gesignaleerde ontwikkelingen en verwerkt deze tot managementinformatie
P1-K1-W3 Zet marktonderzoeken op
P1-K1-W4 Voert marktonderzoeken uit
P1-K2-W1 Redigeert aangeleverde teksten
P1-K2-W2 Geeft voorlichting over de organisatie aan derden
Profieldeel:
eindcijfer
Werkprocessen:
deelcijfers
Voor studenten met een (functie)beperking kan de tijdsduur examenonderdelen praktijkexamen worden aangepast.

 

OER COHORT:
2020-2021
COMMUNICATIE EN MARKETING
Ingangsdatum onderwijsovereenkomst:01.08.2020
Cohort:2020-2021
Naam van de opleiding:Communicatie en marketing
Nominale studieduur:3 Studiejaren
Startdatum examenplan:01.08.2020
Gepland einddatum examenplan:31.07.2023
Expiratiedatum examenplan:31.07.2025
Keuzedeelverplichting:720 SBU
Generieke onderdelen:3F Nederlands
3F Rekenen
B1/A2 Engels
Loopbaan en burgerschap
Naam van de kwalificatie (diplomanaam):MEDEWERKER MARKETING EN COMMUNICATIE
Crebonummer:25148
Mbo-niveau:Niveau 4
Soort opleiding:Middenkaderopleiding
Leerweg:BOL – Beroepsopleidende leerweg
Beroepsvereisten:Nee
Profiel van kwalificatiedossier:23067 Marketing, communicatie en evenementen
Opleidingsdomein:79090 Economie en administratie
Sector:Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid (ZDV)

 

COMMUNICATIE EN MARKETINGUPDATES, AANPASSINGEN EN AANVULLINGEN
Startjaar 2021-2022:Download het onderwijsprogramma ("de uitlijning") geldig voor cohort 2021-2022
Jaarplanning examineringen schooljaar 2021-2022
Download boekenlijst communicatie en marketing
Download verantwoording loopbaan mbo-4 cohort 2021-2022
Download verantwoording burgerschap mbo-4 cohort 2021-2022
Startjaar 2020-2021:Download aangepaste uitlijning (update onderwijsprogramma cohort 2020-2021)
Startjaar 2019-2020:Download aangepaste uitlijning (update onderwijsprogramma cohort 2019-2020)
Download regeling einduitslag BPV schooljaar 2021-2022 geldig voor Cohort 2019-2020
error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–