Selecteer een pagina

nabewerker

Kerntaken en werkprocessen
BASISDEEL KERNTAAK 1: PRODUCTIE VOORBEREIDEN EN REALISEREN
B1-K1-W1Plant zijn werk op basis van orderinformatie en/of werkinstructie
B1-K1-W2Richt de werkplek in voor de productie
B1-K1-W3Stelt de machine in en bedient deze voor en tijdens de productie
B1-K1-W4Zorgt voor onderhoud van de machine
B1-K1-W5Bewaakt de kwaliteit van het productieproces
B1-K1-W6Rondt werkzaamheden af
B1-K1-W7Administreert en archiveert productiegegevens en/of bestanden
 PROFIELDEEL KERNTAAK 1: PRODUCTIE ORGANISEREN EN OPTIMALISEREN 
 P3-K1-W1 Bespreekt en stemt de productie(planning) af met betrokkenen
 P3-K1-W2 Lost technische problemen op

Vakkennis en vaardigheden
kan afwijkingen aan het product signaleren
kan aantallen controleren
kan de eenvoudige onderdelen in de machine monteren (waar van toepassing in samenwerking met de Technische
Dienst)
kan formaat, stand en afwerkingskwaliteit beoordelen
bezit kennis van basisbegrippen
bezit kennis van de werkingsprincipes van veelvoorkomende grafische machines, printers en instrumenten
bezit kennis van de werkingsprincipes van veelvoorkomende nabewerkingsmachines en instrumenten
bezit kennis van de binnen een bedrijf geldende regels voor werken met verschillende chemische stoffen en
oplosmiddelen
bezit kennis van goederenstroom en logistiek binnen een bedrijf
kan verschillende soorten printmediaproducten maken en weet hoe ze technisch uitgevoerd kunnen worden
kan productiegegevens verzamelen en voor anderen zichtbaar maken
kan kleurcodering toepassen op basis van de orderspecificatie
kan werken met verschillende opslag/archiveringsystemen en deze inzichtelijk maken voor collegae
kan zijn vaktechnische vaardigheden toepassen op veel voorkomende soorten nabewerkingsmachines en
instrumenten
past zijn kennis toe van de binnen een bedrijf geldende Arbo, veiligheids- en milieuvoorschriften bij het uivoeren
van zijn werkzaamheden
bezit basale kennis van goederenstromen en logistiek binnen een bedrijf
heeft globaal inzicht in diverse nabewerkingstechnieken
bezit kennis van externe invloeden en hun effecten op producten
gebruikt zijn kennis in inzichten bij het hanteren van - en heeft globaal inzicht in nabewerkingsapparatuur en
-middelen
bezit kennis van externe invloeden en hun effecten op producten
bezit kennis van goederenstroom en logistiek binnen een bedrijf
gebruikt zijn kennis in inzichten bij het hanteren van - en heeft globaal inzicht in nabewerkingsapparatuur en
-middelen
kan verschillende soorten printmediaproducten maken en weet hoe ze technisch uitgevoerd kunnen worden
kan werken met maatregelen die voortvloeien uit de voor een bedrijf geldende Arbo, veiligheids- en
milieuvoorschriften

Examenplannen van de opleiding
Nederlands
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisteren2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijven [*]2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: spreken2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voeren2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x

[*] De taalvaardigheid taalverzorging wordt in combinatie met de taalvaardigheid Nederlands schrijven geëxamineerd; de cijferbepaling is daarbij gescheiden.


Rekenen
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: alle domeinen2F/2ERNa helft opleidingSchoolCijfer1x

ERNSTIGE REKENPROBLEMEN MBO–3 OPLEIDINGEN

Mbo-3 studenten met ernstige rekenproblemen hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan een aangepaste centrale examen rekenen (het zgn. “ER-examen rekenen”).

Je maakt, in plaats van het standaard examen, het aangepast 2ER-examen rekenen. Het 2ER-examen rekenen is gebaseerd op het referentieniveau 2F.

Neem je deel aan het 2ER-examen rekenen, dan krijg je hulpmiddelen ter ondersteuning aangeboden, zoals bijv.: je mag bij elke opgave een rekenmachine gebruiken, de tijdsduur is ruimer en mag je de vastgestelde rekenkaarten gebruiken.

Bij deelname aan het 2ER-examen rekenen wordt op de resultatenlijst vermeld dat je hebt deelgenomen aan het aangepaste rekenexamen.
Voor alle varianten centrale examens rekenen geldt, dat zolang de hoogte van het resultaat niet meetelt voor het behalen van het diploma er geen beperkingen zijn voor doorstroom op grond van dit resultaat.

Bespreek met je slb’er of jouw ernstige rekenproblematiek bekend is op school. Dit is te zien bij je eigen begeleidingsprofiel in het studentvolgsysteem. Een dyscalculieverklaring is niet verplicht voor deelname aan het examen 2ER-examen rekenen.

Nadat je je aanvraag bij de examencommissie voor deelname 2ER-examen zélf hebt geregeld, zijn de aangepaste voorzieningen ook van toepassing tijdens de rekenlessen van je opleiding.
Bespreek met je rekendocent of de docent ‘sac’ welke aangepaste voorzieningen in het onderwijs wenselijk voor je zijn.

Keuzedelen
Het aanbod keuzedelen kan jaarlijks wisselen om ze zo actueel mogelijk te houden. Dit betekent dat het model examenplan keuzedelen ook gewijzigd wordt. Het examen keuzedeel wordt gepland aan het eind van de lesperiode waarbinnen het keuzedeel aangeboden is. Hierover word je tijdig geïnformeerd. In ieder geval geldt dat de aanwezigheid van het examenresultaat (ongeacht of dit positief of negatief is) van elk gevolgd keuzedeel een aanvullende diplomavoorwaarde is, waarmee je kunt voldoen aan de keuzedeelverplichting van je opleiding.
Het (verwachte) aanbod keuzedelen van de opleiding
CodeStudiejaarDeelnameCross oversNaam keuzedeelSBU
K00721 - 2VerplichtOndernemend gedrag geschikt voor niveau 3 en 4240
K05382 - 3Vrije keuzeOriëntatie sign240
K08022 - 3Vrije keuzeEngels A2/B1240
K00892 - 3Vrije keuzeRekenen 3F480
K00712 - 3Vrije keuzeNederlands 3F480

Cross overs: indien “JA” is dit een cross overs keuzemoment. Je kunt kiezen van je eigen opleiding, maar ook uit de cross overs keuzedelen die andere opleidingen van de school op dat zelfde moment aanbieden.


Beroepsgericht examen
25209Examinering van de werkprocessenAfnamePlaatsResultaat
BASISDEEL KERNTAAK 1: PRODUCTIE VOORBEREIDEN EN REALISEREN4 – 6 – 8
B1-K1-W1Plant zijn werk op basis van orderinformatie en/of werkinstructieLeerjaar 3BedrijfO – V
B1-K1-W2Richt de werkplek in voor de productieLeerjaar 3BedrijfO – V
B1-K1-W3Stelt de machine in en bedient deze voor en tijdens de productieLeerjaar 3BedrijfO – V
B1-K1-W4Zorgt voor onderhoud van de machineLeerjaar 3BedrijfO – V
B1-K1-W5Bewaakt de kwaliteit van het productieprocesLeerjaar 3School/BedrijfO – V
B1-K1-W6Rondt werkzaamheden afLeerjaar 3BedrijfO – V
B1-K1-W7Administreert en archiveert productiegegevens en/of bestandenLeerjaar 3BedrijfO – V
 PROFIELDEEL KERNTAAK 1: PRODUCTIE ORGANISEREN EN OPTIMALISEREN 4 – 6 – 8
 P3-K1-W1 Bespreekt en stemt de productie(planning) af met betrokkenenLeerjaar 3BedrijfO – V
 P3-K1-W2 Lost technische problemen opLeerjaar 3SchoolO – V

Loopbaan en burgerschap
DimensiesOpdrachtenAfnamePlaatsResultaat
LoopbaanCapaciteitenreflectieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Motievenreflectie
Werkexploratie
Loopbaanaansturing
Netwerken
BurgerschapPolitiek-juridische dimensieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Economische dimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Dimensie vitaal burgerschap

Beroepspraktijkvorming
OnderdeelOpdrachtAfnamePlaatsResultaat
FunctionerenUitvoeren activiteiten voor bedrijf, beoordeling door praktijkopleiderJaar 1/2/3BPVO–V–G
PraktijkboekInleveren praktijkboekJaar 1/2/3BPVO–V–G
De eindwaardering voor de beroepspraktijkvorming telt mee voor het diplomabesluit (‘de slaag-/zakbeslissingen’) van je (bbl) opleiding.
1. De persoonlijke leerdoelen zijn van tevoren bepaald.
2. De geplande bpv-uren moeten behaald zijn én de geregistreerde bpv-uren zijn met een ‘voldoende’ beoordeeld.
3. Het praktijkboek wordt beoordeeld door stagedocent én het praktijkboek moet ten minste met een ‘voldoende’ beoordeeld zijn.
4. De beoordelingen van het functioneren tijdens je beroepspraktijkvorming worden gedaan door je praktijkopleider én de beoordelingen moeten ten minste ‘voldoende’ zijn.

Administratieve kenmerken
Startjaar 2019 – 2020
Crebonummer kwalificatie:25209
Diplomanaam van kwalificatie: NABEWERKER 
Nominale studieduur:DRIE STUDIEJAREN
 Keuzedeelverplichting:  720 SBU 
Mbo-niveau:3
Onderwijsteam:DTP/PM
Soort opleiding:VAKOPLEIDING
Leerweg: [BBL]  BEROEPSBEGELEIDENDE LEERWEG
Profiel van kwalificatiedossier:23097 PRINTMEDIA
Opleidingsdomein:79040 MEDIA EN VORMGEVING
Inschrijving:KWALIFICATIE
Ingangsdatum OER:01 AUGUSTUS 2019
Vervaldatum OER:30 SEPTEMBER 2022
Begeleide onderwijstijd [BOT]:TEN MINSTE 600 KLOKUREN
Beroepspraktijkvorming [BPV]:TEN MINSTE 1950 KLOKUREN

Startjaar 2018 – 2019
Crebonummer kwalificatie:25209
Diplomanaam van kwalificatie: NABEWERKER 
Nominale studieduur:DRIE STUDIEJAREN
 Keuzedeelverplichting:  720 SBU 
Mbo-niveau:3
Onderwijsteam:DTP/PM
Soort opleiding:VAKOPLEIDING
Leerweg:[BBL] BEROEPSBEGELEIDENDE LEERWEG
Profiel van kwalificatiedossier:23097 PRINTMEDIA
Opleidingsdomein:79040 MEDIA EN VORMGEVING
Inschrijving:KWALIFICATIE
Ingangsdatum OER:01 AUGUSTUS 2018
Vervaldatum OER:30 SEPTEMBER 2021
Begeleide onderwijstijd [BOT]:TEN MINSTE 660 KLOKUREN
Beroepspraktijkvorming [BPV]:TEN MINSTE 1950 KLOKUREN

Startjaar 2017 – 2018
Crebonummer kwalificatie:25209
Diplomanaam van kwalificatie: NABEWERKER 
Nominale studieduur:DRIE STUDIEJAREN
 Keuzedeelverplichting:  720 SBU 
Mbo-niveau:3
Onderwijsteam:DTP/PM
Soort opleiding:VAKOPLEIDING
Leerweg:[BBL] BEROEPSBEGELEIDENDE LEERWEG
Profiel van kwalificatiedossier:23097 PRINTMEDIA
Opleidingsdomein:79040 MEDIA EN VORMGEVING
Inschrijving:KWALIFICATIE
Ingangsdatum OER:01 AUGUSTUS 2017
Vervaldatum OER:30 SEPTEMBER 2020
Begeleide onderwijstijd [BOT]:TEN MINSTE 600 KLOKUREN
Beroepspraktijkvorming [BPV]:TEN MINSTE 1950 KLOKUREN

Startjaar 2016 – 2017
Onderwijsteam:DTP/PM
Mbo-niveau:Niveau 3
Aantal studiejaren (studieduur):DRIE STUDIEJAREN
Crebonummer opleiding:25209
Soort opleiding:Vakopleiding
Leerweg opleiding:Beroepsbegeleidende leerweg - BBL
Kwalificatiedossier mbo:PRINTMEDIA 23097 SBB Geldig vanaf 01-08-2015
Diplomanaam van kwalificatie: Nabewerker 
Ingangsdatum Onderwijs- & Examenregeling:1 Augustus 2016
Vervaldatum Onderwijs- & Examenregeling:30 September 2019
Aantal klokuren van de gehele opleiding:Ten minste 3x 850 klokuren
Begeleide onderwijstijd (BOT):Ten minste 600 klokuren
Beroepspraktijkvorming (BPV):Ten minste 1950 klokuren
Studielast keuzedelen:Ten minste 720 klokuren
Opleidingsdomein:79040 Media en vormgeving
Beroepsvereisten:Nee
Regeling modeldiploma mbo:Ja –

Startjaar 2015 – 2016

De opleidingskenmerken van startjaar 2015 – 2016 kun je vinden op onze intranet. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord:

Studentenintranet

Startjaar 2014 – 2015

De opleidingskenmerken van startjaar 2014 – 2015 kun je vinden op onze intranet. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord:

Studentenintranet

Startjaar 2013 – 2014

De opleidingskenmerken van startjaar 2013 – 2014 kun je vinden op onze intranet. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord:

Studentenintranet
error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–