Selecteer een pagina

mediamanagement en marketing

Nederlands
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisteren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijven [*]3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: spreken3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voeren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x

[*] De taalvaardigheid taalverzorging wordt in combinatie met de taalvaardigheid Nederlands schrijven geëxamineerd; de cijferbepaling is daarbij gescheiden.

Engels
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisterenB1Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijvenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: sprekenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voerenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x

Engels lezen en luisteren ten minste op ERK-niveau B1 en de overige Engelse taalvaardigheden ten minste op ERK-niveau A2.

Rekenen
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: alle domeinen3F/3ERNa helft opleidingSchoolCijfer1x

ERNSTIGE REKENPROBLEMEN MBO–4 OPLEIDINGEN

Mbo-4 studenten met ernstige rekenproblemen hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan een aangepaste centrale examen rekenen (het zgn. “ER-examen rekenen”).

Je maakt, in plaats van het standaard examen, het aangepast 3ER-examen rekenen. Het 3ER-examen rekenen is gebaseerd op het referentieniveau 3F.

Neem je deel aan het 3ER-examen rekenen, dan krijg je hulpmiddelen ter ondersteuning aangeboden, zoals bijv.: je mag bij elke opgave een rekenmachine gebruiken, de tijdsduur is ruimer en mag je de vastgestelde rekenkaarten gebruiken.

Bij deelname aan het 3ER-examen rekenen wordt op de resultatenlijst vermeld dat je hebt deelgenomen aan het aangepaste rekenexamen.
Voor alle varianten centrale examens rekenen geldt, dat zolang de hoogte van het resultaat niet meetelt voor het behalen van het diploma er geen beperkingen zijn voor doorstroom op grond van dit resultaat.

Bespreek met je slb’er of jouw ernstige rekenproblematiek bekend is op school. Dit is te zien bij je eigen begeleidingsprofiel in het studentvolgsysteem. Een dyscalculieverklaring is niet verplicht voor deelname aan het examen 3ER-examen rekenen.

Nadat je je aanvraag bij de examencommissie voor deelname 3ER-examen zélf hebt geregeld, zijn de aangepaste voorzieningen ook van toepassing tijdens de rekenlessen van je opleiding.
Bespreek met je rekendocent of de docent ‘sac’ welke aangepaste voorzieningen in het onderwijs wenselijk voor je zijn.
Keuzedelen
In ieder geval geldt dat de aanwezigheid van het examenresultaat (ongeacht of dit positief of negatief is) van elk gevolgd keuzedeel een aanvullende diplomavoorwaarde is, waarmee je kunt voldoen aan de keuzedeelverplichting van je opleiding.
CodeStudiejaarDeelnameCross oversNaam keuzedeel720 SBU
K00721FacultatiefOndernemend gedrag geschikt voor niveau 3 en 4240
K08811VerplichtVerdieping marketing communicatie240
K03612Vrije keuzeVerdieping mediaproductie240
K00802Vrije keuzeOriëntatie op ondernemerschap240
K01252Vrije keuzeJAVoorbereiding hbo240

Cross overs: indien “JA” is dit een cross overs keuzemoment. Je kunt kiezen van je eigen opleiding, maar ook uit de cross overs keuzedelen die andere opleidingen van de school op dat zelfde moment aanbieden.

Beroepsgericht examen
25199Examinering van de werkprocessenAfnamePlaatsResultaat
BASISDEEL KERNTAAK 1: LEVERT EEN BIJDRAGE AAN DE VERKOOP VAN MEDIAPRODUCTENKerntaak 1:
eindcijfer
Werkprocessen:
deelcijfers
B1-K1-W1Representeert het bedrijfNa de BPVSchool
B1-K1-W2Achterhaalt wensen en behoeften van (potentiële) klantenNa de BPVSchool
B1-K1-W3Formuleert een passend advies en/of passende offerte ten aanzien van mediaproductenNa de BPVSchool
BASISDEEL KERNTAAK 2: BEREIDT MEDIAPRODUCTEN VOORKerntaak 2:
eindcijfer
Werkprocessen:
deelcijfers
B1-K2-W1Maakt een plan van aanpak (projectplan)Na de BPVSchool
B1-K2-W2Plant de mediaproductieNa de BPVSchool
B1-K2-W3Regelt de benodigde diensten en materialenNa de BPVSchool
B1-K2-W4Regelt de verwerking van materialenNa de BPVSchool
BASISDEEL KERNTAAK 3: COÖRDINEERT DE MEDIAPRODUCTIEKerntaak 3:
eindcijfer
Werkprocessen:
deelcijfers
B1-K3-W1Managet beschikbare tijd, middelen en informatiestromenNa de BPVSchool
B1-K3-W2Managet oplevering mediaproductenNa de BPVSchool
 PROFIELDEEL 
 Géén extra kerntaken en werkprocessen 

De eindwaardering voor elke kerntaak wordt uitgedrukt met een cijfer uit de reeks 1 tot en met 10 met één decimaal. Elk werkproces wordt afzonderlijk beoordeeld met een cijfer uit de reeks 1 tot en met 10 met één decimaal. Een ‘onvoldoende’ is het resultaat kleiner dan 5,5. Een ‘voldoende’ is het resultaat gelijk of groter dan 5,5. Bij de berekening van het gemiddeld cijfer van alle werkprocessen behorende bij de kerntaak, wegen de werkprocessen allemaal even zwaar ten opzichte van elkaar. Er is géén mogelijkheid te compenseren tussen kerntaken en werkprocessen.

Vakkennis en vaardigheden
bezit brede en specialistische kennis van de mediaproducten
bezit brede en specialistische kennis van het mediaproductieproces
kan de klant/markt actief benaderen
kan een klantgesprek voeren
kan de kosten van de realisatie van een mediaproduct in kaart brengen
kan een offerte maken
kan actief contacten leggen met mensen buiten de organisatie
kan actueel inzicht in de mediabranche verwerven
bezit brede en specialistische kennis van de mediaproducten
bezit brede en specialistische kennis van het mediaproductieproces
bezit brede en specialistische kennis van projectmanagement
kan beschikbare middelen benutten
bezit basiskennis van copyrights, auteursrechten en licenties
bezit brede kennis van de technische specificaties om content op de juiste wijze te kunnen verwerken
kan prioriteiten aanbrengen
kan werkoverleg organiseren
kan de juiste mensen op de juiste plek zetten
kan delegeren
kan budgetteren
kan omgaan met software voor contentmanagement
bezit brede en specialistische kennis van de mediaproducten
bezit brede en specialistische kennis van het mediaproductieproces
bezit brede en specialistische kennis van projectmanagement
kan beschikbare middelen benutten
kan omgaan met software voor contentmanagement
kan duidelijk aangeven wanneer iets niet haalbaar is
kan een voor- en nacalculatie opstellen
kan de kwaliteitsnormen van het bedrijf toepassen
kan evalueren
kan omgaan met klachten
Loopbaan en burgerschap
DimensiesOpdrachtenAfnamePlaatsResultaat
LoopbaanCapaciteitenreflectieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Motievenreflectie
Werkexploratie
Loopbaanaansturing
Netwerken
BurgerschapPolitiek-juridische dimensieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Economische dimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Dimensie vitaal burgerschap
Beroepspraktijkvorming
OnderdeelOpdrachtAfnamePlaatsResultaat
FunctionerenFunctioneren tijdens de BPV (beoordeling door praktijkopleider) en voldoen aan het niveau voor de werkprocessenJaar 3BPVO–V–G
StageverslagenInleveren twee stageverslagen en een werkveldonderzoek (beoordeling door stagebegeleider/stagedocent)Jaar 3SchoolO–V–G
UrenverantwoordingenInleveren BPV-urenbriefjes (beoordeling door praktijkopleider)Jaar 3BPVO–V
De eindwaardering voor de beroepspraktijkvorming telt mee voor het diplomabesluit (‘de slaag-/zakbeslissingen’) van je opleiding.
1. De persoonlijke leerdoelen zijn van tevoren bepaald.
2. De geplande bpv-uren moeten behaald zijn én de geregistreerde bpv-uren zijn met een ‘voldoende’ beoordeeld.
3. De stageverslagen worden beoordeeld door stagedocent én de verslagen moeten ten minste met een ‘voldoende’ beoordeeld zijn.
4. De beoordelingen van het functioneren tijdens je bpv/stage worden gedaan door praktijkopleider en stagedocent én de beoordelingen moeten ten minste ‘voldoende’ zijn.

Administratieve kenmerken
Crebonummer kwalificatie:25199
Diplomanaam van kwalificatie: MEDIAMANAGER 
Nominale studieduur:DRIE STUDIEJAREN
 Keuzedeelverplichting:  720 SBU 
Mbo-niveau:4
Onderwijsteam:MM/COM
Soort opleiding:MIDDENKADEROPLEIDING
Leerweg:[BOL] BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG
Profiel van kwalificatiedossier:23093 MEDIAMANAGEMENT
Opleidingsdomein:79040 MEDIA EN VORMGEVING
Inschrijving:KWALIFICATIE
Ingangsdatum OER:01 AUGUSTUS 2019
Vervaldatum OER:30 SEPTEMBER 2022
Begeleide onderwijstijd [BOT]:TEN MINSTE 1715 KLOKUREN
Beroepspraktijkvorming [BPV]:TEN MINSTE 1285 KLOKUREN
error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–