Selecteer een pagina

communicatie en marketing

Kerntaken en werkprocessen
BASISDEEL KERNTAAK 1: ASSISTEERT BIJ HET OPSTELLEN VAN OPERATIONELE PLANNEN TER UITWERKING VAN HET MARKETING- EN COMMUNICATIEBELEID
B1-K1-W1Zoekt informatie op voor een operationeel plan en analyseert deze
B1-K1-W2Doet voorstellen voor een operationeel plan
B1-K1-W3Werkt een operationeel plan uit
B1-K1-W4Becommentarieert en actualiseert operationele plannen
BASISDEEL KERNTAAK 2: VERZORGT ON- EN OFFLINE MARKETING- EN COMMUNICATIEACTIVITEITEN
B1-K2-W1Brengt marketing- en communicatievraagstukken in kaart
B1-K2-W2Bedenkt oplossingen voor marketing- en communicatievraagstukken
B1-K2-W3Stelt een projectplan op voor de oplossing van marketing- en communicatievraagstukken
B1-K2-W4Voert een projectplan uit ter oplossing van marketing- en communicatievraagstukken
B1-K2-W5Evalueert een projectplan m.b.t. marketing- en communicatievraagstukken
B1-K2-W6Ontwikkelt en beheert voorlichtings-, promotie- en pr-materiaal
B1-K2-W7Verzorgt de informatie op internet en intranet en onderhoudt de website
 PROFIELDEEL KERNTAAK 1: ASSISTEERT BIJ HET ONDERZOEKEN VAN DE MARKT 
 P2-K1-W1 Volgt ontwikkelingen op de markt
 P2-K1-W2 Analyseert de gesignaleerde ontwikkelingen en verwerkt deze tot managementinformatie
 P2-K1-W3 Zet marktonderzoeken op
 P2-K1-W4 Voert marktonderzoeken uit
 PROFIELDEEL KERNTAAK 2: ASSISTEERT BIJ HET VERZORGEN VAN DE CORPORATE INFORMATIE 
 P2-K2-W1 Redigeert aangeleverde teksten
 P2-K2-W2 Geeft voorlichting over de organisatie aan derden

Vakkennis en vaardigheden
bezit specialistische kennis van on- en offline marketingbegrippen en -instrumenten
bezit specialistische kennis over de onderdelen van een operationeel marketingplan
bezit specialistische kennis van het marketing (plannings)proces
bezit specialistische kennis van marketingmodellen en –theorieën
bezit specialistische kennis van belangrijke begrippen m.b.t. marketingbeleid
bezit specialistische kennis van strategische opties voor marketingbeleid
bezit specialistische kennis van relevante wettelijke bepalingen en gedragscodes m.b.t. marketingactiviteiten
bezit specialistische kennis van on- en offline communicatiebegrippen en -instrumenten
bezit specialistische kennis van onderdelen van een operationeel communicatieplan
bezit specialistische kennis van het communicatieproces
bezit specialistische kennis van communicatiemodellen en –theorieën
bezit specialistische kennis van belangrijke begrippen m.b.t. communicatiebeleid
bezit specialistische kennis van strategische opties voor het communicatiebeleid
bezit specialistische kennis van communicatiedomeinen en de toepassingsgebieden
bezit specialistische kennis van relevante wettelijke bepalingen en gedragscodes m.b.t. communicatieactiviteiten
bezit specialistische kennis van de verschillende (economische) markten en marketingomgevingen
bezit specialistische kennis van concurrentieniveaus en –gedrag
bezit specialistische kennis van markt- en vraagbegrippen
bezit specialistische kennis van distributiestructuren
bezit specialistische kennis van relevante ondernemingssvormen
kan relevante commerciële calculaties uitvoeren
kan financiële analyses uitvoeren
kan begroten en budgetteren
kan Engelse teksten lezen
kan eenvoudige teksten lezen in de 2e mvt
kan omgaan met gangbare computersystemen en (software)pakketten ten behoeve van tekstverwerking,
informatieverzameling, e-mail, agendabeheer, documentmanagement, gegevensverwerking, presentaties en
mobiel dataverkeer
kan regels met betrekking tot beveiliging van gegevens en systemen toepassen
bezit specialistische kennis van on- en offline marketingbegrippen en -instrumenten
bezit specialistische kennis over de onderdelen van een operationeel marketingplan
bezit specialistische kennis van het marketing (plannings)proces
bezit specialistische kennis van marketingmodellen en –theorieën
bezit specialistische kennis van belangrijke begrippen m.b.t. marketingbeleid
bezit specialistische kennis van strategische opties voor marketingbeleid
bezit specialistische kennis van relevante wettelijke bepalingen en gedragscodes m.b.t. marketingactiviteiten
bezit specialistische kennis van on- en offline communicatiebegrippen en -instrumenten
bezit specialistische kennis van onderdelen van een operationeel communicatieplan
bezit specialistische kennis van het communicatieproces
bezit specialistische kennis van communicatiemodellen en –theorieën
bezit specialistische kennis van belangrijke begrippen m.b.t. communicatiebeleid
bezit specialistische kennis van strategische opties voor het communicatiebeleid
bezit specialistische kennis van communicatiedomeinen en de toepassingsgebieden
kan (creatieve) concepten ontwikkelen ten behoeve van on- en offline media producties voor marketing- en
communicatiedoeleinden
kan informatie zoeken en lezen in Engelstalige bronnen en conform de in de beroepspraktijk geldende conventies
in het Engels (telefoon)gesprekken voeren, presentaties geven en eenvoudige berichten opstellen
kan informatie zoeken en lezen in bronnen in een 2e mvt, kan eenvoudige (telefoon)gesprekken in een 2e mvt
voeren en eenvoudige berichten opstellen
kan omgaan met gangbare computersystemen en (software)pakketten ten behoeve van tekstverwerking,
informatieverzameling, e-mail, agendabeheer, documentmanagement, gegevensverwerking, presentaties en
mobiel dataverkeer
kan regels met betrekking tot beveiliging van gegevens en systemen toepassen
kan basistechnieken van een CMS-systeem toepassen t.b.v. onderhoud websites
kan eenvoudige websites inrichten conform afspraken en van toepassing zijnde wet- en regelgeving
kan eenvoudige analyses uitvoeren t.a.v. het webgebruik
kan de technieken t.b.v. weboptimalisatie, webbeveiliging en webstatistiek toepassen
kan relevante commerciële calculaties uitvoeren
kan financiële analyses uitvoeren
kan begroten en budgetteren
bezit specialistische kennis van de fasen van het marktonderzoeksproces
bezit specialistische kennis van de soorten marktonderzoek en de functie
bezit specialistische kennis van uitvoerbaarheidsaspecten van marktonderzoek
bezit specialistische kennis van toepassingsmogelijkheden van (standaard) onderzoeksinstrumentarium
bezit specialistische kennis van relevante nieuws- en informatiebronnen ten behoeve van marktonderzoek
bezit specialistische kennis van statistische gegevensverwerking en -rapportage
kan data statistisch verwerken
kan kwantitatieve en kwalitatieve data analyseren
kan een aan derden uitgezet onderzoek begeleiden
kan rapporteren over verricht onderzoek
kan omgaan met gangbare computersystemen en (software)pakketten ten behoeve van tekstverwerking,
informatieverzameling, e-mail, agendabeheer, documentmanagement, gegevensverwerking, presentaties en
mobiel dataverkeer
kan regels met betrekking tot beveiliging van gegevens en systemen toepassen
kan Engelse teksten lezen
kan eenvoudige teksten lezen in de 2e mvt
kan basistechnieken grafische vormgeving toepassen
kan redactietechnieken toepassen en teksten redigeren
kan veelvoorkomende tik- en taalfouten corrigeren
kan huisstijlen toepassen
kan informatie zoeken en lezen in Engelstalige bronnen en conform de in de beroepspraktijk geldende conventies
in het Engels (telefoon)gesprekken voeren, presentaties geven en eenvoudige berichten opstellen
kan informatie zoeken en lezen in bronnen in een 2e mvt, kan eenvoudige (telefoon)gesprekken in een 2e mvt
voeren en eenvoudige berichten opstellen
kan cijfermatige gegevens narekenen en corrigeren en diagrammen maken
kan omgaan met gangbare computersystemen en (software)pakketten ten behoeve van tekstverwerking, informatieverzameling, e-mail, agendabeheer, documentmanagement, gegevensverwerking, presentaties en
mobiel dataverkeer
kan regels met betrekking tot beveiliging van gegevens en systemen toepassen

Examenplannen van de opleiding
Nederlands
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisteren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijven [*]3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: spreken3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voeren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x

[*] De taalvaardigheid taalverzorging wordt in combinatie met de taalvaardigheid Nederlands schrijven geëxamineerd; de cijferbepaling is daarbij gescheiden.


Rekenen
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: alle domeinen3F/3ERNa helft opleidingSchoolCijfer1x

ERNSTIGE REKENPROBLEMEN MBO–4 OPLEIDINGEN

Mbo-4 studenten met ernstige rekenproblemen hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan een aangepaste centrale examen rekenen (het zgn. “ER-examen rekenen”).

Je maakt, in plaats van het standaard examen, het aangepast 3ER-examen rekenen. Het 3ER-examen rekenen is gebaseerd op het referentieniveau 3F.

Neem je deel aan het 3ER-examen rekenen, dan krijg je hulpmiddelen ter ondersteuning aangeboden, zoals bijv.: je mag bij elke opgave een rekenmachine gebruiken, de tijdsduur is ruimer en mag je de vastgestelde rekenkaarten gebruiken.

Bij deelname aan het 3ER-examen rekenen wordt op de resultatenlijst vermeld dat je hebt deelgenomen aan het aangepaste rekenexamen.
Voor alle varianten centrale examens rekenen geldt, dat zolang de hoogte van het resultaat niet meetelt voor het behalen van het diploma er geen beperkingen zijn voor doorstroom op grond van dit resultaat.

Bespreek met je slb’er of jouw ernstige rekenproblematiek bekend is op school. Dit is te zien bij je eigen begeleidingsprofiel in het studentvolgsysteem. Een dyscalculieverklaring is niet verplicht voor deelname aan het examen 3ER-examen rekenen.

Nadat je je aanvraag bij de examencommissie voor deelname 3ER-examen zélf hebt geregeld, zijn de aangepaste voorzieningen ook van toepassing tijdens de rekenlessen van je opleiding.
Bespreek met je rekendocent of de docent ‘sac’ welke aangepaste voorzieningen in het onderwijs wenselijk voor je zijn.

Engels
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisterenB1Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijvenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: sprekenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voerenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x

Engels lezen en luisteren ten minste op ERK-niveau B1 en de overige Engelse taalvaardigheden ten minste op ERK-niveau A2.


Keuzedelen
Het aanbod keuzedelen kan jaarlijks wisselen om ze zo actueel mogelijk te houden. Dit betekent dat het model examenplan keuzedelen ook gewijzigd wordt. Het examen keuzedeel wordt gepland aan het eind van de lesperiode waarbinnen het keuzedeel aangeboden is. Hierover word je tijdig geïnformeerd. In ieder geval geldt dat de aanwezigheid van het examenresultaat (ongeacht of dit positief of negatief is) van elk gevolgd keuzedeel een aanvullende diplomavoorwaarde is, waarmee je kunt voldoen aan de keuzedeelverplichting van je opleiding.
Het (verwachte) aanbod keuzedelen van de opleiding
CodeStudiejaarDeelnameCross oversNaam keuzedeel720 SBU
K00721VerplichtOndernemend gedrag geschikt voor niveau 3 en 4240
K05051VerplichtVerdieping software240
K03612Vrije keuzeVerdieping mediaproductie240
K01252Vrije keuzeJAVoorbereiding hbo240

Cross overs: indien “JA” is dit een cross overs keuzemoment. Je kunt kiezen van je eigen opleiding, maar ook uit de cross overs keuzedelen die andere opleidingen van de school op dat zelfde moment aanbieden.


Beroepsgericht examen
25148Examinering van de werkprocessenAfnamePlaatsResultaat
BASISDEEL KERNTAAK 1: ASSISTEERT BIJ HET OPSTELLEN VAN OPERATIONELE PLANNEN TER UITWERKING VAN HET MARKETING- EN COMMUNICATIEBELEIDKerntaak 1:
eindcijfer
Werkprocessen:
deelcijfers
B1-K1-W1Zoekt informatie op voor een operationeel plan en analyseert dezeNa BPVSchool
B1-K1-W2Doet voorstellen voor een operationeel planNa BPVSchool
B1-K1-W3Werkt een operationeel plan uitNa BPVSchool
B1-K1-W4Becommentarieert en actualiseert operationele plannenNa BPVSchool
BASISDEEL KERNTAAK 2: VERZORGT ON- EN OFFLINE MARKETING- EN COMMUNICATIEACTIVITEITENKerntaak 2:
eindcijfer
Werkprocessen:
deelcijfers
B1-K2-W1Brengt marketing- en communicatievraagstukken in kaartNa BPVSchool
B1-K2-W2Bedenkt oplossingen voor marketing- en communicatievraagstukkenNa BPVSchool
B1-K2-W3Stelt een projectplan op voor de oplossing van marketing- en communicatievraagstukkenNa BPVSchool
B1-K2-W4Voert een projectplan uit ter oplossing van marketing- en communicatievraagstukkenNa BPVSchool
B1-K2-W5Evalueert een projectplan m.b.t. marketing- en communicatievraagstukkenNa BPVSchool
B1-K2-W6Ontwikkelt en beheert voorlichtings-, promotie- en pr-materiaalNa BPVSchool
B1-K2-W7Verzorgt de informatie op internet en intranet en onderhoudt de websiteNa BPVSchool
 PROFIELDEEL KERNTAAK 1: ASSISTEERT BIJ HET ONDERZOEKEN VAN DE MARKT Profieldeel 1:
eindcijfer
Werkprocessen:
deelcijfers
 P2-K1-W1 Volgt ontwikkelingen op de marktNa BPVSchool
 P2-K1-W2 Analyseert de gesignaleerde ontwikkelingen en verwerkt deze tot managementinformatieNa BPVSchool
 P2-K1-W3 Zet marktonderzoeken opNa BPVSchool
 P2-K1-W4 Voert marktonderzoeken uitNa BPVSchool
 PROFIELDEEL KERNTAAK 2: ASSISTEERT BIJ HET VERZORGEN VAN DE CORPORATE INFORMATIE Profieldeel 2:
eindcijfer
Werkprocessen:
deelcijfers
 P2-K2-W1 Redigeert aangeleverde tekstenNa BPVSchool
 P2-K2-W2 Geeft voorlichting over de organisatie aan derdenNa BPVSchool

Loopbaan en burgerschap
DimensiesOpdrachtenAfnamePlaatsResultaat
LoopbaanCapaciteitenreflectieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Motievenreflectie
Werkexploratie
Loopbaanaansturing
Netwerken
BurgerschapPolitiek-juridische dimensieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Economische dimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Dimensie vitaal burgerschap

Beroepspraktijkvorming
OnderdeelOpdrachtAfnamePlaatsResultaat
FunctionerenFunctioneren tijdens de BPV (beoordeling door praktijkopleider) en voldoen aan het niveau voor de werkprocessenJaar 2 + 3BPVO–V–G
StageverslagenInleveren twee stageverslagen en een werkveldonderzoek (beoordeling door stagebegeleider/stagedocent)Jaar 2 + 3SchoolO–V–G
UrenverantwoordingenInleveren BPV-urenbriefjes (beoordeling door praktijkopleider)Jaar 2 + 3BPVO–V
De eindwaardering voor de beroepspraktijkvorming telt mee voor het diplomabesluit (‘de slaag-/zakbeslissingen’) van je opleiding.
1. De persoonlijke leerdoelen zijn van tevoren bepaald.
2. De geplande bpv-uren moeten behaald zijn én de geregistreerde bpv-uren zijn met een ‘voldoende’ beoordeeld.
3. De stageverslagen worden beoordeeld door stagedocent én de verslagen moeten ten minste met een ‘voldoende’ beoordeeld zijn.
4. De beoordelingen van het functioneren tijdens je bpv/stage worden gedaan door praktijkopleider en stagedocent én de beoordelingen moeten ten minste ‘voldoende’ zijn.

Administratieve kenmerken
Startjaar 2018 – 2019
Crebonummer kwalificatie:25148
Diplomanaam van kwalificatie: MEDEWERKER MARKETING EN COMMUNICATIE 
Nominale studieduur:DRIE STUDIEJAREN
 Keuzedeelverplichting:  720 SBU 
Mbo-niveau:4
Onderwijsteam:MM/CM
Soort opleiding:MIDDENKADEROPLEIDING
Leerweg:[BOL] BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG
Profiel van kwalificatiedossier:23067 MARKETING, COMMUNICATIE EN EVENEMENTEN
Opleidingsdomein:79090 ECONOMIE EN ADMINISTRATIE
Inschrijving:KWALIFICATIE
Ingangsdatum OER:01 AUGUSTUS 2018
Vervaldatum OER:30 SEPTEMBER 2021
Begeleide onderwijstijd [BOT]:TEN MINSTE 2085 KLOKUREN
Beroepspraktijkvorming [BPV]:TEN MINSTE 1285 KLOKUREN

Startjaar 2017 – 2018
Crebonummer kwalificatie:25148
Diplomanaam van kwalificatie: MEDEWERKER MARKETING EN COMMUNICATIE 
Nominale studieduur:DRIE STUDIEJAREN
 Keuzedeelverplichting:  720 SBU 
Mbo-niveau:4
Onderwijsteam:MM/CM
Soort opleiding:MIDDENKADEROPLEIDING
Leerweg:[BOL] BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG
Profiel van kwalificatiedossier:23067 MARKETING, COMMUNICATIE EN EVENEMENTEN
Opleidingsdomein:79090 ECONOMIE EN ADMINISTRATIE
Inschrijving:KWALIFICATIE
Ingangsdatum OER:01 AUGUSTUS 2017
Vervaldatum OER:30 SEPTEMBER 2020
Begeleide onderwijstijd [BOT]:TEN MINSTE 1800 KLOKUREN
Beroepspraktijkvorming [BPV]:TEN MINSTE 1430 KLOKUREN
error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–