Selecteer een pagina

boekenpakket cohort 2022–2023

  1. OER/Studiegids
  2. |
  3. boekenpakket cohort 2022–2023


ARTIKEL 1ALGEMENE VOORWAARDEN BRUIKLEEN BOEKENPAKKET
1.1 – Het Grafisch Lyceum Utrecht (hierna te noemen: “de school”) verstrekt aan de student die start met een opleiding het boekenpakket behorende bij de opleiding in bruikleen. Onder boekenpakket worden zowel studieboeken als licenties voor digitale lesmethodes verstaan. Voor iedere opleiding is er een overzicht van het boekenpakket dat in bruikleen wordt gegeven te vinden via de website van de school.
1.2 – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het door de school verstrekte boekenpakket ten aanzien waarvan de student door ondertekening van het opleidingsblad van de onderwijsovereenkomst heeft verklaard kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden bruikleen boekenpakket en met deze algemene voorwaarden heeft ingestemd.
1.3 – Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over student wordt hiermee bij een minderjarige student ook bedoeld de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s).
1.4 – De student gaat de overeenkomst aan voor de duur van de gehele opleiding zoals vermeld op het opleidingsblad van de onderwijsovereenkomst en wordt geïnformeerd over het moment van inleveren of teruggeven van het boekenpakket. Dit moment kan per opleiding verschillen.
1.5 – De geleverde leermiddelen kunnen nieuw of tweedehands zijn. Voor tweedehands leermiddelen gelden de volgende kwaliteitseisen:
bij normaal gebruik minimaal nog 1 jaar te gebruiken;

er ontbreken geen pagina´s of bijlage(n);

geen vochtschade, geen wezenlijke schade aan kaft of rug;

alle tekst is leesbaar en alle afbeeldingen zijn zichtbaar;

maximaal 5% van de bladzijden mogen voor 2% beschreven zijn;

vrij van discriminerende, godslasterende, religieuze en/of seksistische teksten of afbeeldingen of scheldwoorden;

bevatten geen persoonlijke papieren en zijn niet voorzien van kaftpapier.
1.6 – De procedures voor bestellen en leveren van het boekenpakket worden uitbesteed. Deze procedure treedt automatisch in werking zodra de onderwijsovereenkomst is ondertekend en is ingeleverd. De student ontvangt informatie over de procedures. De school zorgt na afloop voor het inzamelen van het boekenpakket. De student zal hierna op eerste verzoek medewerking verlenen.
1.7 – Aan de student worden geen administratie- of verzendkosten doorberekend voor het bestellen, leveren en innemen. De middelen worden franco aan huis geleverd en kunnen kosteloos worden geretourneerd.
1.8 – De derde partij (hierna: de leverancier) is contractueel gebonden aan het zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens van de student en zal deze gegevens na het beëindigen van de overeenkomst inleveren bij de school. Met het ondertekenen van de onderwijsovereenkomst geeft de student toestemming om zijn gegevens te verwerken en uit te wisselen met de leverancier. De verwerking van deze (persoons)gegevens geschiedt met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (afgekort: AVG) en daarmee samenhangende regelgeving.
1.9 – De student heeft het recht eenmalig het boekenpakket voor de gehele studieduur zoals vermeld op het opleidingsblad van de onderwijsovereenkomst (en voor rekening van de school) te bestellen.
1.10 – De student kan aangaande het gebruik van de digitale licenties en vragen over de bestelling terecht bij de klantenservice van de leverancier

ARTIKEL 2VERLIES OF SCHADE
2.1 – Op het overzicht boekenpakket zijn prijzen opgenomen. Deze prijzen gelden bij verlies of schade.
2.2 – Wanneer er verlies of schade is geconstateerd door de school of de leverancier, worden de kosten in rekening gebracht bij de student. Hieronder vallen ook het niet op tijd inleveren van de middelen en bepalingen in artikel 4.
2.3 – De in rekening gebracht herstel- en/of vervangingskosten betaalt de student aan binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.
 

ARTIKEL 3VERANTWOORDELIJKHEID STUDENT
3.1 – De student zorgt voor de het boekenpakket als een goed huisvader.
3.2 – De student controleert na ontvangst van de het boekenpakket en retourneert deze binnen 15 dagen als een besteld boek en/of licentie voor digitale lesmethode niet juist is of ernstige gebreken vertoont. In dat geval zijn de te retourneren boeken en/of licenties voor digitale lesmethodes onbeschadigd, is een eventuele verzegeling van audio- of video-opnamen of computerprogrammatuur niet verbroken en is de code voor een digitale lesmethode ongebruikt
3.3 – De student wordt geïnformeerd over het moment van inleveren van het boekenpakket. De werkboeken mag de student behouden.
3.4 – De student kan geen aanspraak maken op vervanging als sprake is van een beschadiging door opzet, nalatigheid, onoordeelkundig gebruik, nalatig onderhoud, normale slijtage, of als de voorschriften in de gebruiksaanwijzing, mits aanwezig, niet zijn opgevolgd.
Voor digitaal lesmateriaal en digitale leermiddelen geldt aanvullend het volgende:

– de eventueel door de school verstrekte gebruikersnaam en/of het wachtwoord blijven eigendom van de school dan wel van zijn leveranciers. Verstrekte wachtwoorden, gebruikersnamen of soortgelijke toegangs- en gebruikerscodes zijn strikt persoonlijk en het is niet toegestaan de verstrekte wachtwoorden, gebruikersnamen of soortgelijke toegangs- en gebruikerscodes aan derden door te geven of deze door derden te laten gebruiken.

– de licentienemer, de student, draagt zorg voor een zorgvuldig gebruik van de digitale lesmethodes overeenkomstig het doel waarvoor het ter beschikking is gesteld.

– overtreding van deze voorwaarden houdt in dat er inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbenden. De student is gehouden in dat geval de volledige schade die de school hierdoor lijdt te vergoeden. De student vrijwaart de school voor claims van derden, indien van de licentie op een andere dan de afgesproken wijze, gebruik wordt gemaakt.
3.5 – De student is volledig aansprakelijk voor eventuele schade aan of verlies van de ontvangen middelen uit het boeken-pakket. De school zal de schade of verlies aan de student via een factuur in rekening brengen. De school kan een derde partij aanstellen voor de inning van het schadebedrag.
 

ARTIKEL 4EIGENDOM
4.1 – De school blijft volledig eigenaar van de verstrekte boeken en/of licenties voor digitale lesmethodes.
4.2 – De verantwoordelijkheid van de bestelde boeken en/of licenties voor digitale lesmethodes gaat over op de gebruiker (de student) op het moment van aflevering.
4.3 – De student, die tijdelijk gebruiker is, mag de bestelde boeken en/of licenties voor digitale lesmethodes niet verkopen, verhuren, uitlenen of anderszins vervreemden.
4.4 – Van een digitale lesmethode ontvangt de student een niet-overdraagbare licentie voor het gebruik daarvan voor een vastgestelde licentieduur. Informatie over de duur van de licentie ontvangt de student op het moment van de aflevering.
4.5 – Als de student een verplichting uit Artikel 4 overtreedt, is hij verplicht het desbetreffende leermiddel op eerste verzoek te retourneren aan de school, onverminderd de verplichting om eventuele schade aan de school te vergoeden.
 

ARTIKEL 5VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID SCHOOL
5.1 – De school staat ervoor in dat de bestelde boeken en/of licenties voor digitale lesmethodes voldoen aan de specificaties in het overzicht boekenpakket.
5.2 – De school is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of niet behaalde examens.
 

Groep: 1GVgrafische vormgeving
ISBN/EANOmschrijvingUitgeverij
8717927138854NU Nederlands 3e editie 2F/3F online 2-jaarslicentie. Alleen digitale versieNoordhoff
8717927137666NU Rekenen 3e editie online 2-jaarslicentie. Alleen digitale versieNoordhoff
9789089989246Boek Grafisch Ontwerpen laatste versieLibrero
Groep: 2GVgrafische vormgeving
ISBN/EANOmschrijvingUitgeverij
9789463206266De maatschappij dat ben jij niveau 3-4, Learnbeat 1-jaarslicentie. Alleen digitale versieCodenamefuture
Groep: 1GAgame artist
ISBN/EANOmschrijvingUitgeverij
8717927138854NU Nederlands 3e editie 2F/3F online 2-jaarslicentie. Alleen digitale versieNoordhoff
8717927137666NU Rekenen 3e editie online 2-jaarslicentie. Alleen digitale versieNoordhoff
Groep: 1GDgame developer/- programmer
ISBN/EANOmschrijvingUitgeverij
8717927138854NU Nederlands 3e editie 2F/3F online 2-jaarslicentie. Alleen digitale versieNoordhoff
8717927137666NU Rekenen 3e editie online 2-jaarslicentie. Alleen digitale versieNoordhoff
Groep: 1RTGreal time graphics
ISBN/EANOmschrijvingUitgeverij
8717927138854NU Nederlands 3e editie 2F/3F online 2-jaarslicentie. Alleen digitale versieNoordhoff
8717927137666NU Rekenen 3e  editie online 2-jaarslicentie. Alleen digitale versieNoordhoff
Groep: 1COMcommunicatie en marketing
ISBN/EANOmschrijvingUitgeverij
8717927138854NU Nederlands 3e editie 2F/3F online 2-jaarslicentie. Alleen digitale versieNoordhoff
8717927137666NU Rekenen 3e editie online 2-jaarslicentie. Alleen digitale versieNoordhoff
9789006315141InBusiness Corporate communicatie boek + licentieThiemeMeulenhoff bv
9789006521887InBusiness Financieel Elementair Kennis bedrijfsadministratie 1ThiemeMeulenhoff bv
9789006521948InBusiness Financieel Elementair Kennis bedrijfseconomie 1ThiemeMeulenhoff bv
9789006315127InBusiness Commercieel Marktonderzoek, Leerwerkboek + online basisThiemeMeulenhoff bv
9789006314953InBusiness Commercieel Marketing en communicatie, Leerwerkboek + online basisThiemeMeulenhoff bv
9789463206266De maatschappij dat ben jij niveau 3-4. Digitale versieCodenamefuture
Groep: 2COMcommunicatie en marketing
ISBN/EANOmschrijvingUitgeverij
9789083005126MBO Spaans online A2Redbrickmedia
Groep: 1MMmediamanagement en marketing
ISBN/EANOmschrijvingUitgeverij
8717927138854NU Nederlands 3e editie 2F/3F online 2-jaarslicentie. Alleen digitale versieNoordhoff
8717927137666NU Rekenen 3e editie online 2-jaarslicentie. Alleen digitale versieNoordhoff
9789006315141InBusiness Corporate communicatie boek + licentieThiemeMeulenhoff bv
9789006315127InBusiness Commercieel Marktonderzoek, Leerwerkboek + online basisThiemeMeulenhoff bv
9789006314953InBusiness Commercieel Marketing en communicatie, Leerwerkboek + online basisThiemeMeulenhoff bv
9789463206266De maatschappij dat ben jij niveau 3-4. Digitale versieCodenamefuture
Groep: 1MM mediamangement en marketing (instroom jan. 2023)
ISBN/EANOmschrijvingUitgeverij
8717927138854NU Nederlands 3e editie 2F/3F online 2-jaarslicentie. Alleen digitale versieNoordhoff
8717927137666NU Rekenen 3e editie online 2-jaarslicentie. Alleen digitale versieNoordhoff
9789006315141InBusiness Corporate communicatie boek + licentieThiemeMeulenhoff bv
9789006315127InBusiness Commercieel Marktonderzoek, Leerwerkboek + online basisThiemeMeulenhoff bv
9789006314953InBusiness Commercieel Marketing en communicatie, Leerwerkboek + online basisThiemeMeulenhoff bv
9789463206266De maatschappij dat ben jij niveau 3-4, Learnbeat 1-jaarslicentie. Alleen digitale versieCodenamefuture
Groep: 1DTPcreatief dtp'er
ISBN/EANOmschrijvingUitgeverij
9789402062588Taalblokken 3 combipakket NE 2F leerwerkboek + 2-jaarslicentieMalmberg
9789001301323NU Rekenen 3e ed leerwerkboek niveau 3 + 2-jaarslicentieNoordhoff
9789463206266De maatschappij dat ben jij, niveau 3-4. Digitale versieCodenamefuture
Groep: 1BBLbasismedewerker brintmedia (bbl)
ISBN/EANOmschrijvingUitgeverij
9789001878726NU Nederlands 2e 2F leerwerkboek + online 2- jaarlicentieNoordhoff
9789001299972NU Rekenen 3e ed leerwerkboek niveau 2 + 2-jaarslicentieNoordhoff
8717927085769NU Burgerschap mbo 2e ed online jaarlicentie. Alleen digitale versieNoordhoff
Groep: 1MCPmedewerker creatieve productie
ISBN/EANOmschrijvingUitgeverij
9789001878726NU Nederlands 2e 2F leerwerkboek + online 2-jaarslicentie studentNoordhoff
9789001299972NU Rekenen 3e ed leerwerkboek niveau 2 + 2-jaarslicentieNoordhoff
8717927085769NU Burgerschap mbo 2e ed online jaarlicentie. Alleen digitale versieNoordhoff
Groep: 1CMcrossmedia
Alles digitaal met optie om achteraf boeken te bestellen als dit nodig is voor studenten
ISBN/EANOmschrijvingUitgeverij
8717927138854NU Nederlands 3e editie 2F/3F online 2-jaarslicentie. Alleen digitale versieNoordhoff
8717927137666NU Rekenen 3e editie 2F/3F online 2-jaarslicentie. Alleen digitale versieNoordhoff
9789463206266De maatschappij dat ben jij -op Learnbeat- licentie  Alleen digitale versieCodenamefuture
8717927085776NU Engels mbo 2e ed online 2-jaarslicentie. Alleen digitale versieNoordhoff
Groep: 1MVDmediavormgever doorstroom (DTP/CM)
Alles digitaal met optie om achteraf boeken te bestellen als dit nodig is voor studenten
ISBN/EANOmschrijvingUitgeverij
8717927138854NU Nederlands 3e editie 2F/3F online 2-jaarslicentie. Alleen digitale versieNoordhoff
8717927137666NU Rekenen 3e editie 2F/3F online 2-jaarslicentie. Alleen digitale versieNoordhoff
8717927085776NU Engels mbo 2e ed online 2-jaarslicentie. Alleen digitale versieNoordhoff
Groep: 1AAVanimatie/audiovisuele vormgeving
ISBN/EANOmschrijvingUitgeverij
8717927138854NU Nederlands 3e editie 2F/3F online 2-jaarslicentie. Alleen digitale versieNoordhoff
8717927137666NU Rekenen 3e editie 2F/3F online 2-jaarslicentie. Alleen digitale versieNoordhoff
9789491416019Films makenDe Vrije Uitgevers
9789463206266De maatschappij dat ben jij niveau 3-4. Digitale versieCodenamefuture
Engels Meestergijs.nlMeestergijs
2 x spiegelreflexcamera app, keuze wordt aan het begin van het schooljaar bekend
Groep: 1WDSwebdesign
ISBN/EANOmschrijvingUitgeverij
8717927138854NU Nederlands 3e editie 2F/3F online 2-jaarslicentie. Alleen digitale versieNoordhoff
8717927137666NU Rekenen 3e editie 2F/3F online 2-jaarslicentie. Alleen digitale versieNoordhoff
9789463206266De maatschappij dat ben jij -op Learnbeat- licentie student Alleen digitale versieCodenamefuture
9781292114316Speakout Intermediate 2nd edition, MyEnglishLab, digitale toegang (na 0-meting)Pearson Benelux
9781192114491Speakout Upper Intermediate 2nd edition, MyEnglishLab, digitale toegang (na 0-metingPearson Benelux
9781292115962Pre-intermediate Students' book with DVD & MyEnglishLab (na 0-meting)Pearson Benelux
Groep: 1WDVwebdeveloper
ISBN/EANOmschrijvingUitgeverij
8717927138854NU Nederlands 3e editie 2F/3F online 2-jaarslicentie. Alleen digitale versieNoordhoff
8717927137666NU Rekenen 3e editie 2F/3F online 2-jaarslicentie. Alleen digitale versieNoordhoff
9789463206266De maatschappij dat ben jij -op Learnbeat- licentie student Alleen digitale versieCodenamefuture
9781292114316Speakout Intermediate 2nd edition, MyEnglishLab, digitale toegang (na 0-meting)Pearson Benelux
9781192114491Speakout Upper Intermediate 2nd edition, MyEnglishLab, digitale toegang (na 0-metingPearson Benelux
9781292115962Pre-intermediate Students' book with DVD & MyEnglishLab (na 0-meting)Pearson Benelux
error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–