Selecteer een pagina

aangepaste centrale examens

  1. OER/Studiegids
  2. |
  3. aangepaste centrale examens

BIJLAGE 3 – VAN HET ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT
AANGEPASTE CENTRALE EXAMENS


CvTE – 1DYSLEXIE OF TAALONTWIKKELINGSSTOORNIS
1. – Een deskundigenverklaring dyslexie of taalontwikkelingsstoornis is vereist.
2. – De student of examendeelnemer met dyslexie of taalontwikkelingsstoornis kan maximaal 30 minuten extra tijdverlenging én de ingebouwde verklanking (‘spraaksynthese’ – het digitaal voorlezen) gebruiken. Het gebruiken van een andere spraaksynthesesoftware, anders dan de ingebouwde versie, is niet toegestaan.
3. – Spelling- en grammaticakaarten of spellingscontrole zijn niet toegestaan.
4. – Om het risico op onbedoelde schending van de geheimhouding tegen te gaan, is het maken, het uitdraaien, het veranderen van lettertype en lettergrootte of het op papier inleveren van een generiek centraal examen taal en rekenen niet toegestaan.
5. – Alle aanpassingen worden standaard vastgelegd in het proces-verbaal van de afname.

CvTE – 2DYSCALCULIE
1. – Een deskundigenverklaring dyscalculie is vereist.
2. – De student of examendeelnemer met een deskundigenverklaring dyscalculie legt het standaard examen rekenen af.
3. – De student of examendeelnemer met een deskundigenverklaring dyscalculie mag bij deelname aan het standaard examen rekenen géén eigen of losse rekenmachine gebruiken, ook niet op grond van zijn deskundigenverklaring dyscalculie.
4. – De student of examendeelnemer met een deskundigenverklaring dyscalculie krijgt bij deelname aan het standaard examen rekenen maximaal 30 minuten extra examentijd bovenop de voorgeschreven examenduur. Twee beperkingen leiden niet tot twee maal 30 minuten extra examentijd.
5. – Het gebruik van een grafische rekenmachine door een student of examendeelnemer met een deskundigenverklaring dyscalculie is bij de afname van het standaard examen rekenen niet toegestaan.
6. – De student of examendeelnemer met een deskundigenverklaring dyscalculie krijgt het door de CvTE goedgekeurde standaard rekenkaarten 1, 2 én 3 bij de afname van het standaard examen rekenen (rekenkaart 4 mag hierbij niet gebruikt worden).
7. – Het gebruik van de CvTE rekenkaarten wordt niet vermeld op de resultatenlijst.
8. – Alle aanpassingen worden standaard vastgelegd in het proces-verbaal van de afname.

CvTE – 3“HET ER-EXAMEN” ERNSTIGE REKENPROBLEMEN
1. – Een deskundigenverklaring is niet vereist, maar de aanwezigheid van een deskundigenverklaring dyscalculie kan meetellen voor de toekenning deelname aan een aangepast examen ernstige rekenproblemen: het ER-examen van het CvTE.
2. – Voorafgaand de deelname aan het ER-examen, dient in redelijkheid gecheckt te zijn of deelname aan een standaard examen rekenen niet haalbaar is.
3. – De check en de goedkeuring voor deelname wordt vastgelegd in het ‘ER-Dossier’ van de student of examendeelnemer.
4. – De student of examendeelnemer in bezit van een ER-Dossier krijgt géén extra tijd, omdat de tijdverlenging al in de afnameduur is verdisconteerd: het ER-examen is door het CvTE al ruimer gemaakt met méér examentijd, dan een standaard examen rekenen.
5. – De student of examendeelnemer in bezit van een deskundigenverklaring dyscalculie in zijn ER-Dossier krijgt géén extra tijdverlening. Twee beperkingen leiden niet tot twee maal 30 minuten extra examentijd.
6. – De student of examendeelnemer in bezit van een ER-Dossier mag bij alle examenopgaven van het ER-examen zijn eigen of losse rekenmachine gebruiken.
7. – Het gebruik van een grafische rekenmachine is bij de afname niet toegestaan.
8. – De student of examendeelnemer in bezit van een ER-Dossier krijgt, bij de afname van het ER-examen, de CvTE rekenkaarten 1, 2, 3 én 4 uitgereikt.
9. – Alle aanpassingen worden standaard vastgelegd in het proces-verbaal van de afname.

CvTE – 4VISUELE BEPERKING
1. – Een deskundigenverklaring is niet vereist, maar de aanpassing is maatwerk.
2. – Voor studenten of examendeelnemers met een visuele beperking worden op aanvraag van de examencommissie aangepaste examens Nederlands en Engels geleverd.
3. – Uiterlijk 4 weken voor afname wordt het centraal examen Nederlands of Engels afzonderlijk besteld bij het CvTE.
4. – Bij de centrale examens voor studenten of examendeelnemers met een visuele beperking gelden andere en striktere geheimhoudingsregels, omdat na afloop het gemaakte werk naar het CvTE wordt verstuurd voor het (niet geautomatiseerde) nakijkwerk door het CvTE.
5. – De student of examendeelnemer met een visuele beperking kan extra tijdverlening krijgen.
6. – De student of examendeelnemer die kleurenblind is, kan op zijn verzoek, tijdens een afname mondeling geholpen worden, door de afnameleider of toezichthouder/surveillant, door de kleur te benoemen van de lijn of vlakdeel van de examenopgave.
7. – Alle aanpassingen worden standaard vastgelegd in het proces-verbaal van de afname.

CvTE – 5AUDITIEVE BEPERKING (‘DOVEN EN SLECHTHORENDEN’)
1. – De aanpassing voor een student of examendeelnemer met een auditieve beperking is anders, omdat de geluidsfragmenten in het centraal examen Nederlands en Engels voorzien zijn van ondertiteling.
2. – Het centraal examen rekenen bevat géén geluid en behoeft dus géén aanpassing.
3. – De examentijd centraal examens taal en rekenen, kan verlengd worden met maximaal 30 minuten.
4. – Voor de student of examendeelnemer met een auditieve beperking kan bij de centrale examens Nederlands en rekenen een gebarentolk worden ingezet, waarbij de gebarentolk de woorden verduidelijkt maar géén oplossingsrichtingen aangeeft.
5. – Voor het centraal examen Engels mag géén gebarentolk worden ingezet, omdat Engelse gebarentaal in Nederland niet gebruikelijk is.
6. – De gebarentolk ‘vertaalt’ op verzoek van de student of examendeelnemer die het examen aflegt.
7. – De gebarentolk kan ingezet worden bij de schoolexamens, nadat eerst is geoefend in het onderwijs.
8. – Als het standaard centraal examen Nederlands of Engels niet voldoet voor de student of examendeelnemer met een auditieve beperking, dan maakt hij de schoolexamens voor de onderdelen Nederlands luisteren of Engels luisteren.
9. – Alle aanpassingen worden standaard vastgelegd in het proces-verbaal van de afname.

bijlage 3 aangepaste centrale examens
Let op: de voorbeeldexamens Nederlands en Engels van het CvTE hebben een extra toevoeging in de naam van het examen [voorbeeldexamen dos oefen].
voorbeeldexamens Nederlands
voorbeeldexamens Engels
voorbeeldexamens cvte rekenen
CvTE – 6AUTISME EN AD(H)D
1. – De aanpassing voor een student of examendeelnemer met autisme of ad(h)d is maatwerk, omdat de examencommissie eerst na gaat of de beoogde aanpassing doeltreffend is, of de aanpassing de exameneisen raakt en/of er een alternatief aanpassing mogelijk is die recht doet aan de student of examendeelnemer met autisme of ad(h)d.
2. – De maatwerk aanpassing voor de student of examendeelnemer met autisme of ad(h)d kan zijn:
– het voorkomen van afleiders en daarmee onverwachte situaties;
– het onder toezicht nemen van een onderbreking tijdens de afname met behoud van de netto examentijd;
– het gebruik van een koptelefoon met rustige muziek, maar dit is niet toegestaan bij de ‘luisteropdrachten’ van het examen;
door de gelegenheid te krijgen om, voorafgaand de afname, het examenlokaal te verkennen.
3. – Alle aanpassingen worden standaard vastgelegd in het proces-verbaal van de afname.

CvTE – 7ZEER ZWARE BEPERKINGEN EN/OF COMBINATIES VAN BEPERKINGEN
1. – Voor deze zeer zware beperkingen en/of combinaties van beperkingen geldt dat er sprake is van zeer vergaande maatwerk aanpassingen, die recht kunnen doen aan de student of examendeelnemer met deze vormen van beperkingen.
2. – Op grond van voorgeschreven instructies van het College voor Toetsen en Examens beslist de examencommissie over de aanpassing voor de centrale examens taal en rekenen.
3. – Dit geldt ook voor de aanpassing schoolexamens.
4. – Alle aanpassingen worden standaard vastgelegd in het proces-verbaal van de afname.

CvTE – 8ZIEKTE OF LANGER DURENDE MEDISCHE OMSTANDIGHEID
1. – De examencommissie stelt géén eisen aan medische verklaringen voor een aanpassing bij ziekte of langer durende medische omstandigheid, omdat de eisen van het examen niet worden aangepast, maar de wijze waarop en wanneer wordt geëxamineerd.
2. – Het onderwijsteam van de opleiding checkt vooraf bij de student of examendeelnemer wat noodzakelijk is ter voorkoming van medische risico’s tijdens de afname van een examen.
3. – De examencommissie beslist over de wijze waarop en wanneer wordt geëxamineerd.
4. – Ziek zijn of te maken hebben met langer durende medische omstandigheid heeft géén invloed op eventuele recht op herkansing.
5. – Alle aanpassingen worden standaard vastgelegd in het proces-verbaal van de afname.
error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–