Nabewerker


DDe nabewerker werkt bij een bedrijf dat verschillende soorten drukwerk produceert, zoals tijdschriften, kranten en reclamedrukwerk. Zijn hoofdtaak is het optimaliseren van drukwerk en hij is dan ook de eindverantwoordelijke binnen een project. Hij werkt kwaliteitsgericht, heeft een kritische kijk op het werk en beschikt over een kleuronderscheidend vermogen. Hij heeft kennis van het printen, snijden, vouwen en brocheren. De nabewerker werkt routinematig, maar speelt gemakkelijk in op onvoorziene situaties en lost waar mogelijk zelf problemen op. Hij werkt vaak zelfstandig. Als hij in een team werkt, stuurt hij medewerkers aan.

Beroepspraktijkvorming: Studenten van de niveau 3 BBL opleiding Drukker gaan meestal één dag per week naar school, de overige vier dagen werken ze in een (leer)bedrijf. Tijdens je beroepspraktijkvorming krijg je een  stagebegeleider  vanuit de school. De praktijkopleider geeft je begeleiding en sturing op je (leer)werkplek.


OPK

Opleidingskenmerken

Startjaar 2017 – 2018
Startjaar 2016 – 2017
Startjaar 2015 – 2016
Startjaar 2014 – 2015
Startjaar 2013 – 2014

KZD

De keuzedelen van de opleiding

CodeStudiejaarDeelnameCross oversNaam keuzedeelSBU
K0072

1-2

 Verplicht 

Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 3 + 4240
K0493

2-3

Vrije keuze

Digitale voorbereiding printmediaproductie240
K0034

2-3

Vrije keuze

Engels in de beroepscontext A2240
K0071

2-3

Vrije keuze

Nederlands 3F 480 

SZB

Slaag-/zakbeslissingen

OnderdeelExamen- en kwalificatiebesluiten
NederlandsEindwaardering is ten minste het cijfer vijf (5,0)
Rekenen Zolang er geen nieuwe informatie is, telt rekenen niet mee in de slaag/zakregeling  [*]
Engels Niet van toepassing 
Loopbaan en burgerschapEindwaardering is ten minste "Voldaan"
BeroepspraktijkvormingEindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "Voldoende"
KeuzedelenExamenresultaten keuzedelen
Beroepsgericht examen (PvB)Eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "Voldoende"

[*] Examenbesluit ministerie OCW: Alle studenten van niveau 2-, 3- en 4-opleidingen moeten het centraal examen rekenen wel maken en het cijfer wordt ook vermeld op de resultatenlijst.

DDeelname aan de centrale en schoolexamens Nederlandse taal en rekenen kan als je ten minste op de helft van je opleiding zit (in jouw Opleidingsblad kun je zien wanneer je op de helft bent van je opleiding). De Examencommissie bepaalt de periode voor de schoolexamens en het College voor Toetsen en Examens bepaalt jaarlijks die van de centrale afnames. Examens voor keuzedelen worden gepland aan het eind van de lesperiode voor een keuzedeel. Hierover word je tijdig geïnformeerd.

IIn de Proeve van Bekwaamheid (afgekort: PvB) laat je zien dat je klaar bent voor het beroep waarvoor je bent opgeleid. Het kwalificatiedossier beschrijft wat je als beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen aan het einde van je opleiding. De PvB is standaard aan het eind van je opleiding geprogrammeerd. Het is de bedoeling dat je de PvB aflegt in het leerbedrijf waar je de beroepspraktijkvorming doet.

BBeheersingsstandaard: onder het begrip “beheersingsstandaard” (ook wel cesuur genoemd) bedoelen we: een eindwaardering of een eindbeoordeling die de grens markeert tussen een voldoende en een onvoldoende voor een examenonderdeel; tussen behaald en niet behaald; tussen voldaan en niet voldaan.
De beheersingsstandaarden voor de generieke examenonderdelen (moderne vreemde) taal en rekenen worden door de overheid vastgesteld. De Examencommissie bepaalt de beheersingstandaarden voor de overige examenonderdelen van de opleiding.


NLD

Examenplan Nederlands

Nederlands is op vereist referentieniveau geëxamineerd en het eindresultaat van het examen Nederlandse taal is ten minste het cijfer vijf (5,0) en  telt mee  voor het behalen van het diploma.

CodeExamenvormExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CEDigitaalLezen en luisteren2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SESchriftelijkSchrijven2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SEMondelingSpreken2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SEMondelingGesprekken voeren2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE[*] Schriftelijk[*] Taalverzorging2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x

[*] De taalvaardigheid taalverzorging wordt in combinatie met de taalvaardigheid Nederlands schrijven geëxamineerd; de cijferbepaling is daarbij gescheiden.


REK

Examenplan rekenen

Rekenen is op vereist referentieniveau geëxamineerd en de hoogte van het behaalde eindresultaat van het examen rekenen  telt (nog) niet mee  voor het behalen van het diploma.

CodeExamenvormExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CEDigitaalRekenen2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x

Als de overheid toch nog wijzigingen aanbrengt aan de slaag-/zakbeslissingen voor het centrale examen rekenen, zullen deze per direct door de Examencommissie worden doorgevoerd.


L&B

Diploma-eis Loopbaan en burgerschap

Eindwaardering voor Loopbaan en burgerschap is ten minste “Voldaan” en  telt mee  voor het behalen van het diploma.

DimensiesOpdrachtenAfnamePlaatsResultaat
LoopbaanLesmethode slb'erLeerjaar 1 en 2SchoolVoldaan/Niet voldaan
Capaciteitenreflectie
Motievenreflectie
Werkexploratie
Loopbaanaansturing
Netwerken
BurgerschapPolitiek-juridische dimensieLeerjaar 1 en 2SchoolVoldaan/Niet voldaan
Economische dimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Dimensie vitaal burgerschap

BPV

Diploma-eis beroepspraktijkvorming

Eindwaardering voor de beroepspraktijkvorming (stage) is ten minste het cijfer zes (6,0) of “Voldoende” en  telt mee  voor het behalen van het diploma.

OnderdeelOpdrachtAfnamePlaatsResultaat
1. FunctionerenUitvoeren activiteiten voor bedrijf, beoordeling door praktijkopleiderJaar 1/2/3BPVO–V–G
2. PraktijkboekInleveren praktijkboekJaar 1/2/3BPVO–V–G

KZD

Examenplan keuzedelen

Alle keuzedelen die deel uitmaken van de keuzedeelverplichting van de opleiding zijn geëxamineerd en de hoogte van de behaalde examenresultaten  tellen nog niet mee  voor het behalen van het diploma.

CodeKeuzedeelAfnamePlaatsExamenvormResultaat
K0072Ondernemendgedrag geschikt voor niveau 3 en 4
Examenopdracht: Actuele casus Jaar 1 – 2SchoolSchriftelijkO–V–G
K0493Digitale voorbereiding printmediaproductie
Examenopdracht:Nog in ontwikkelingJaar 2 – 3SchoolNog in ontwikkelingNog in ontwikkeling
K0034Engels in de beroepscontext A2
Examenopdracht:Nog in ontwikkelingJaar 2 – 3SchoolNog in ontwikkelingNog in ontwikkeling
K0071Nederlands 3F
Examenopdracht:Nog in ontwikkelingJaar 2 – 3SchoolNog in ontwikkelingNog in ontwikkeling

PvB

Examenplan Proeve van Bekwaamheid

Eindwaardering Proeve van Bekwaamheid is ten minste het cijfer zes (6,0) of “Voldoende” en  telt mee  voor het behalen van het diploma.

25209Examinering van de werkprocessenAfnamePlaatsResultaat
BASISDEEL KERNTAAK 1: PRODUCTIE VOORBEREIDEN EN REALISEREN4 – 6 – 8
B1-K1-W1Plant zijn werk op basis van orderinformatie en/of werkinstructieLeerjaar 3BedrijfO – V
B1-K1-W2Richt de werkplek in voor de productieLeerjaar 3BedrijfO – V
B1-K1-W3Stelt de machine in en bedient deze voor en tijdens de productieLeerjaar 3BedrijfO – V
B1-K1-W4Zorgt voor onderhoud van de machineLeerjaar 3BedrijfO – V
B1-K1-W5Bewaakt de kwaliteit van het productieprocesLeerjaar 3School/BedrijfO – V
B1-K1-W6Rondt werkzaamheden afLeerjaar 3BedrijfO – V
B1-K1-W7Administreert en archiveert productiegegevens en/of bestandenLeerjaar 3BedrijfO – V
 PROFIELDEEL KERNTAAK 1: PRODUCTIE ORGANISEREN EN OPTIMALISEREN 4 – 6 – 8
 P3-K1-W1 Bespreekt en stemt de productie(planning) af met betrokkenenLeerjaar 3BedrijfO – V
 P3-K1-W2 Lost technische problemen opLeerjaar 3SchoolO – V