Communicatie en marketing


DDe medewerker communicatie en marketing assisteert bij het opstellen van operationele plannen in het teken van het marketing- en communicatiebeleid. Hij is werkzaam op een marketing- en/of communicatieafdeling of bij een adviesbureau. Hij assisteert bij het onderzoeken van de markt en zet zelf onderzoeken op, die hij ook uitvoert. De gesignaleerde ontwikkelingen verwerkt hij tot managementinformatie. Verder verzorgt hij on- en offline marketing- en communicatieactiviteiten. Denk aan het ontwikkelen en beheren van pr-materiaal en het redigeren van aangeleverde teksten. Hij kan zich zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken en heeft het improvisatievermogen om goed in te spelen op veranderende situaties. Kenmerkend voor deze zelfstandige teamspeler is zijn flexibele en dienstverlenende instelling.

Beroepspraktijkvorming: kennis maken met je toekomstige beroep doe je door praktijkervaring op te doen in een bedrijf. In je opleiding is de beroepspraktijkvorming (afgekort: BPV) een verplicht onderdeel waarvoor geldt dat je voldoende stage-uren hebt en dat je stage tenminste met een voldoende hebt afgesloten. Tijdens je stage krijg je een  stagebegeleider  vanuit de school.


OPK

Opleidingskenmerken

COHORT 2017-2018COMMUNICATIE EN MARKETING
Crebonummer kwalificatie:25148
Diplomanaam van kwalificatie: MEDEWERKER MARKETING EN COMMUNICATIE 
Nominale studieduur:3
Mbo-niveau:4
Onderwijsteam:MM/CM
Soort opleiding:MIDDENKADEROPLEIDING
Leerweg:[BOL] BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG
Profiel van kwalificatiedossier:23067 MARKETING, COMMUNICATIE EN EVENEMENTEN
Opleidingsdomein:79090 ECONOMIE EN ADMINISTRATIE
Inschrijving:KWALIFICATIE
Ingangsdatum OER:01 AUGUSTUS 2017
Vervaldatum OER:30 SEPTEMBER 2020
Begeleide onderwijstijd [BOT]:TEN MINSTE 1800 KLOKUREN
Beroepspraktijkvorming [BPV]:TEN MINSTE 1430 KLOKUREN
Keuzedelen [SBU]:720 SBU

KZD

De keuzedelen van de opleiding

Cohort 2017 – 2018

SZB

Slaag-/zakbeslissingen

OnderdeelExamen- en kwalificatiebesluiten
NederlandsNederlands en Engels ten minste de cijfers 5,0 – 6,0 in willekeurige volgorde [*]
Rekenen Zolang er geen nieuwe informatie is, telt rekenen niet mee in de slaag/zakregeling  [*]
EngelsEngels en Nederlands ten minste de cijfers 5,0 – 6,0 in willekeurige volgorde [*]
Loopbaan en burgerschapEindwaardering is "Voldaan"
BeroepspraktijkvormingEindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "Voldoende"
KeuzedelenExamenresultaten keuzedelen
Beroepsgericht examen (PvB)Eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "Voldoende"

[*] Examenbesluit ministerie OCW: Alle studenten van niveau 4-opleidingen moeten het centraal examen rekenen wel maken en het cijfer wordt ook vermeld op de resultatenlijst. Voor Engels en Nederlands ten minste het cijfer vijf (5,0) en het cijfer zes (6,0) in willekeurige volgorde.

DDeelname aan de centrale en schoolexamens Nederlandse taal, Engels en rekenen kan als je ten minste op de helft van je opleiding zit (in jouw Opleidingsblad kun je zien wanneer je op de helft bent van je opleiding). De Examencommissie bepaalt de periode voor de schoolexamens en het College voor Toetsen en Examens bepaalt jaarlijks die van de centrale afnames. Examens voor keuzedelen worden gepland aan het eind van de lesperiode voor een keuzedeel. Hierover word je tijdig geïnformeerd.

IIn de Proeve van Bekwaamheid (afgekort: PvB) laat je zien dat je klaar bent voor het beroep waarvoor je bent opgeleid. Het kwalificatiedossier van je opleiding beschrijft wat je als beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen aan het einde van je opleiding. De PvB is in principe standaard aan het eind van je opleiding geprogrammeerd. Hierover word je tijdig geïnformeerd.

BBeheersingsstandaard: onder het begrip “beheersingsstandaard” (ook wel cesuur genoemd) bedoelen we: een eindwaardering of een eindbeoordeling die de grens markeert tussen een voldoende en een onvoldoende voor een examenonderdeel; tussen behaald en niet behaald; tussen voldaan en niet voldaan.
De beheersingsstandaarden voor de generieke examenonderdelen (moderne vreemde) taal en rekenen worden door de overheid vastgesteld. De Examencommissie bepaalt de beheersingstandaarden voor de overige examenonderdelen van de opleiding.


NLD

Examenplan Nederlands

Nederlands is op vereist referentieniveau geëxamineerd. Voor Nederlands en Engels ten minste het cijfer vijf (5,0) en het cijfer zes (6,0) in willekeurige volgorde en het cijfer voor Nederlands  telt mee  voor het behalen van het diploma.

CodeExamenvormExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CEDigitaalLezen en luisteren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SESchriftelijkSchrijven3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SEMondelingSpreken3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SEMondelingGesprekken voeren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE[*] Schriftelijk[*] Taalverzorging3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x

[*] De taalvaardigheid taalverzorging wordt in combinatie met de taalvaardigheid Nederlands schrijven geëxamineerd; de cijferbepaling is daarbij gescheiden.


REK

Examenplan rekenen

Rekenen is op vereist referentieniveau geëxamineerd en de hoogte van het behaalde eindresultaat van het examen rekenen  telt (nog) niet mee  voor het behalen van het diploma.

CodeExamenvormExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CEDigitaalRekenen3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x

Als de overheid toch nog wijzigingen aanbrengt aan de slaag-/zakbeslissingen voor het centrale examen rekenen, zullen deze per direct door de Examencommissie worden doorgevoerd.


ENG

Examenplan Engels

Engels is ten minste op vereist ERK-niveau (B1 en A2) geëxamineerd. Voor Engels en Nederlands ten minste het cijfer vijf (5,0) en het cijfer zes (6,0) in willekeurige volgorde en het cijfer voor Engels  telt mee  voor het behalen van het diploma.

CodeExamenvormExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CEDigitaalLezen en luisterenB1Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SESchriftelijkSchrijvenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SEMondelingSprekenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SEMondelingGesprekken voerenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x

[*] Engels lezen en luisteren op ten minste ERK-niveau B1 en de overige Engelse taalvaardigheden op ten minste ERK-niveau A2.


L&B

Diploma-eis Loopbaan en burgerschap

Eindwaardering voor Loopbaan en burgerschap is ten minste “Voldaan” en  telt mee  voor het behalen van het diploma.

DimensiesOpdrachtenAfnamePlaatsResultaat
LoopbaanLesmethode "Kies"Leerjaar 1 en 2SchoolVoldaan/Niet voldaan
Capaciteitenreflectie
Motievenreflectie
Werkexploratie
Loopbaanaansturing
Netwerken
BurgerschapPolitiek-juridische dimensieLeerjaar 1 en 2SchoolVoldaan/Niet voldaan
Economische dimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Dimensie vitaal burgerschap

BPV

Diploma-eis beroepspraktijkvorming

Eindwaardering voor de beroepspraktijkvorming (stage) is ten minste het cijfer zes (6,0) of “Voldoende” en  telt mee  voor het behalen van het diploma.

OnderdeelOpdrachtAfnamePlaatsResultaat
FunctionerenFunctioneren tijdens de BPV (beoordeling door praktijkopleider) en voldoen aan het niveau voor de werkprocessenJaar 2 + 3BPVO–V–G
StageverslagenInleveren twee stageverslagen en een werkveldonderzoek (beoordeling door stagebegeleider/stagedocent)Jaar 2 + 3SchoolO–V–G
UrenverantwoordingenInleveren BPV-urenbriefjes (beoordeling door praktijkopleider)Jaar 2 + 3BPVO–V

KZD

Examenplan keuzedelen

Alle keuzedelen die deel uitmaken van de keuzedeelverplichting van de opleiding zijn geëxamineerd en de hoogte van de behaalde examenresultaten  tellen nog niet mee  voor het behalen van het diploma.

Cohort 2017 – 2018

PvB

Examenplan Proeve van Bekwaamheid

Eindwaardering Proeve van Bekwaamheid is ten minste het cijfer zes (6,0) of “Voldoende” en  telt mee  voor het behalen van het diploma.

25208Examinering van de werkprocessenAfnamePlaatsResultaat
BASISDEEL KERNTAAK 1: ASSISTEERT BIJ HET OPSTELLEN VAN OPERATIONELE PLANNEN TER UITWERKING VAN HET MARKETING- EN COMMUNICATIEBELEID4 – 6 – 8
B1-K1-W1Zoekt informatie op voor een operationeel plan en analyseert dezeNa BPVSchoolO – V
B1-K1-W2Doet voorstellen voor een operationeel planNa BPVSchoolO – V
B1-K1-W3Werkt een operationeel plan uitNa BPVSchoolO – V
B1-K1-W4Becommentarieert en actualiseert operationele plannenNa BPVSchoolO – V
BASISDEEL KERNTAAK 2: VERZORGT ON- EN OFFLINE MARKETING- EN COMMUNICATIEACTIVITEITEN4 – 6 – 8
B1-K2-W1Brengt marketing- en communicatievraagstukken in kaartNa BPVSchoolO – V
B1-K2-W2Bedenkt oplossingen voor marketing- en communicatievraagstukkenNa BPVSchoolO – V
B1-K2-W3Stelt een projectplan op voor de oplossing van marketing- en communicatievraagstukkenNa BPVSchoolO – V
B1-K2-W4Voert een projectplan uit ter oplossing van marketing- en communicatievraagstukkenNa BPVSchoolO – V
B1-K2-W5Evalueert een projectplan m.b.t. marketing- en communicatievraagstukkenNa BPVSchoolO – V
B1-K2-W6Ontwikkelt en beheert voorlichtings-, promotie- en pr-materiaalNa BPVSchoolO – V
B1-K2-W7Verzorgt de informatie op internet en intranet en onderhoudt de websiteNa BPVSchoolO – V
 PROFIELDEEL KERNTAAK 1: ASSISTEERT BIJ HET ONDERZOEKEN VAN DE MARKT 4 – 6 – 8
 P2-K1-W1 Volgt ontwikkelingen op de marktNa BPVSchoolO – V
 P2-K1-W2 Analyseert de gesignaleerde ontwikkelingen en verwerkt deze tot managementinformatieNa BPVSchoolO – V
 P2-K1-W3 Zet marktonderzoeken opNa BPVSchoolO – V
 P2-K1-W4 Voert marktonderzoeken uitNa BPVSchoolO – V
 PROFIELDEEL KERNTAAK 2: ASSISTEERT BIJ HET VERZORGEN VAN DE CORPORATE INFORMATIE 4 – 6 – 8
 P2-K2-W1 Redigeert aangeleverde tekstenNa BPVSchoolO – V
 P2-K2-W2 Geeft voorlichting over de organisatie aan derdenNa BPVSchoolO – V