STARTJAAR 2017 – 2018 (COHORT1718)


Opbouw van de opleiding

VVerschillende landelijke organisaties hebben afspraken gemaakt over wat je in Nederland mag verwachten van een gediplomeerd beginnend beroepsbeoefenaar op mbo-niveau (dit noemen we kwalificaties). Elke kwalificatie (je opleiding) heeft een basisdeel, en sommige hebben ook nog een extra profieldeel. Deze afspraken zijn gebundeld in een kwalificatiedossier (afgekort: KD). Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over de keuzedelen die horen bij de opleiding en welke onderdelen geëxamineerd moeten worden.

Structuur van het onderwijs

HHet onderwijs van het Grafisch Lyceum Utrecht bevat algemene en beroepsgerichte lessen. Zo krijg je lessen om je voor te bereiden voor je beroep, lessen die gericht zijn voor het doorstromen naar een hogere vervolgopleiding en lessen die helemaal gericht zijn zodat je volwaardig kunt deelnemen aan de maatschappij. Alles wat je bij ons gaat leren en wat te maken heeft met het beroep noemen we ‘beroepsspecifiek’ en alles wat je volgens de overheid moet kennen en kunnen (welke opleiding je ook volgt), noemen we ‘generiek’. Tijdens je opleiding is de beroepspraktijkvorming (afgekort: BPV, ook wel stage genoemd) een verplicht onderdeel. Je gaat kennis maken met je toekomstige beroep door praktijkervaring op te doen in een (leer)bedrijf.

De algemene basiseisen

WWanneer je je opleiding met succes hebt afgerond, moet je in staat zijn het beroep waarvoor je bent opgeleid uit te oefenen. Ook moet je dan kunnen functioneren als een goed burger in de Nederlandse samenleving. Het onderwijs- en examenprogramma en de keuzedelen van je opleiding op het Grafisch Lyceum Utrecht zijn hier helemaal op gericht. Heb je nog twijfels of vragen over de ‘generieke eisen’ van je opleiding, maar ook als je denkt (extra) hulp nodig te hebben voor de lessen taal en rekenen of bij het uitwerken van de opdrachten voor loopbaan en burgerschap, dan kun je altijd een afspraak maken met je studieloopbaanbegeleider (slb’er). Samen met je slb’er bespreek je welke mogelijkheden er voor jou zijn.
Het Kwalificatiedossier


G

Generiek en beroepsgericht

De generieke eisen worden in twee delen uitgesplitst: 1. de beheersing van (moderne vreemde) taal en rekenen en 2. Loopbaan & burgerschap. Deze generieke eisen hebben we allemaal ondergebracht in lessen AVO: Algemeen Vormend Onderwijs. De beroepsgerichte vakken hebben we ondergebracht in (school)projecten, in lessen & trainingen en een deel in de beroepspraktijk (‘stages’). Alle generieke eisen taal en rekenen en de beroepsspecifieke onderdelen sluit je af met het afleggen van het examen. Voor alle niveau 4 studenten geldt dat het generieke examenonderdeel Engels ten minste het cijfer vijf moet zijn behaald voor het minimumniveau ERK-B1 en ERK-A2 en voor 3F Nederlands en 3F rekenen ten minste het cijfer zes (6) of andersom.
De niveau 4 student is niet verplicht om het examen Engels (alle taalvaardigheden) op een hoger ERK-niveau af te leggen, maar het mag wel: zodra de niveau 4 student ten minste voldoet aan de minimumniveau ERK-B1 en ERK-A2 voor Engels dan heeft hij aan de wettelijke diploma-eisen voldaan. Naast deze generieke en beroepsgerichte lessen biedt de opleiding je ook keuzedelen aan. Het volgen van een keuzedeel is een verplicht onderwijsprogramma en neemt ongeveer 15% tijd van de gehele opleiding in beslag. Elke opleiding kent een eigen inrichting en organisatie van keuzedelen. Het aanbod keuzedelen wordt een “configuratie” genoemd. Een configuratie is een door de opleiding aangeboden combinatie van keuzedelen waarmee je aan de keuzedeelverplichting kunt voldoen. Welke configuratie de opleiding heeft, kun je lezen in het overzicht opleidingskenmerken. Het is bij ons ook mogelijk om keuzedelen bij een andere opleiding binnen het Grafisch Lyceum Utrecht te kiezen.
Nederlands

EElke mbo-student moet verplicht de Nederlandse taal beheersen. Omdat niet iedere opleiding hetzelfde niveau heeft, is door de overheid vastgesteld op welk niveau je de Nederlandse taal moet beheersen. Voor de generieke examens Nederlands leg je centrale examens (afgekort: CE) en schoolexamens (afgekort: SE) af. Nadat je ten minste op de helft van je opleiding zit, kun je al generieke examens Nederlandse taal afleggen die mee gaan tellen voor je diploma.

Voor alle studenten van niveau 2 en niveau 3 opleidingen (BOL/BBL) bestaat de mogelijkheid om het centraal examen Nederlands of rekenen af te leggen op hogere 3F niveau. Heb je als niveau 2 of niveau 3 student ten minste het cijfer zes behaald voor het centrale examen 2F, dan kun je je schriftelijk aanmelden voor deelname aan het centrale examen Nederlands en/of rekenen op hogere 3F-niveau. Je kunt je online aanmelden voor deelname. Het behaalde examencijfer voor het hogere 3F examen wordt extra op de resultatenlijst of op een aparte bijlage vermeld. Per centrale examenperiode is het niet toegestaan om examens af te leggen op verschillende referentieniveaus. Per periode mag je slechts éénmaal deelnemen aan het vooraf schriftelijk afgesproken referentieniveau. Er zijn geen centrale examens mogelijk voor het nog hogere referentieniveau 4F.

Engels

EEngels is géén verplicht examenonderdeel voor alle niveau 2 en niveau 3 studenten. Beheersing van Engels is verplicht voor elke niveau 4 student (ongeacht het beroep waar je als niveau 4 student voor wordt opgeleid). Zodra de niveau 4 student ten minste op de helft van de opleiding zit, kan hij al centrale examens Engels lezen en luisteren op het minimum-niveau ERK-B1 afleggen die mee gaan tellen voor zijn mbo-4 diploma. De schoolexamens overige taalvaardigheden Engels (spreken, schrijven en gesprekken voeren) moeten standaard ten minste af gelegd zijn op het minimumniveau ERK-A2. Bij Engels heb je te maken met een Europese niveau aanduiding, bijvoorbeeld ERK-A2 of ERK-B1 (waarbij A2 lager is dan B1).

Studenten van niveau 2 en niveau 3 opleidingen kunnen na advies van de docent Engels en na schriftelijke toestemming van de Examencommissie deelnemen aan de centrale examens Engels lezen en luisteren op ERK-niveau B1 (of B2). Heb je als niveau 2 of niveau 3 student ten minste het cijfer zes heeft behaald voor centrale examen Engels lezen en luisteren op ERK-niveau B1, dan krijg je bij doorstroom naar een niveau 4 mbo-opleiding direct een vrijstelling van de Examencommissie voor dit examenonderdeel Engels lezen en luisteren.

Rekenen

NNet als bij Nederlands vindt de overheid het belangrijk dat elke mbo-student ook goed kan rekenen. Daarom is rekenen een verplicht onderdeel van je opleiding. Ook hier bestaan verschillende niveaus (referentieniveaus). Bij rekenen krijg je alléén maar te maken met centrale examens: er zijn géén schoolexamens rekenen. Zit je ten minste op de helft van je opleiding, dan kun je deelnemen aan de landelijke centrale examens rekenen, een verplicht onderdeel voor je diplomering.

Studenten met ernstige rekenproblemen of dyscalculie hebben de mogelijkheid om het ER-examen af te leggen. De student op mbo-niveau 4 kan in plaats van het standaard 3F-examen, het 3ER-examen maken en studenten op mbo-niveau 2 of 3 maken in plaats van het standaard 2F-examen, het 2ER-examen (of in bijzondere gevallen het 2A of 2A-ER-examen). Het 2ER-examen is op het referentieniveau 2F, het 3ER-examen op het referentieniveau 3F. Bij deelname aan het 2ER- of 3ER-examen wordt op de resultatenlijst vermeld dat de student heeft deelgenomen aan het aangepaste rekenexamen. Het cijfer voor het 2A-ER examen wordt extra op de resultatenlijst of op een aparte bijlage vermeld.

Loopbaan en burgerschap

OOm goed en actief te kunnen deelnemen in de Nederlandse samenleving leer je bij de lessen Loopbaan en burgerschap algemene en kritische denkvaardigheden die je daarbij kunnen helpen, zoals kennis van politiek, de rechten en plichten die je hebt, werk en inkomen, gezond & fit zijn en natuurlijk ook je persoonlijke kwaliteiten en mogelijkheden. Onder kritische denkvaardigheden wordt verstaan: informatie(-bronnen) op waarde weten te schatten (daarbij het onderscheid kunnen maken tussen argumenten, beweringen, feiten en aannames); het perspectief van anderen kunnen innemen en het kunnen nadenken over hoe eigen opvattingen, beslissingen en handelingen tot stand komen. In het eerste jaar van alle opleidingen is “studievaardigheden” een centraal onderwerp van loopbaan. Daarna staan de onderwerpen “loopbaan oriëntatie” en “stagevoorbereiding” centraal tijdens de SLB-lessen en SLBi-gesprekken (individuele begeleiding).

Voor alle niveau 4 opleidingen wordt voor burgerschap school breed gewerkt met de lesmethode “Kies”. Wil je informatie over de lesmethode voor niveau 2 en niveau 3 opleidingen, ga dan naar je slb’er. Hij kan je meer vertellen welke opdrachten je zult gaan maken voor burgerschap en hoe je deze verzamelt in een (digitale) portfolio. De Examencommissie zal voor elke student op basis van de geleverde prestaties bepalen of je hebt voldaan aan de generieke kwalificatie-eisen voor Loopbaan & burgerschap.


B

Beroepsgerichte onderwijsprogramma’s

De beroepsgerichte onderwijsprogramma’s zijn ondergebracht in leerlijnen, waarbij (school)projecten, trainingen en de beroepspraktijkvorming (afgekort BPV) een belangrijke rol spelen. Naast de lessen kun je door bepaalde keuzedelen te volgen net iets meer specialiseren in bepaalde onderwerpen van jouw toekomstige beroep. Naarmate je verder bent in je opleiding verwachten we meer van je en word je steeds meer gezien en beoordeeld als een beginnend beroepsbeoefenaar. Tijdens je opleiding is de BPV een verplicht onderdeel waarvoor geldt dat je voldoende stage-uren hebt en dat je BPV tenminste met een voldoende hebt afgesloten. Volg je alle geplande projecten, trainingen, keuzedelen en rond je de BPV ten minste voldoende af, dan ben je zeker goed voorbereid en kun je succesvol de beroepsgerichte examens afronden.

IIn het schema Opleidingskenmerken vind je het Examenplan van je opleiding. Een overzicht van alle lessen, keuzedelen, stages en examens uitgedrukt in klokuren staat in het document ‘de uitlijning’ van de opleiding. Elke opleiding kent zijn eigen uitlijning waarin je precies kunt zien wanneer je kunt deelnemen aan een keuzedeel of aan het examen, maar ook hoe de lessen zijn onderverdeeld in projecten, trainingen, lessen AVO-vakken, keuzedeel of beroepspraktijkvorming (stage).

OOok kun je in een uitlijning zien hoeveel lesuren je per onderdeel hebt en hoeveel onderwijsbegeleiding je daarbij krijgt en wanneer de buitenschoolse activiteiten gepland zijn zoals introductieweek, activiteitenweek of (meerdaagse) excursies in binnen- of buitenland. Je zult tijdig geïnformeerd worden zodra je kunt deelnemen aan een buitenschoolse activiteit. Het rooster is de vertaling van de uitlijning naar een lesrooster per dag, week, maand en jaar (met je mobiel kun je het actuele lesrooster bekijken).


Projecten

EEen project is een authentieke leeractiviteit, waarin je op school zelfstandig, maar meestal met klasgenoten samenwerkt aan een grotere opdracht zoals deze ook in de praktijk uitgevoerd wordt. Natuurlijk wordt het rustig opgebouwd. In projecten kun je je professionele vaardigheden goed laten zien. Soms komen de opdrachten zelfs van echte opdrachtgevers. De opdrachten zijn in het begin iets eenvoudiger en de docent helpt je daarbij. Naarmate je verder bent, zal de docent de voortgang van je project begeleiden en ‘coachen’. Net als in de praktijk heb je binnen een project verschillende mogelijkheden. Zo kun je soms in overleg met je docent, binnen een project kiezen waar je de opdracht uitvoert of wat je persoonlijk wilt leren in de samenwerking. Maar ook met welke doelgroep je gaat werken of welk soort project product je wilt opleveren met je projectgroep. Alle projecten worden gewaardeerd met een cijfer op basis van je ontwikkeling en geleverde prestaties.

Lessen en trainingen

OOm je beroep goed uit te kunnen oefenen, heb je kennis nodig, je moet dingen weten. Om sommige handelingen of vaardigheden goed te beheersen, moet je veel oefenen. Daar is in een project niet altijd tijd voor, terwijl je die vaardigheden wel nodig hebt om de projectopdracht goed uit te kunnen voeren. Daarom organiseert je opleiding vaardigheidsgerichte trainingslessen waarin je de vaardigheden leert die je in je beroep nodig hebt. Door het volgen van de trainingslessen doe je die kennis op. Maar kennis wordt pas effectief als je begrijpt waarom je die kennis nodig hebt en hem ook meteen kunt toepassen. Meestal doe je de oefeningen in een training alleen. Je oefent net zo lang tot je het kan. De (vak)docent doet de oefening voor, geeft aanwijzingen of helpt je bij het oefenen. De trainingslessen kunnen worden afgesloten met een toets of eindopdracht en worden net als de projecten gewaardeerd met een cijfer.
TIP
Heb je nog twijfels of vragen over de ‘generieke eisen’ van je opleiding, maar ook als je denkt (extra) hulp nodig te hebben voor de lessen taal en rekenen of bij het uitwerken van de opdrachten voor loopbaan en burgerschap, dan kun je altijd een afspraak maken met je studieloopbaanbegeleider (afgekort: slb’er). Samen met je slb’er bespreek je welke mogelijkheden er voor jou zijn.


K

Keuzedelen

De kans is groot dat je je in bepaalde onderwerpen van jouw beroep net iets meer wilt specialiseren dan wat je minimaal nodig hebt om je diploma te behalen. Of je wil juist meer weten over een ander beroep, of een specifieke vaardigheid beheersen, of doorstromen naar een hoger niveau. Elke opleiding van het Grafisch Lyceum Utrecht biedt je de ruimte om hiermee zelf actief aan de slag te gaan. We noemen dit het volgen van keuzedelen. Er worden drie verschillende soorten keuzedelen aangeboden: verdiepende keuzedelen (gericht op hetzelfde beroep), verbredende keuzedelen (gericht op algemene vaardigheden) en doorstroomgerichte keuzedelen (gericht voor doorstroom naar een opvolgende opleiding in het mbo of hbo). Het keuzedeel vormt als het ware de ‘plus’ op je diploma, omdat je hebt bewezen dat je je op een bepaald onderdeel of vaardigheid hebt verbreed of verdiept.
Voordat je een keuzedeel kiest, ga je eerst in overleg met je slb’er, want je slb’er kan je actief adviseren en je helpen met je keuze. Houd er wel rekening mee dat je niet zomaar aan alle keuzedelen kunt meedoen, omdat er een maximum en minimum is aan het aantal deelnemers (het kan dus voorkomen, dat je niet geplaatst kan worden in je eerste keuze) of omdat het keuzedeel minder geschikt voor je is om deze te gaan volgen. Keuzedelen die in de configuratie zitten, staan duidelijk aangegeven in het overzicht. Keuzedelen die je bij een andere opleiding van het Grafisch Lyceum Utrecht kunt gaan volgen noemen we “cross overs keuzedelen”. Welke keuzedelen je opleiding aanbiedt en wanneer je een keuzemoment hebt, kun je vinden in  het overzicht keuzedelen .

EElke student moet ten minste één keuzedeel kiezen tijdens zijn studieduur, waarmee hij zich verrijkt, zich verbreedt of zich verdiept in een bepaald onderwerp of vaardigheid, bijvoorbeeld: “Verdieping software” of “Creatieve typografie”. De keuzedelen die je met een voldoende hebt afgerond, komen op je diploma te staan. Met je diploma in de hand kun je aan je toekomstige werkgever laten zien wat je allemaal in huis hebt.

DDe wettelijke SBU-omvang geldt zowel voor de BOL als de BBL-opleidingen. De uitvoering van de keuzedelen kan in de BOL en BBL wel van elkaar verschillen. De klokuren van de keuzedeelverplichting is dus niet aan de student gekoppeld, maar aan de soort of type opleiding, ongeacht de studieduur van de opleiding en ongeacht of je nu sneller of langer over dezelfde type of soort opleiding doet.

GGa je doorstromen of verander je naar een andere type of soort opleiding, dan zul je opnieuw moeten voldoen aan de gehele SBU-omvang van de keuzedeelverplichting van die opleiding. Tenzij je kunt aantonen dat je een bepaald keuzedeel met een positief examenresultaat hebt afgerond of als je een ander keuzedeel dat geldig voor het niveau en gekoppeld is hebt behaald: je kunt dan bij de Examencommissie vrijstelling aanvragen voor het betreffende keuzedeel. Heb je een vrijstelling voor een keuzedeel gekregen, dan hoef je dus minder keuzedelen te volgen.


K

Keuzedelenverplichting

Voor elke soort of type opleiding van het Grafisch Lyceum Utrecht is wettelijk vastgelegd wat de omvang (in klokuren) van de keuzedeelverplichting is. Deze klokuren worden uitgedrukt in studiebelastingsuren (afgekort: SBU) en wordt per keuzedeel verschillend samengesteld in begeleide onderwijstijd en in uren voor zelfstudie (bijv. voor het maken van opdrachten). Bijna alle keuzedelen van het Grafisch Lyceum Utrecht hebben een standaard omvang van 240 klokuren (let op: sommige keuzedelen kennen een omvang van 480 klokuren). In onderstaande tabel vind je de wettelijke verdeling per type of soort opleiding en kun je lezen hoeveel keuzedelen je ten minste moet volgen om aan de keuzedeelverplichting van je opleiding te kunnen voldoen.
Niveau opleidingType, soort opleidingNaam van de opleidingSBU van de opleiding
Niveau 2Basisberoepsopleiding
bbl2x 240 klokurenBasismedewerker printmedia480 klokuren
bol2x 240 klokurenMedewerker creatieve productie480 klokuren
Niveau 3Vakopleiding
bol3x 240 klokurenAllround dtp'er720 klokuren
bbl3x 240 klokurenDrukker720 klokuren
bbl3x 240 klokurenNabewerker720 klokuren
Niveau 4 in 3 jaarMiddenkaderopleiding
bol3x 240 klokurenCommunicatie en marketing720 klokuren
bol 4x 240 klokuren Crossmedia 960 klokuren 
bol3x 240 klokurenMediadeveloper720 klokuren
bol3x 240 klokurenMediamanagement en marketing720 klokuren
Niveau 4 in 4 jaarMiddenkaderopleiding
bol4x 240 klokurenAnimatie/audiovisuele vormgeving960 klokuren
bol4x 240 klokurenGame artist960 klokuren
bol4x 240 klokurenGamedeveloper960 klokuren
bol4x 240 klokurenGrafische vormgeving960 klokuren
bol4x 240 klokurenInteractieve vormgeving-webdesign960 klokuren

Het keuzeproces
Wanneer mag je kiezen?
Minimum en maximum aantal deelnemers
Keuzedelen in de beroepspraktijkvorming
Vastleggen van gevolgde keuzedelen
Het volgen van extra keuzedelen
Certificaat keuzedelen
Vrijstelling keuzedelen

HHet keuzedeel is géén onderdeel van de kwalificatie, maar is een verplicht extra plus programma bovenop het basisdeel van je opleiding. Het aantal keuzedelen is afhankelijk van het niveau van de opleiding. Er is minimaal een moment tijdens je opleiding waarop je als student van het Grafisch Lyceum Utrecht een keuze kunt maken.

HHet aanbod van keuzedelen kan jaarlijks wisselen om ze zo actueel mogelijk te houden. Als student van het Grafisch Lyceum Utrecht kun je kiezen uit de configuratie keuzedeel aanbod dat jaarlijks wordt vastgesteld voor je opleiding door het College van Bestuur. Een configuratie is een door de opleiding aangeboden combinatie van keuzedelen waarmee je aan de keuzedeelverplichting kunt voldoen. Welke configuratie de opleiding heeft, kun je hieronder lezen.

VVoor elk keuzedeel is vooraf online ‘handouts’ informatie beschikbaar, waarin je kunt lezen wat de omvang is van het keuzedeel, hoeveel begeleid onderwijstijd je daarbij krijgt, wanneer het keuzedeel start, wanneer het keuzedeel afgesloten wordt met een examen, een beknopte omschrijving van de inhoud van het keuzedeel, het minimum- en maximumaantal toegestane deelnemers, eventuele overige benodigdheden (bijv. tekentablet) en/of voorkennis nodig is om het (‘cross overs’) keuzedeel te kunnen volgen.

Moeten keuzedelen geëxamineerd worden?
JA

Je sluit ieder gevolgd keuzedeel altijd af met een examen. Het is de aanwezigheid van het examenresultaat dat meetelt voor het behalen van je diploma. Het examencijfer komt op je resultatenlijst. Wanneer je een voldoende hebt behaald voor een keuzedeel, dan wordt de naam van het keuzedeel ook op je diploma vermeld. De Examencommissie van het Grafisch Lyceum Utrecht bepaalt als enige of je wel of niet hebt voldaan aan de keuzedeelverplichting van de opleiding. Op de examineringen van de keuzedelen van alle opleidingen van onze school zijn de wettelijke bepalingen van het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB en de regelingen van het Algemeen Examenreglement van het Grafisch Lyceum Utrecht van toepassing.

Overzicht keuzedelen cohort 2017 – 2018
Basismedewerker printmedia
Medewerker creatieve productie
Allround DTP'er
Drukker
Nabewerker
Communicatie en marketing
Crossmedia
Mediadeveloper
Mediamanagement en marketing
Animatie/audiovisuele vormgeving
Game artist
Gamedeveloper
Grafische vormgeving
Interactieve vormgeving-webdesign


K

Kennis maken met je toekomstige beroep

Kennis maken met je toekomstige beroep doe je door praktijkervaring op te doen in een bedrijf: de beroepspraktijkvorming (afgekort: BPV – ook wel stage genoemd). Ruim voor je stage begint, kun je je voorkeur voor een bepaalde werkomgeving kenbaar maken. En voordat je op stage mag gaan, is er een ‘go/no-go’ moment. Dit wordt bepaald aan de hand van je studieresultaten. Het ‘go/no-go’ wordt afgegeven door het onderwijsteam van je opleiding. Je uiteindelijke plaatsing is niet alleen afhankelijk van jouw voorkeur en die van het Bureau BedrijfsContacten (afgekort: BBC). Ook het leer- of stagebedrijf heeft invloed op de keuze van de stagiair en mogelijkheden van de stage. Het BBC is je aanspreekpunt voor alle zaken rondom je verschillende stages. Het BBC zorgt, samen met het onderwijsteam, voor een passende stageplaats. Tijdens de BPV-periode sta je er niet alleen voor. Bij het bedrijf waar je de stage loopt, heb je een praktijkopleider die je begeleidt. Vanuit school heb je een stagebegeleider waar je tijdens je stage contact mee houdt. Je stagebegeleider zoekt je minimaal twee keer op bij het bedrijf waar je stage loopt en belt tussendoor om te vragen hoe het gaat. Je komt zelf ook een aantal keer terug naar school voor de terugkomdagen. Tijdens die dagen staat het uitwisselen van ervaringen centraal. Daarnaast ben je die dag bezig met stagegerelateerde zaken.


S

Studievoortgang

Je krijgt gedurende de hele opleiding studieloopbaanbegeleiding (afgekort: slb). In groepslessen krijg je bijvoorbeeld informatie over de opbouw van je opleiding, over het verschil in toetsen voor je studievoortgang (formatief) en examens die je moet afleggen om je diploma te kunnen halen (summatief). Maar ook over wat je moet laten zien tijdens je opleiding en wanneer je examens kunt afleggen. Daarnaast heb je persoonlijke slb-gesprekken met je studieloopbaanbegeleider (afgekort: slb’er) waarin je jouw leerresultaten bespreekt. De slb’er is de link tussen jou en het onderwijsteam en probeert je zo goed mogelijk te informeren en te begeleiden bij je studievoortgang en loopbaanvraagstukken. Daarom zal de slb’er je soms coachen, zodat jij erin slaagt om de opleiding positief en binnen de afgesproken studieduur af te ronden.

HHet onderwijsteam bespreekt regelmatig je voortgang. Krijg je een positief studieadvies, dan kan dit aanleiding zijn om je de mogelijkheid te bieden dat je je apart gaat verdiepen of verbreden in een bepaald lesonderdeel of dat je misschien wel in aanmerking kunt komen voor een versneld onderwijsprogramma. Wanneer je onvoldoende hebt ingezet of je dreigt achter te lopen, dan zul je een ernstig adviesgesprek moeten gaan voeren met je slb’er om de ontstane situatie te bespreken. Tijdens dit adviesgesprek zul je samen met je slb’er afspraken maken en een termijn hiervoor gaan bepalen, zodat je weer helemaal ‘op diploma schema’ kunt zijn. Je krijgt dus een advies, dat mogelijk voorwaardelijk voor je kan zijn. De adviezen kunnen gaan over het (extra) maken van (huis)opdrachten, het volgen van bijlessen, over je aanwezigheid en motivatie in de les, tijdens het examen of tijdens je BPV, maar kunnen ook gaan over je gedrag en inzet in het algemeen. Alle afgegeven adviezen worden schriftelijk vastgelegd en bewaard in jouw dossier.

DDoor overleg met je slb’er wordt het voor jou duidelijk of je je volgens verwachting ontwikkelt, waar je een extra stap kunt zetten en waar je boven verwachting scoort (dit noemen we reflectie). Op bepaalde momenten in de opleiding wordt de totale balans opgemaakt: hoe sta je er na een bepaalde periode voor? Op basis hiervan kunnen we uiteindelijk antwoord geven op de vraag of je voldoende voorbereid bent om met goed vertrouwen te kunnen beginnen aan je stage, aan de examens voor de generieke vakken en aan de Proeve van Bekwaamheid (afgekort: PvB). De volgende situaties van studievoortgang kunnen zich voordoen:

Onvertraagde voortgang
Vertraagde voortgang
Onvoldoende voortgang

ZZodra de opleiding constateert dat je voortdurend niet aan de gemaakte afspraken houdt of dat je nog steeds onvoldoende presteert (er is geen verbetering geconstateerd) binnen de afgesproken termijn, dan kan dit leiden tot een negatief studieadvies. De teamleider van jouw opleiding kan hierna besluiten dat jij de opleiding moet verlaten of dat je te maken kunt krijgen met (grote) studievertraging. In het geval van een negatief studieadvies, kun je een brief van de teamleider van je opleiding thuisgestuurd krijgen, waarin staat op welke gronden de opleiding, na zorgvuldige evaluatie, heeft vastgesteld dat je (helaas) nog achterblijft in je studie of dat je je niet gehouden hebt om binnen de afgesproken termijn een aantal zaken weer op orde te krijgen. Ben je minderjarig, dan kan de teamleider je ouders of verzorgers schriftelijk ook op de hoogte brengen van jouw achterstand.

Opleidingsblad
Als er wijzigingen of veranderingen in je opleidingstraject plaatsvinden, dan ontvang je géén nieuwe overeenkomst. Wijzigingen of veranderingen worden administratief geregeld door het uitgeven van een nieuw ‘Opleidingsblad’ met daarop alle actuele inschrijfgegevens inclusief de wijzigingen (als bijlage van je Onderwijsovereenkomst). Dit nieuwe Opleidingsblad hoef je niet opnieuw te ondertekenen. Er is wel een reactietermijn van tien schooldagen waarbinnen jij kan reageren als er een fout in de wijziging staat van jouw opleidingsblad. Je opleidingsgegevens kunnen alleen worden gewijzigd op jouw eigen verzoek en/of met jouw instemming. Je hebt altijd recht op inzage in je studentendossier. Als je vindt dat gemaakte afspraken onjuist of onzorgvuldig zijn toegepast, dan kun je in eerste instantie wenden tot de teamleider van je opleiding. Als jullie er samen niet uitkomen, kun je een klacht indienen volgens de geldende klachtenprocedure.


Download klachtenformulier


S

Studeren met een (functie)beperking

Het is mogelijk dat je te maken hebt met een (functie)beperking. Als school doen we al het mogelijke om de student met een (functie)beperking te ondersteunen. Hulp kan komen van je slb’er, docent Studentbegeleiding, -advies en coaching (afgekort: docent SAC) of het jeugdteam. Binnen ieder onderwijsteam is een docent SAC die extra taken heeft om de studentbegeleiding goed te organiseren binnen zijn team. Hij kan je helpen met het “Stappenplan (functie)beperking” (de werkwijze) voor het aanvragen van een zo passend mogelijke ondersteuning. Als je met een (functie)beperking op het Grafisch Lyceum Utrecht gaat studeren, dan zijn we verplicht het ondersteuningsaanbod te beschrijven en bekend te maken aan relevante partijen binnen de school. De specifieke ondersteuningsbehoefte en/of aangepaste examenvoorzieningen worden in het digitale studentenvolgsysteem door de intaker of een docent SAC geregistreerd en opgenomen in een aparte “Bijlage” als onderdeel van je Onderwijsovereenkomst. Na registratie zijn de aangepaste voorzieningen in het onderwijs en bij de examens beschikbaar. Van jou wordt verwacht dat je gaat oefenen met de aangeboden voorzieningen, want studeren met een (functie)beperking vraagt ook vooral van jou extra inzet en inspanning zodat je je opleiding met succes kunt afronden.
Een (functie)beperking is een aandoening die je studievoortgang vertraagt. Het zijn vaak structurele aandoeningen en andere mensen kunnen niet altijd zien dat je een beperking hebt. Verder lopen de soorten functiebeperkingen erg uiteen. Van zintuiglijke beperkingen zoals slechtziendheid, slechthorendheid of een motorische beperking, dyslexie, dyscalculie, een spraakbeperking, autisme, ADHD of epilepsie tot een psychische aandoening als een fobie, depressie, faalangst of een chronische ziekte als M.E., reuma, zware RSI of zware migraine. Wanneer de (functie)beperking gedurende je opleiding wordt geconstateerd, dan neem je in eerste instantie contact op met je slb’er. Deze bespreekt samen met jou wat de beperking betekent voor jouw functioneren binnen de school en tijdens de beroepspraktijkvorming of stages, maar ook jouw kansen om de opleiding te verlaten met een diploma, wat je zelf kan doen en waar ondersteuning vanuit de opleiding gewenst of nodig is. De slb’er kan je, wanneer dat nodig is, doorverwijzen naar de docent SAC (Studentbegeleiding, -advies en coaching) van je opleiding.


Studiebenodigdheden

AAlle studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht krijgen hun boekenpakket en licenties voor digitale lesmethoden in bruikleen van school. Je moet wel rekening houden met extra kosten (deze verschillen per opleiding) voor de aanschaf van andere (school)materialen zoals tekenmateriaal, een koptelefoon of een tekentablet. Als je een opleiding op niveau 4 volgt, dan heb je een laptop nodig en zul je een licentie-abonnement op de software van Adobe erbij moeten aanschaffen. Het Grafisch Lyceum Utrecht betaalt de kosten voor de introductieweek van alle opleidingen. Voor de (meerdaagse) excursies verderop in je opleiding, betaalt het Grafisch Lyceum Utrecht de helft van de kosten. De andere helft betaal je zelf als vrijwillige bijdrage. Wil of kun je de vrijwillige bijdrage niet betalen of ga je om andere redenen niet mee, dan volg je op die dagen een aangepast lesprogramma.

Regeling auteursrechten

ZZodra je op het Grafisch Lyceum Utrecht gaat studeren, zul je in opdracht van de school werkstukken gaan maken die gericht zijn of als doel hebben om je op te leiden voor een beroep. De schoolwerkstukken kunnen worden gemaakt tijdens de verschillende lessen of tijdens andere georganiseerde onderwijsactiviteiten. Hoofdregel van het auteursrecht (ook wel bekend als “copyright”) is dat degene die iets ontwerpt of maakt het auteursrecht heeft: jij bent als maker de eigenaar van het werk. Zodra het Grafisch Lyceum Utrecht één of meer schoolwerkstukken van je gaat of wil publiceren, zal de school vooraf toestemming aan je vragen voor het gebruik ervan. Bij publicatie wordt jouw naam vermeld als ‘maker van het werkstuk’. Je auteursrecht is niet onbeperkt of overal geldig. Maak je of ontwerp je werkstukken tijdens je beroepspraktijkvorming voor je opleiding, dan komt het eigendomsrecht en de publicatierechten daarvan altijd toe aan de werkgever omdat je (al dan niet tijdelijk) een dienstverband bent aangegaan met het (leer)bedrijf middels het ondertekenen van een praktijkovereenkomst.

Persoonsgegevens

OOm je goed te kunnen begeleiden gedurende je opleiding bij ons, worden er persoonsgegevens van en over jou zorgvuldig en vertrouwelijk (analoog en digitaal) vastgelegd. Dit is het Grafisch Lyceum Utrecht bij wet verplicht. Het College van Bestuur bepaalt wie inzage krijgt en wie de persoonsgegevens in opdracht van het College van Bestuur verder mag bewerken. Het Grafisch Lyceum zal geen persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen, tenzij de wetgever zegt dat dit moet of in het persoonlijk belang van jou is of verenigbaar is met de omschreven doel van de verwerking. Het Grafisch Lyceum Utrecht maakt strikte afspraken over de verwerking van de persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Mocht dat niet het gewenste effect hebben, dan kan de school (aanvullende) regels opstellen in het Studentenstatuut of in een aparte gedragscode of protocol.


W

Wat je nog meer moet weten

Het Grafisch Lyceum Utrecht vindt ook dat alle studenten en examendeelnemers recht hebben op goed onderwijs en examinering in een prettige sfeer en op een veilige school. Daarom maken we duidelijke afspraken met elkaar. Deze afspraken en je rechten en plichten, hebben we vastgelegd in het Studentenstatuut. Het is belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de documenten en bijlagen die bij je Onderwijsovereenkomst hoeren. Ben je een minderjarige student dan is het Studentenstatuut ook van belang voor je ouder(s), verzorger(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s).
Studentenraad
H

Het Grafisch Lyceum Utrecht stimuleert je om actief betrokken te zijn bij de menings- en besluitvorming over kwesties binnen de school, waarmee je direct te maken hebt. Je hebt recht op medezeggenschap. Op het Grafisch Lyceum Utrecht is daarom een Studentenraad ingesteld die de belangen van alle ingeschreven studenten en examendeelnemers behartigt. De leden van de Studentenraad kunnen door jou gekozen worden, en je kunt ook solliciteren om lid te worden. De Studentenraad heeft advies- en instemmingsrecht, vergadert regelmatig over zaken die studenten aangaan en geeft adviezen over belangrijke aangelegenheden en voorgenomen besluiten van het College van Bestuur. In het huishoudelijk reglement van de Studentenraad zijn de onderwerpen vastgelegd waarop de Studentenraad, advies- en instemmingsrecht heeft.

Klassenvertegenwoordiger
E

Elke lesgroep heeft een klassenvertegenwoordiger. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de klas bij vragen aan het onderwijsteam of de teamleider en andersom. Is er in de klas een gemeenschappelijk probleem of klacht, dan bespreek je dit in eerste instantie met de klassenvertegenwoordiger zodat deze het aan de betreffende docent of de slb’er kan voorleggen. Blijft het probleem of klacht dan nog bestaan, bespreek het dan met de teamleider van je opleiding.

Vertrouwenspersonen
A

Als je klachten of meldingen hebt over gedragingen of handelingen die volgens jou niet gepast zijn, kun je terecht bij onze vertrouwenspersonen. Afhankelijk van je voorkeur kun je kiezen voor een man of een vrouw. De vertrouwenspersoon is er voor je als je het idee hebt dat iemand je grens over gegaan is. Waar die grens ligt, is voor iedereen natuurlijk verschillend: jij bepaalt zelf waar de grens ligt. De vertrouwenspersoon kan je opvangen, je (emotionele) ondersteuning geven, samen met jouw mogelijke oplossingen of vervolgstappen onderzoeken, je informatie geven over externe hulpverlening of je doorverwijzen naar andere hulpinstanties.


Klachtenregeling
We doen ons best om het onderwijs zo goed mogelijk in te richten. Toch kan het weleens gebeuren dat er iets misgaat of je hebt een klacht. Probeer de klacht eerst te bespreken. Als dat niet lukt, kun je de klachtenprocedure in werking zetten door het invullen van het klachtenformulier (hoe duidelijker je de klacht of je bezwaar beschrijft, hoe beter we je kunnen helpen). In alle gevallen nemen we de klacht serieus. We zullen ons inspannen de klacht volgens de vastgestelde procedure af te handelen. Deze procedure biedt verschillende stappen en mogelijkheden voor beroep. We hopen natuurlijk dat het niet zover hoeft te komen.


Download klachtenformulier


H

Het examen

Op alle examineringen van het Grafisch Lyceum Utrecht zijn het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB en de regels van het Algemeen Examenreglement van het Grafisch Lyceum Utrecht van toepassing. Als de overheid toch nog wijzigingen aanbrengt aan de slaag-/zakbeslissingen, zullen deze per direct door de Examencommissie worden doorgevoerd. Zodra er een aanpassing of wijziging nodig is, zal de Examencommissie alle betrokkenen (onderwijsteams, examenleiders, beoordelaars, studenten, examendeelnemers) informeren over wat de aanpassing is of de wijzigingen zijn, voor wie deze gelden en wanneer ze in werking treden.
V

Voor elke opleiding is een examenplan gemaakt waarin je precies kunt zien welke examenonderdelen er zijn, wat de examenvorm is, waar het examen over gaat, wanneer het examen gepland is en welke cijfers meetellen voor je diploma. Om je diploma te behalen, moet je verschillende examens afleggen, waarbij de vorm en de uitvoering van de examens van elkaar verschillen. Zo worden de Nederlandse en Engelse taalvaardigheden ‘lezen en luisteren’ centraal en digitaal afgenomen. Dit geldt ook voor het examen Rekenen. De overige taalvaardigheden Nederlands en Engels zijn schoolexamens. Bij alle centrale examens is het Examenprotocol van het College voor Toetsen en Examens van toepassing.

O

Ook elk keuzedeel dat je hebt gevolgd, sluit je af met een examen. Dit kan een taak, een praktijkopdracht, het uitvoeren van een vaardigheid of een schriftelijk of mondeling examen zijn. Welke examenvorm wordt ingezet, is afhankelijk van het soort keuzedeel en de inhoud van het keuzedeel. In het examenplan vind je de globale planning van alle examens van je opleiding. Voor de centrale examens (afgekort: CE) en de schoolexamens (SE) kun je de afnameplanning vinden op intranet.

J

Je opleiding wordt altijd afgesloten met een examen van de beroepsgerichte onderdelen van je opleiding: de Proeve van Bekwaamheid (afgekort: PvB). Tijdens de PvB zul je meestal binnen de school praktijkgerichte examens afleggen, waarin je laat zien dat je vakbekwaam bent op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Over de beroepsgerichte PvB-examen en de examens van de keuzedelen, word je tijdig geïnformeerd door de Examenleider van je opleiding.

Wanneer je fraudeert of iets doet wat niet mag tijdens een school- en/of PvB-examen, dan beslist de Examencommissie over de te treffen maatregelen. Meer informatie hierover vind je in het Algemeen Examenreglement. Pleeg je fraude of doe je iets dat niet mag bij de centrale examens, dan beslist de Examencommissie over de treffen maatregelen, zoals deze zijn opgesteld in het Examenprotocol van het CvTE.


H

Het aangepaste examen

Voor studenten of examendeelnemers met een beperking, een specifieke handicap en/of ernstige rekenproblemen of dyscalculie staat de Examencommissie aangepaste examen en -voorzieningen toe. De aangepaste afnamecondities en/of extra hulpmiddelen zijn van toepassing bij de examineringen van de centrale examens (afgekort: CE), de schoolexamens (afgekort: SE), examinering keuzedeel en de Proeve van Bekwaamheid (afgekort: PvB). De aanpassing kan betrekking hebben op de opgaven, de wijze van aanbieding, de afnamecondities waaronder tijdsduur en toegestane hulpmiddelen, en correctie en beoordeling. De aangepaste examenvoorzieningen gelden alléén voor studenten en examendeelnemers na schriftelijke toestemming van de Examencommissie en mét een geregistreerd begeleidingsprofiel. Na toestemming en registratie zijn de aangepaste voorzieningen ook van toepassing in het onderwijs. Studenten of examendeelnemers hebben de plicht om voor aanvang van het examen te oefenen met de aangepaste voorzieningen. De oefenexamens worden aangeboden door het College voor Toetsen en Examens en ze zijn online voor iedereen te bereiken.
Nederlands en rekenen
V

Voor alle studenten van niveau 2 en niveau 3 opleidingen (BOL en BBL) bestaat de mogelijkheid om het centraal examen Nederlands of rekenen af te leggen op hogere 3F niveau. Heb je als niveau 2 of niveau 3 student ten minste het cijfer zes behaald voor het centrale examen 2F, dan kun je je schriftelijk aanmelden voor deelname aan het centrale examen Nederlands en/of rekenen op hogere 3F-niveau. Je kunt je online aanmelden voor deelname. Het behaalde examencijfer voor het hogere 3F examen wordt extra op de resultatenlijst of op een aparte bijlage vermeld. Per centrale examenperiode is het niet toegestaan om examens af te leggen op verschillende referentieniveaus. Per periode mag je slechts éénmaal deelnemen aan het vooraf schriftelijk afgesproken referentieniveau. Er zijn geen centrale examens mogelijk voor het nog hogere referentieniveau 4F.

ER Examens rekenen
V

Studenten met ernstige rekenproblemen of dyscalculie hebben de mogelijkheid om het ER-examen af te leggen. De student op mbo-niveau 4 kan in plaats van het standaard 3F-examen, het 3ER-examen maken en studenten op mbo-niveau 2 of 3 maken in plaats van het standaard 2F-examen, het 2ER-examen (of in bijzondere gevallen het 2A of 2A-ER-examen). Het 2ER-examen is op het referentieniveau 2F, het 3ER-examen op het referentieniveau 3F. Bij deelname aan het 2ER- of 3ER-examen wordt op de resultatenlijst vermeld dat de student heeft deelgenomen aan het aangepaste rekenexamen. Het cijfer voor het 2A-ER examen wordt extra op de resultatenlijst of op een aparte bijlage vermeld.

Engels op hoger niveau
N

Naast het centraal examen Engels lezen en luisteren op ERK-niveau B1, bestaat voor alle studenten (ongeacht niveau van je opleiding) de mogelijkheid om dit centraal examen Engels af te leggen op ERK-niveau B2. Per centrale examenperiode is het niet toegestaan om examens af te leggen op verschillende ERK-niveaus. Per periode mag je slechts éénmaal deelnemen aan de vooraf schriftelijk afgesproken ERK-niveau. De Examencommissie bepaalt vooraf en schriftelijk welk cijfer op de resultatenlijst wordt vermeld, als voor het centraal examen op beide niveaus een 6 is behaald en hoeveel pogingen je kunt krijgen. Er zijn géén centrale examens mogelijk voor de nog hogere ERK-niveau C1 of C2. Bij deelname aan het hogere ERK-niveau Engels wordt op de resultatenlijst vermeld dat de student heeft deelgenomen aan het centrale examen hogere ERK-niveau. Naast het cijfer wordt ook het behaald ERK-niveau op de resultatenlijst vermeld of op een aparte bijlage vermeld.


V

Vrijstellingen

Je kunt vrijstelling krijgen voor Nederlands, Engels, Rekenen of keuzedelen zodra de Examencommissie heeft vastgesteld dat je ten minste voldoet aan de voorwaarden. Zodra de Examencommissie de vrijstelling officieel heeft verleend (je krijgt bewijs van vrijstelling op papier), hoef je dus hierna niet meer mee te doen met het examen en telt de vrijstelling gewoon mee bij het bepalen van de uitslag. Voor de centrale examens Nederlands, Engels, rekenen en de examens keuzedelen, is onder bepaalde voorwaarden vrijstelling mogelijk voor een student die in een eerdere mbo-opleiding examen heeft gedaan in deze examenonderdelen of voor een student die examen heeft gedaan in het havo of vwo en vanwege overstap of doorstroom binnen twee studiejaren een (nieuwe) beroepsopleiding afrondt. De Examencommissie is de enige op school die bevoegd is (dus niet de teamleider, slb’er of docent) om vast te stellen of je in aanmerking komt voor vrijstelling op grond van je eerder behaalde diploma en resultatenlijst of een getuigschrift. Wil je vrijstelling aanvragen, zorg dan dat je dit zo snel mogelijk doet en vergeet vooral niet om kopieën van bewijsstukken aan te leveren bij je aanvraag!

De voorwaarden voor vrijstellingen
Vrijstelling Nederlands
Vrijstelling Engels
Vrijstelling rekenen
Vrijstelling keuzedelen taal of rekenen
Vrijstelling overige keuzedelen


E

Examens afleggen met een (functie)beperking

De Examencommissie kan toestaan dat je met een (functie)beperking het examen geheel of gedeeltelijk op aangepaste wijze kunt afleggen. Of een aangepast examen voor jou nodig is, wordt meestal al in het intakegesprek duidelijk besproken. Als later tijdens jouw opleiding blijkt dat aanpassingen nodig zijn, kun je alsnog in aanmerking komen voor het aangepaste examen. De Examencommissie neemt het besluit hiertoe. Let op: het aangepaste examen zal nooit anders zijn dan het niveau en het doel van het eigenlijke examen. Als je een (functie)beperking hebt, dan kun je om een aanpassing van het examen vragen. Je hebt dan een verklaring nodig van een erkende indicatie-instantie, een bevoegd arts of een andere deskundige, waarin vermeld staat welke beperking je hebt en welke adviezen worden gegeven voor het organiseren van jouw examen. De docent SAC van je opleiding helpt je bij je aanvraag.


M

Moment van deelname examens

Het landelijk College voor Toetsen en Examens (afgekort: CvTE) bepaalt jaarlijks de afnameperiode voor de centrale examens Nederlands, Engels en rekenen. De Examencommissie bepaalt de afnameperiode voor de schoolexamens voor de overige taalvaardigheden, examens van de keuzedelen en de Proeve van Bekwaamheid (PvB). Deelname aan de centrale examens taal en rekenen kan pas als je ten minste op de helft van je opleiding zit (zoals afgesproken in jouw Onderwijsovereenkomst). Examens voor keuzedelen worden gepland aan het eind van de lesperiode van betreffende keuzedeel. Hierover word je tijdig geïnformeerd door je opleiding. De PvB is standaard aan het eind van je onderwijsprogramma geprogrammeerd. Het is de bedoeling dat je eerst je BPV (stage) ten minste met een voldoende hebt afgerond, voordat je gaat deelnemen aan de PvB van je opleiding.


C

Cum Laude regeling

Je kunt ook op uitzonderlijke wijze slagen: je hebt gedurende je opleiding, de stage en bij de examens een excellente prestatie geleverd. We noemen dit “cum laude geslaagd”. Je krijgt bij het diploma een resultatenlijst waarop deze ‘cum laude’ uitslag wordt weergegeven. De cum laude regeling is ingesteld door het Grafisch Lyceum Utrecht en wordt jaarlijks getoetst door de Examencommissie op de gewenste zwaarte. Het Grafisch Lyceum Utrecht wil het uitzonderlijke karakter van deze cum laude regeling graag handhaven.

Heb je ten minste een zes behaald voor een generiek examenonderdeel, dan kun je bij de Examencommissie een verzoek indienen om het betreffende examen op een hoger referentieniveau of ERK-niveau af te leggen. De Examencommissie neemt het besluit over jouw deelname aan hogere versie examen en informeert je daarover.

C

Aantal pogingen

Je hebt altijd het recht om éénmaal te mogen herkansen voor de examens voor Nederlands, Engels, rekenen, keuzedelen en de Proeve van Bekwaamheid binnen jouw studieduur. Voorwaarde voor recht op herkansing is wel dat je hebt deelgenomen bij de eerste gelegenheid (we noemen dit “de eerste poging”) tot het afleggen van het examen. De regels over herkansmogelijkheden en de toegestane hulpmiddelen die gelden, staan beschreven in de Examenwijzer van je opleiding.

Heb je een onvoldoende behaald voor taal en rekenen (je cijfer is dus lager dan 6,0) dan adviseren we je om te herkansen (“tweede poging”). Want als je na je opleiding een hogere mbo-opleiding wilt gaan doen of je wilt starten met een hbo-opleiding is het slim en verstandig om ten minste voldoende te staan voor de generieke eisen taal en rekenen.


U

Uitslagregels van de examens

Voor Nederlands en Engels worden de examenresultaten van zowel CE als SE uitgedrukt in decimale cijfers. Het cijfer voor de centrale examens Nederlands en Engels zijn daarom nog niet je eindcijfer! Nadat de standaard afrondingsregels zijn toegepast, weet je wat je eindcijfer is geworden voor Nederlands en Engels. Het cijfer voor rekenen is wel meteen je eindcijfer, omdat dit géén schoolexamen is, maar uitsluitend centraal afgenomen wordt. Afrondingsregels voor het bepalen van het eindcijfer op een heel getal: naar beneden afronden als het eerste cijfer achter de komma een vier (4) of lager is en naar boven afronden als het eerste cijfer achter de komma een vijf (5) of hoger is.
V

Voor elk keuzedeel moet er een examenresultaat zijn. Houd er rekening mee dat sommige keuzedelen meerdere kerntaken kunnen omvatten. De waardering van de kerntaken in de keuzedelen wordt uitgedrukt in een driepuntschaal: ‘onvoldoende’, ‘voldoende’ of ‘goed’ of in cijfers (afhankelijk van soort en inhoud van het keuzedeel).

V

Voor het PvB-examen worden de eindwaarderingen van de afzonderlijke werkprocessen uitgedrukt in een tweepuntschaal: ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’. De eindwaardering van de kerntaken wordt uitgedrukt in een driepuntschaal: ‘onvoldoende’, ‘voldoende’ of ‘goed’. Alle werkprocessen van het kwalificatiedossier wegen allemaal even zwaar en er is géén mogelijkheid te compenseren tussen kerntaken en werkprocessen van basis- en profieldeel.

A

De waarderingen ‘onvoldoende’, ‘voldoende’ en ‘goed’ worden gekoppeld aan cijfers: een onvoldoende wordt geteld als het cijfer vier (4), een voldoende wordt geteld als het cijfer zes (6) en een goed wordt geteld als het cijfer acht (8).


S

Slaag-/zakbeslissingen van de opleidingen

De overheid heeft in de wetgeving vastgelegd wat de wettelijke eisen zijn voor de generieke examenonderdelen (moderne vreemde) taal en rekenen voor alle mbo-opleidingen en voor alle niveaus (zie de overzichten hieronder). Omdat de overheid besloten heeft om ook centrale examens in te voeren in het vmbo en havo, stelt de overheid per schooljaar vast of de hoogte van het resultaat voor het examen rekenen wel of niet mee te laten tellen voor het behalen van het diploma. Het examenresultaat van het rekenexamen gaat pas meetellen voor mbo-opleidingen, nadat het resultaat op het rekenexamen in alle schoolsoorten (vo, vmbo en havo) meetelt of zoveel eerder als de (landelijke) resultaten dat toelaten. Dit betekent dat je dus te maken krijgt met afwijkende slaag-/zakbeslissingen in het schooljaar dat je je mbo-diploma gaat behalen. Alle door jou behaalde examenresultaten worden digitaal geregistreerd in jouw persoonlijke examendossier in Trajectplanner die je altijd kunt bekijken. Maar let op: pas na de officiële vaststelling door de Examencommissie van jouw examenresultaat, weet je of je het examen hebt behaald of dat je alsnog moet gaan herkansen.
[*]

Niveau 2 en 3 opleidingen: voor Nederlands een eindresultaat van ten minste het cijfer vijf (5,0) en de hoogte van het resultaat centrale examen rekenen telt (nog) niet mee voor behalen van het diploma.

OnderdeelExamen- en kwalificatiebesluiten
NederlandsEindwaardering is ten minste het cijfer vijf (5,0)
Rekenen Zolang er geen nieuwe informatie is, telt rekenen niet mee in de slaag/zakregeling  [*]
Engels Niet van toepassing 
Loopbaan en burgerschapEindwaardering is ten minste "Voldaan"
BeroepspraktijkvormingEindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "Voldoende"
KeuzedelenExamenresultaten keuzedelen
Beroepsgericht examen (PvB)Eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "Voldoende"
[*]

Niveau 4 opleidingen: voor Nederlands en Engels in willekeurige volgorde een eindresultaat van ten minste het cijfer vijf (5,0) en ten minste het cijfer zes (6,0) en de hoogte van het resultaat centrale examen rekenen telt (nog) niet mee voor het behalen van het diploma.

OnderdeelExamen- en kwalificatiebesluiten
NederlandsNederlands en Engels ten minste de cijfers 5,0 – 6,0 in willekeurige volgorde [*]
Rekenen Zolang er geen nieuwe informatie is, telt rekenen niet mee in de slaag/zakregeling  [*]
EngelsEngels en Nederlands ten minste de cijfers 5,0 – 6,0 in willekeurige volgorde [*]
Loopbaan en burgerschapEindwaardering is "Voldaan"
BeroepspraktijkvormingEindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "Voldoende"
KeuzedelenExamenresultaten keuzedelen
Beroepsgericht examen (PvB)Eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "Voldoende"


U

Uitreiking diploma of instellingsverklaring

Voldoet jouw examendossier (incl. de eventuele verkregen vrijstellingen) aan de wettelijke slaag-/zakbeslissingen, dan krijg je een diploma uitgereikt door de Examencommissie. Bij je diploma ontvang je een resultatenlijst. Wanneer je niet aan alle diploma-eisen voldoet of je verlaat voortijdig de school, dan ontvang je van de Examencommissie een instellingsverklaring (ook wel schoolverklaring genoemd), met een overzicht van behaalde examenresultaten. Op de dag van officiële bekendmaking door de Examencommissie word je formeel ‘uitgeschreven’ van je opleiding: je inschrijving (op basis van je Onderwijsovereenkomst) komt hiermee te vervallen. Dit is meestal een andere dag, dan de dag waarop je je diploma krijgt uitgereikt.


K

Klachten over de examens

We doen ons best om de examens zo goed mogelijk in te richten. Toch kan het weleens gebeuren dat er iets misgaat of je hebt een klacht over het examen. Probeer de klacht eerst met de Examenleider te bespreken. In alle gevallen nemen we de klacht serieus. Als je vindt dat je klacht onterecht is afgewezen door de Examenleider, kun je hierna een bezwaar indienen bij de Examencommissie. Mocht je het niet eens zijn met de uitspraak of beslissing van de Examencommissie, dan kun je je klacht hierna voorleggen aan de onafhankelijke Beroepscommissie Examinering van de school. We hopen natuurlijk dat het niet zover hoeft te komen.